ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-respectable-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น respectable, *respectable*,

-respectable- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I know I'm not a very respectable teacherฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่ครูที่น่านับถือมากนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Commandant has his villa nearby, where his wife does her part to keep up a respectable family life, just like in any other garrison town.ส่วนผู้บังคับบัญชา มีคฤหาสน์อยู่ใกล้ๆนั่นเอง และภรรยาของพวกเค้า ก็ทำหน้าที่ดูแลครอบครัว เหมือนๆกับทุกครอบครัวตามชานเมือง
This is a respectable party, bub. There's girls here.นี่เป็นงานเลี้ยงมีเกียรตินะ มีสาวๆอยู่ด้วย
Now a respectable start time is 5.7 seconds.เวลาที่กำหนดไว้คือ 5. 7 วินาที
She was from a very respectable family.เธอมาจากครอบครัวที่น่านับถือมาก
All I know is that now he, or any other respectable man, will want nothing to do with any of us. Lord! Look who's coming!ที่ฉันรู้ก็คือตอนนี้เขาหรือผู้ชายที่น่านับถือทั้งหลาย จะไม่ต้องการติดต่อกับพวกเราอีกแล้ว พระเจ้า ดูสิว่าใครกำลังมา
Please hurry. This place has to look respectable by six.กรุณารีบ สถานที่แห่งนี้มีการมองที่นับถือหก
But my dad interferes less in my life when I pretend... to be an upstanding young citizen with a respectable job.พ่อผมจะเข้ามาแทรกแซงน้อยลง ถ้าผมทำงานสุจริต หรือทำตัวเป็นเยาวชนตัวอย่าง
It's a perfectly respectable place, daddy.มันเป็นที่ๆดีมากเลยค่ะ พ่อ
Not, of course, the highly respectable firm of KDH Pharmaceutical,ไม่ใช่ บริษัทชื่อเสียงสูงส่ง KDH Phamaceutical แน่นอน
I am not the sort of female to torment a respectable man.ฉันไม่ใช่หญิงประเภทที่ จะแกล้งทรมานสุภาพบุรุษ
That was years ago I've given up the dancer's life for a respectable jobนั่นมันนานโขแล้ว ฉันเลิกอาชีพนางระบำ มาทำงานสุจริตแล้ว
We've got respectable jobs, tooเราก็อาชีพสุจริตเหมือนกันแหละ

-respectable- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人品骨柄[じんぴんこつがら, jinpinkotsugara] (n) personal appearance and physique; a person's appearance and physique giving a feeling of respectable character
嬢さん[とうさん, tousan] (n,n-suf) (1) (hon) (See お嬢さん・1) daughter (may be used a honorific after name); (2) (See お嬢さん・2) young lady (esp. of respectable upbringing) (may be used a honorific after name)
徳の高い[とくのたかい, tokunotakai] (adj-i) virtuous; respectable
歴とした[れっきとした, rekkitoshita] (exp) accepted; fully-fledged; clear; respectable

-respectable- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีพสุจริต[n. exp.] (āchīp sutja) EN: FR: profession respectable [f] ; profession honorable [f]
อริยะ[adj.] (ariya) EN: honorable ; noble ; respectable ; eminent FR: noble
อริย-[pref.] (ariya-) EN: honorable ; noble ; respectable ; eminent FR: noble
จำนวนไม่น้อย[n. exp.] (jamnūan mai) EN: FR: nombre significatif [f] ; nombre respectable [m] ; quantité non négligeable [f]
ครุฏฐานียบุคคล[n.] (kharutthāni) EN: respectable person FR:
คนดี[n. exp.] (khon dī) EN: fine person ; respectable person FR: personne respectable [f] ; personne recommandable[f] ; les bons [mpl]
ไม่น่านับถือ[adj.] (mai nā napt) EN: not respectable ; not worthy to respect FR:
มานิต[n.] (mānit) EN: respectful person FR: personne respectable [f]
มีเกียรติ[adj.] (mī kīet) EN: distinguished ; honorable ; respectable ; prestigious FR: honorable
มีหน้ามีตา[adj.] (mīnāmītā) EN: respected ; esteemed ; respectable ; reputable ; prominent FR: respectable
นาย [n.] (nāi) EN: [classif.: higher-status, respectable male persons] FR: [classif. : dignitaires masculins, personnes (m.) qui ont un statut élevé]
น่าเคารพ[adj.] (nā khaorop) EN: respectable ; venerable ; honorable FR: respectable ; honorable
น่าเคารพนับถือ[adj.] (nā khaorop ) EN: venerable ; respectable FR: vénérable
น่าเลื่อมใส[adj.] (nāleūamsai) EN: respectable ; inspiring FR: respectable
น่านับถือ[adj.] (nānaptheū) EN: respectable ; estimable ; honorable FR: estimable ; respectable ; honrable
ภูมิ[adj.] (phūm) EN: honorable ; dignified ; respectable FR: digne ; respectable
ผู้เฒ่า[n.] (phūthao) EN: old man ; aged person ; grand old man FR: vieillard [m] ; personne âgée et respectable [f]
ปูชนียะ[adj.] (pūchanīya) EN: respectable ; venerable FR:

-respectable- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ehrbar {adj} | ehrbarer | am ehrbarstenrespectable | more respectable | most respectable
seriös {adv} | seriös auftretenrespectable | to appear respectable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -respectable-
Back to top