ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reengineer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reengineer*, -reengineer-

reengineer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reengineering (n.) การปรับโครงสร้างใหม่ See also: การจัดระบบใหม่
English-Thai: HOPE Dictionary
reengineerยกเครื่องใหม่หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานใหม่หมดทั้งสำนักงาน อาจจะเริ่มตั้งแต่ เปลี่ยนโครงสร้าง กำหนดสายงานใหม่ ไปจนถึง กำหนดเวลาทำงาน ฯ ทุกอย่างเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reengineering (Management)การรื้อปรับระบบ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here it is reengineered.นี่คือภาพที่ประกอบร่างแล้ว
He was illegally harvesting human organs, experimenting with genetic manipulation and reengineering.เขาเพาะเลี้ยงอวัยวะมนุษย์ อย่างผิดกฏหมาย ทดลองการตัดต่อ ดัดแปลงพันธุกรรม
But while I was waiting for it to catalyze, I started thinking, if the purple ooze can turn humans into animals, perhaps if properly reengineered...แต่ขณะรอมันเร่งปฏิกิริยาก็ฉุกคิด ถ้าของเหลวสีม่วงเปลี่ยนคนเป็นสัตว์ได้ ไม่แน่ อาจปรับโครงสร้างให้...

reengineer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปรับโครงสร้าง[v. exp.] (prap khrōng) EN: restructure ; reengineer FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reengineer
Back to top