stale

แปลว่า


adj ไม่สด (อาหาร)
ความหมายเหมือนกับ: old , spoiled , tasteless , sour
คำที่เกี่ยวข้อง: เก่า , ค้าง , เหม็นหืน (อาหาร)
คำตรงข้าม: fresh , new
adj ไม่ถ่ายเท (อากาศ)
ความหมายเหมือนกับ: musty , stagnant
คำที่เกี่ยวข้อง: อับ (อากาศ)
adj น่าเบื่อ (ข่าว, เรื่องขำขัน)
ความหมายเหมือนกับ: uninteresting , dull , flat , boring
คำที่เกี่ยวข้อง: ซ้ำซาก , น่าเอียน (ข่าว , เรื่องขำขัน)
คำตรงข้าม: interesting
vt ทำให้เก่า (อาหาร)
ความหมายเหมือนกับ: turn sour , be unpalatable , spoil
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ไม่สด
vi เก่า
ความหมายเหมือนกับ: lose its taste , go sour
คำที่เกี่ยวข้อง: กลายเป็นของเก่า
vt ทำให้น่าเบื่อ (ข่าว, เรื่องขำขัน)
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้น่าเอียน (ข่าว , เรื่องขำขัน)
vi กลายเป็นเรื่องน่าเบื่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: กลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ
vi ถ่ายปัสสาวะ (สัตว์เลี้ยง)
ความหมายเหมือนกับ: urinate
n ปัสสาวะของสัตว์เลี้ยง
ความหมายเหมือนกับ: urine