ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

estimable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *estimable*, -estimable-

estimable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
estimable (adj.) ซึ่งสามารถประเมินได้ (คำโบราณ) See also: ซึ่งสามารถคาดคะเนได้ Syn. calculable, computable
estimable (adj.) น่านับถือ See also: น่าชื่นชม, น่าเคารพ, น่ายกย่อง Syn. admirable, honorable, respectable
English-Thai: HOPE Dictionary
estimable(เอส'ทะมะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายกย่อง,ซึ่งประเมินค่าได้,กะได้., See also: estimableness n. ดูestimable estimably adv. ดูestimable
English-Thai: Nontri Dictionary
estimable(adj) น่าเคารพ,น่านับถือ,น่าเคารพยกย่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why haven't you gone to see the estimable Dr. Sweets for help?ทำไมคุณไม่ไปขอให้ ดร.สวีท ช่วยประเมินให้ล่ะ
So, tell me-What made you leave the estimable...งั้นบอกผมหน่อย ทำไมคุณเลือกออกจาก

estimable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可估量[bù kě gū liàng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄍㄨ ㄌㄧㄤˋ, 不可估量] inestimable; incalculable; beyond measure
值得敬佩[zhí de jìng pèi, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄥˋ ㄆㄟˋ, 值得敬佩] deserving; worthy of respect; estimable

estimable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
計り知れない[はかりしれない, hakarishirenai] (exp,adj-i) unfathomable; inestimable; immeasurable; (P)

estimable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่านับถือ[adj.] (nānaptheū) EN: respectable ; estimable ; honorable FR: estimable ; respectable ; honrable
อนรรฆค่า[adj.] (anak khā) EN: priceless ; of inestimable value FR: qui n'a pas de prix
ได้รับความนับถือ[adj.] (dāi rap khw) EN: pretigious FR: estimé ; estimable
หาค่าบ่มิได้[adj.] (hākhābømidā) EN: invaluable ; priceless ; inestimable FR: inestimable
หาค่ามิได้[adj.] (hākhāmidāi) EN: invaluable ; priceless ; inestimable FR: inestimable
เก่ากะลา[adj. (loc.)] (kaokalā) EN: FR: ancien et inestimable
เก่ากะโหลกกะลี[adj. (loc.)] (kaokalōkkal) EN: FR: ancien et inestimable
ล้ำค่า[adj.] (lam khā) EN: invaluable ; priceless FR: inestimable
เลอค่า[adj.] (loē khā) EN: inestimable FR: inestimable
ล้นค่า[adj.] (lon khā) EN: priceless FR: inestimable
มรดกล้ำค่า[n. exp.] (møradok lam) EN: FR: héritage inestimable [m]
ประมาณค่ามิได้[adj.] (pramān midā) EN: invaluable FR: inestimable

estimable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schätzenswert {adj} | schätzenswerter | am schätzenswertestenestimable | more estimable | most estimable
Unschätzbarkeiten {pl}inestimableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า estimable
Back to top