record

แปลว่า


n บันทึก
ความหมายเหมือนกับ: reminder , report
คำที่เกี่ยวข้อง: ข้อความที่บันทึกไว้ , รายงาน , บันทึกความทรงจำ
n เครื่องเล่นจานเสียง
ความหมายเหมือนกับ: disk , LP
คำที่เกี่ยวข้อง: แผ่นเสียง
n สถิติในการแข่งกีฬา
คำที่เกี่ยวข้อง: ข้อมูล
n ประวัติ
ความหมายเหมือนกับ: background , history
n ประวัติอาชญากรรม
ความหมายเหมือนกับ: past crimes
n เอกสาร
ความหมายเหมือนกับ: data , document
vt เขียนบันทึก
ความหมายเหมือนกับ: note , write down
คำที่เกี่ยวข้อง: บันทึก , ลงบันทึก , จดบันทึก
vt บันทึกเทป
ความหมายเหมือนกับ: tape-record
vt แสดง (ปริมาณหรือจำนวน)
ความหมายเหมือนกับ: indicate , show

รูปภาพ


record เครื่องเล่นจานเสียงเครื่องเล่นจานเสียง

หมวดคำ