structure

แปลว่า


n สิ่งก่อสร้าง
ความหมายเหมือนกับ: building , construction
คำที่เกี่ยวข้อง: อาคาร , สิ่งที่สร้างขึ้น
n โครงสร้าง
ความหมายเหมือนกับ: frame , design , layout
คำที่เกี่ยวข้อง: โครง , แบบแผน
n ส่วนประกอบ
ความหมายเหมือนกับ: composition , organization
คำที่เกี่ยวข้อง: องค์ประกอบ
vt สร้างโครงสร้าง
ความหมายเหมือนกับ: arrange , assemble , organize
คำที่เกี่ยวข้อง: ประกอบโครงสร้าง