ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-supervisor-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น supervisor, *supervisor*,

-supervisor- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's a repair supervisor in dia's code-breaking arm at the pentagon. wiggled into supervisor's pay through an f-section.ช่างซ่อมบำรุง นักถอดรหัสที่เพนตากอน
As the project supervisor and the government liaison... it was my responsibility... to use the strongest measures available.ในฐานะหัวหน้าโครงการ และผู้ประสานงานของรัฐบาล มันเป็นความรับผิดชอบของฉัน ที่จะใช้มาตรการเด็ดขาด
Who was the customs supervisor on duty that night?ใครเป็นหัวหน้าดูแลศุลกากรในคืนนั้น?
I need to talk to your supervisor right away.มันคงต้องใช้ ความเชื่อใจเป็นอย่างมาก แต่ผมขอให้คุณฟังผมก่อน
Get your supervisor on the phone!เรียกหัวหน้าคุณมาคุย!
The building supervisor hired Steven as a member of our congregation.เขาผอมมากตอนที่ย้ายมา
Sound Supervisor by LEE Seng Chul (WaveLab)Sound Supervisor by LEE Seng Chul (WaveLab)
Visual Effect Supervisor by Chang Sung Ho(MoPac)Visual Effect Supervisor by Chang Sung Ho(MoPac)
Visual Effect Supervisor Hwang-Bo Shin-HwaSound Supervisor CHOI Tae-young
Sound Supervisor CHOI Tae-youngSound Supervisor CHOI Tae-young
Your supervisor could monitor him the entire time.ผู้คุม จะตรวจตราเขาตลอดเวลา
We usually don't have a supervisor here this late.I disappear with the money forever.

-supervisor- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アートスーパバイザ[, a-tosu-pabaiza] (n) art supervisor
監察官[かんさつかん, kansatsukan] (n) inspector; supervisor
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スーババイザ[すーばばいざ, su-babaiza] supervisor
スーパバイザコール[すーぱばいざこーる, su-pabaizako-ru] supervisor call
監督者[かんとくしゃ, kantokusha] supervisor
監視プログラム[かんしプログラム, kanshi puroguramu] monitoring program, supervisor
管理者[かんりしゃ, kanrisha] root (user), supervisor

-supervisor- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวหน้าลูกเรือ[n. exp.] (hūanā lūkre) EN: cabin crew in charge (CIC) ; senior flight supervisor FR: chef de cabine [m]
หัวหน้างาน[n. exp.] (hūanā ngān) EN: supervisor ; foreman ; section chief FR: chef d'équipe [m]
กำนัน[n.] (kamnan) EN: supervisor ; caretaker FR:
คนควบคุม[n. exp.] (khon khūapk) EN: supervisor FR: superviseur [m] ; superviseuse [f]
คนคุม[n. exp.] (khon khum) EN: supervisor FR:
นายตรวจ[n.] (nāi trūat) EN: inspector ; supervisor FR: inspecteur [m] ; inspectrice [f] ; contrôleur [m] ; contrôleuse [f]
นิเทศก์[n.] (nithēt) EN: supervisor ; information officer FR:
ผู้ดำเนินงาน[n. exp.] (phū damnoēn) EN: manager ; operator ; supervisor ; office foreman FR:
ผู้ดูแล[n.] (phūdūlaē) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer FR:
ผู้กำกับ[n.] (phūkamkap) EN: director ; supervisor ; superintendent ; inspector ; commander ; chief of police FR: directeur [m] ; superviseur [m]
ผู้ควบคุม[n. exp.] (phū khūapkh) EN: supervisor FR: surveillant [m] ; superviseur [m]
ผู้ควบคุมดูแล[n. exp.] (phū khūapkh) EN: supervisor FR:
ศึกษานิเทศก์[n. exp.] (seuksānithē) EN: educational supervisor FR:
ซูปเปอร์ไวเซอร์ = ซูเปอร์ไวเซอร์[n.] (suppoēwaiso) EN: supervisor ; foreman ; inspector FR: superviseur [m]
ซูปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายขาย[n. exp.] (suppoēwaiso) EN: sales supervisor FR: superviseur des ventes [m]

-supervisor- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hausmeister {m}maintenance supervisor
Bauleiter {m}site manager; construction manager; construction supervisor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -supervisor-
Back to top