ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

priceless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *priceless*, -priceless-

priceless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
priceless (adj.) ที่ประเมินค่ามิได้ Syn. inestimable, invaluable
priceless (adj.) ที่น่าตลกขบขัน
English-Thai: HOPE Dictionary
priceless(ไพรซฺ'ลิส) adj. ราคาสูงจนหาค่ามิได้,ขบขัน., See also: pricelessness n., Syn. invaluable,costly
English-Thai: Nontri Dictionary
priceless(adj) ไม่มีราคา,ไม่มีค่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สูงค่า (adj.) priceless Ops. ด้อยค่า, ต่ำค่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're debutantes. They're wearing priceless diamond tiaras. So what?ใส่มงกุฎเพชรมูลค่ามหาศาล แล้วไง
That you're priceless Yeah, you're holy!That you're priceless Yeah, you're holy
So I give you a priceless family heirloom, and in return, you invite me to a party at my house that I'm paying for?ผมให้มรดกตกทอดของตระกูล แล้วคุณตอบแทนด้วย การเชิญผมไปงานเลี้ยงที่บ้านของผม ที่ผมเป็นคนจ่ายเนี่ยนะ
It's a priceless family heirloom. I don't have time to explain it.นั่นมรดกล้ำค่าของตระกูลเชียวนะ ไว้จะเล่าให้ฟัง
Pure, priceless gold.บริสุทธิ์ ประมาณค่ามิได้
We've spent our entire lives searching for priceless artefacts, and the one thing that's most precious to us, we've lost.เราใช้เวลาทั้งชีวิตของเราค้นหาวัตถุล้ำค่า แต่เรากลับปล่อยสิ่งมีค่าที่สุดของตัวเองสูญหาย
A priceless secret is on the auction block and bidding begins now.ความลับที่ประเมินค่ามิได้กำลังจะเปิดประมูล และสนนราคาจะเริ่ม ณ บัดนาว...
That makes it a priceless anthropological find.นั่นประเมินค่าไม่ได้เลย ในทางมานุษยวิทยา
You were in the building, Doc, your fingerprint was on the priceless mummy.คุณอยู่ภายในตึก พบลายนิ้วมือของคุณ อยู่บนมัมมี่ที่ประเมินค่าไม่ได้
Oh wow that's priceless cem, I'm sorryโอ้ ว้าว ที่ไม่มีค่า เคม ฉันขอโทษ
That is a priceless asset I'm not giving up.มันเป็นสินทรัพย์ไร้ค่าอยู่ ฉันยังไม่ยอมเลิกหรอก
I think we can all agree that the mind of lloyd simcoe is a priceless resource.ผมคิดว่าพวกเราคงเห็นพ้อง อยู่ในใจว่า ลอยด์ ซิมคอร์ เป็นบุคคลที่ประเมินค่าไม่ได้

priceless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无价之宝[wú jià zhī bǎo, ˊ ㄐㄧㄚˋ ㄓ ㄅㄠˇ, 无价之宝 / 無價之寶] priceless treasure
无价[wú jià, ˊ ㄐㄧㄚˋ, 无价 / 無價] invaluable; priceless

priceless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無価[むか, muka] (n,adj-no) priceless
重宝[ちょうほう(P);じゅうほう, chouhou (P); juuhou] (adj-na,n) (1) (ちょうほう only) convenient; useful; handy; helpful; (n) (2) priceless treasure; (n,vs) (3) (ちょうほう only) valuing highly; prizing; (P)
価千金[あたいせんきん, ataisenkin] (adj-no) priceless; invaluable
千鈞;千金[せんきん, senkin] (n) 1000 pounds; 1000 kan; 1000 yen; 1000 pieces of gold; great weight; pricelessness
尊い(P);貴い(P)[とうとい(P);たっとい(P), toutoi (P); tattoi (P)] (adj-i) precious; valuable; priceless; noble; exalted; sacred; (P)

priceless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนรรฆ[adj.] (amnak) EN: priceless FR:
อนรรฆ[adj.] (anak) EN: priceless ; very valuable FR:
อนรรฆค่า[adj.] (anak khā) EN: priceless ; of inestimable value FR: qui n'a pas de prix
หาค่าบ่มิได้[adj.] (hākhābømidā) EN: invaluable ; priceless ; inestimable FR: inestimable
หาค่ามิได้[adj.] (hākhāmidāi) EN: invaluable ; priceless ; inestimable FR: inestimable
ล้ำค่า[adj.] (lam khā) EN: invaluable ; priceless FR: inestimable
ล้นค่า[adj.] (lon khā) EN: priceless FR: inestimable
สูงค่า[adj.] (sūngkhā) EN: priceless ; valuable FR: qui n'a pas de prix

priceless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unschätzbarkeit {f}pricelessness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า priceless
Back to top