ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

invaluable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *invaluable*, -invaluable-

invaluable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
invaluable (adj.) ซึ่งประมาณค่ามิได้ See also: ซึ่งหาค่ามิได้ Syn. precious, priceless, valuable Ops. worthless, cheap
English-Thai: HOPE Dictionary
invaluable(อินแวล'ลิวอะเบิล) adj. หาค่ามิได้,ล้ำค่า,สุดที่จะประเมินค่าได้,มีค่าเหลือล้น., See also: invaluableness n. invaluably adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
invaluable(adj) ราคาสูง,ล้ำค่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หาค่ามิได้ (adj.) invaluable See also: priceless
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She really is an invaluable teacher.หล่อนเป็นครูที่มีคุณค่าจริงจริง.
The power that comes with that kind of difficult realization will be invaluable after you leave us.พลังที่คุณจะได้จากการตระหนักเรื่องยากๆแบบนั้นได้ จะมีค่ามากมายมหาศาล หลังจากที่คุณออกไปจากที่นี่
As you know, Mr. Burton was invaluable in the seizure of these funds.อย่างที่ท่านทราบ นายเบอร์ตั้นมีส่วนช่วย ในการจับกุมครั้งนี้มาก
General, you should know that Chuck was invaluable on this mission.ท่านนายพล คุณควรรู้ว่าชัคไม่มีค่าแล้วต่อภารกิจนี้
Don't beat yourself up. We've done invaluable work here.อย่าทำเป็นตื่นไปเลยน่า พวกเราจะเสร็จงานใหญ่กันที่นี่
You have done nothing but be an invaluable advisor to me and an even better friend.คุณเป็นที่ปรึกษาที่มีค่ายิ่งสำหรับฉัน และยังเป็นเพื่อนที่วิเศษ
Yui taught me that invaluable lesson.ยูอิสอนให้ฉันรู้ถึงสิ่งที่ไม่สามารถถูกทดแทนได้
Watson, it makes you quite invaluable as a companion.วัตสัน มันทำให้คุณ เป็นเพื่อนที่น่าคบจริงๆ
I'd be an invaluable asset.ฉันควรจะได้เป็นคนที่ได้ไป
Let the recort show thaty photographs were invaluable uo the process.ในบันทึกแสดงว่ารูปที่ฉันถ่ายมีประโยชน์ที่สุดในกระบวนการ
Well, I don't know, but it could be invaluable to the mission.อื้ม ผมไม่รู้ แต่มันอาจจะประมาณค่าไม่ได้เลย กับภารกิจ
But I needed you to work late because you are an invaluable member of this operation.แต่ผมต้องให้คุณอยู่ทำงานดึก คุณเป็นบุคลากรที่มีค่าขององค์กร

invaluable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千金[qiān jīn, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 千金] thousand jin 斤 (pounds) of gold; money and riches; (honorific) invaluable (support); (honorific) your daughter
功高不赏[gōng gāo bù shǎng, ㄍㄨㄥ ㄍㄠ ㄅㄨˋ ㄕㄤˇ, 功高不赏 / 功高不賞] high merit that one can never repay (成语 saw); invaluable achievements
无价[wú jià, ˊ ㄐㄧㄚˋ, 无价 / 無價] invaluable; priceless

invaluable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
価千金[あたいせんきん, ataisenkin] (adj-no) priceless; invaluable
重器[じゅうき, juuki] (n) treasure; invaluable person

invaluable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หาค่าบ่มิได้[adj.] (hākhābømidā) EN: invaluable ; priceless ; inestimable FR: inestimable
หาค่ามิได้[adj.] (hākhāmidāi) EN: invaluable ; priceless ; inestimable FR: inestimable
ล้ำค่า[adj.] (lam khā) EN: invaluable ; priceless FR: inestimable
ประมาณค่ามิได้[adj.] (pramān midā) EN: invaluable FR: inestimable

invaluable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbezahlbar; unschätzbar {adj} | unbezahlbarer | am unbezahlbarsteninvaluable | more invaluable | most invaluable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า invaluable
Back to top