paint

แปลว่า


n สี
ความหมายเหมือนกับ: chroma , undercoat
คำที่เกี่ยวข้อง: สีสำหรับทาหรือเขียน , สีย้อม
n การทาสี
คำที่เกี่ยวข้อง: การเคลือบสี , การระบายสี
n สีแต่งหน้า
ความหมายเหมือนกับ: cosmetics , tint
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องสำอาง
vi ทาสี
คำที่เกี่ยวข้อง: ป้ายสี , ลงสี
vt ทาสี
คำที่เกี่ยวข้อง: ป้ายสี , ลงสี
vi วาดรูป
ความหมายเหมือนกับ: draw , picture , sketch , portray
vt วาดรูป
ความหมายเหมือนกับ: draw , picture , sketch , portray

รูปภาพ


paint สีสี
paint วาดรูปวาดรูป

ตัวอย่างประโยค


You painted them yourself? คุณวาดมันด้วยตนเองหรือ

หมวดคำ