respectable

แปลว่า


adj น่านับถือ
ความหมายเหมือนกับ: esteemed , honourable
คำที่เกี่ยวข้อง: น่าเคารพ
adj ถูกต้องสมควร
ความหมายเหมือนกับ: fair , standard

ตัวอย่างประโยค


I know I'm not a very respectable teacher. ฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่ครูที่น่านับถือมากนัก