request

แปลว่า


vt ขอร้อง
ความหมายเหมือนกับ: ask for , demand , desire
คำที่เกี่ยวข้อง: ขอ , เรียกร้อง
n การขอร้อง
ความหมายเหมือนกับ: asking , appeal
คำที่เกี่ยวข้อง: การขอ , คำขอร้อง , การเรียกร้อง
n เพลงที่ถูกขอตามรายการวิทยุหรือในสถานเริงรมย์ (เช่น ไนต์คลับ, บาร์)
n ความต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: desire , requirement

ตัวอย่างประโยค


I'm here at my own request. ฉันมาที่นี่ตามความต้องการของตนเอง

คำที่มี "request" ในคำ


request for retrial n การอุทธรณ์
ความหมายเหมือนกับ: petition , motionค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top