one

แปลว่า


adj ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว
ความหมายเหมือนกับ: single
pron คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง
pron คำแทนคำนามที่นำมาก่อน
n เลขหนึ่ง
n สิ่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค


But let me remind you of one thing. แต่ขอฉันเตือนคุณสักอย่างนะ
He will do what no one else dares. เขาจะทำในสิ่งที่ไม่มีใครอื่นกล้าทำ
My elder sister is one year older than me. พี่สาวฉันแก่กว่าฉัน 1 ปี
Can I just ask you one question? ขอฉันถามคุณสักคำถามได้ไหม
We have time for one more question. พวกเรามีเวลาสำหรับอีกหนึ่งคำถาม

คำที่มี "one" ในคำ


one and all idm ทุกคน

one and only idm บุคคลที่มีชื่อเสียงและความสามารถ (ใช้แนะนำหรือเพื่อเน้นย้ำ)

one and the same idm คนหรือสิ่งที่เหมือนกันมาก

one at a time idm ทีละคน
ความหมายเหมือนกับ: one by one
คำตรงข้าม: one by one

one by one idm ทีละคน
ความหมายเหมือนกับ: one at a time
คำตรงข้าม: one at a time

One good turn deserves another idm คนทำดีย่อมได้ดี

one in a hundred idm คนหรือสิ่งหายาก

one in a million idm คนหรือสิ่งหายาก

one in a thousand idm คนหรือสิ่งหายาก

one in the eye for idm ผลหรือการกระทำที่เป็นสิ่งแทนความพ่ายแพ้หรือความผิดหวังของบางคน

one means business idm จริงจังมาก

one of these days idm บางวัน

one way or another idm อย่างไรก็ตาม

one-off idm สิ่งที่ตั้งใจทำเป็นพิเศษ

one-track mind idm จิตใจหมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (มักเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์)

one another pron ซึ่งกันและกัน
ความหมายเหมือนกับ: each other

one more adj เอาอีก
ความหมายเหมือนกับ: added , another , extra

one too many adj ซึ่งเป็นส่วนเกิน

one-armed bandit n เครื่องเล่นพนันอย่างหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: fruit machine , slot machine

one-horse adj ซึ่งเล็กมากและไม่สำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: limited

one-horse adj ซึ่งใช้ม้าตัวเดียว

one-liner n คำพูดตลกสั้นๆ
ความหมายเหมือนกับ: joke , quip

one-man adj เหมาะกับคนคนเดียว
ความหมายเหมือนกับ: limited , restricted , single

one-man band n นักดนตรีที่เล่นดนตรีหลายชิ้นพร้อมกัน

oneness n ความเป็นหนึ่งเดียว
ความหมายเหมือนกับ: integrity , singleness

one-night stand n การแสดงที่เล่นเพียงครั้งเดียวและคืนเดียว

one-off n ซึ่งเกิดขึ้นครั้งเดียว
ความหมายเหมือนกับ: one-shot

one-on-one adj ระหว่างสองคนเท่านั้น
ความหมายเหมือนกับ: one-to-one

one-parent family n ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่คนเดียว
ความหมายเหมือนกับ: lone-parent family

one-person n ซึ่งมีคนเดียว
ความหมายเหมือนกับ: alone , single , solely

one-piece adj ซึ่งมีส่วนเดียว

oner n คนหรือสิ่งพิเศษ (คำไม่เป็นทางการ)

onerous adj ยาก
ความหมายเหมือนกับ: difficult , burdensome , heavy
คำตรงข้าม: easy , light

onerously adv อย่างเป็นภาระ

onerousness n ความยาก
ความหมายเหมือนกับ: burdensomeness , heaviness

one-shot adj ซึ่งมีครั้งเดียวเท่านั้น
ความหมายเหมือนกับ: one-off

one-sided adj ข้างเดียว

one-sided adj ลำเอียง
ความหมายเหมือนกับ: prejudiced , partial
คำตรงข้าม: unbiased , impartial

one-step n การเต้นรำจังหวะบอลรูม

one-stop adj ซึ่งสามารถซื้อหาหรือทำทุกสิ่งได้ในสถานที่แห่งเดียว

onetime adj เก่า
ความหมายเหมือนกับ: ex- , former

onetime adj เพียงครั้งเดียว

one-to-one adj เกี่ยวข้องระหว่างคนสองคน
ความหมายเหมือนกับ: coordinated , made even

one-track adj ซึ่งมุ่งไปที่จุดเดียว

one-track mind n ใจมุ่งมั่นเรื่องเดียว

one-up vt ได้เปรียบ
ความหมายเหมือนกับ: preceding

one-upmanship n ทักษะในการเอาเปรียบคนอื่น
ความหมายเหมือนกับ: competition

one-way adj ที่เดินรถทางเดียว

one-way adj ที่เดินทางเที่ยวไปเที่ยวเดียว
ความหมายเหมือนกับ: single
คำตรงข้าม: return

one-way street n ทางที่แล่นรถทางเดียว

one-way traffic n การจราจรที่ให้รถแล่นทางเดียว

one-woman n ซึ่งทำหรือควบคุมด้วยผู้หญิงคนเดียว

one for the road sl การดื่มสุรา (ก่อนเดินทาง)

one too many sl ความเมา

one-man show sl การแสดงงานศิลปะของคนคนเดียว

one-eye sl รูที่ปลายอวัยวะเพศ

ones pron จำนวนหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: any one , any number

one time n หนึ่งครั้ง

one-four part n หนึ่งในสี่ส่วน
ความหมายเหมือนกับ: fourth , portion , fraction

oneself n ตนเอง
ความหมายเหมือนกับ: identity , individual , person

oneself n ความเป็นตัวของตัวเอง
ความหมายเหมือนกับ: individual , person , character

one-person show n การแสดงเดี่ยว
ความหมายเหมือนกับ: solo flight

one day adv บางเวลา
ความหมายเหมือนกับ: in the future , someday

aeroneurosis n ความผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดกับนักบินเนื่องจากความเครียดในการบิน

aforementioned adj ดังที่กล่าวมาก่อนแล้ว

Air Force One n เครื่องบินสำหรับประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา

air conditioner n เครื่องปรับอากาศ

air-conditioned adj หนาวเย็น
ความหมายเหมือนกับ: cooling , chilly , frosty

air-conditioner n เครื่องปรับอากาศ

aitchbone n กระดูกสะโพก

aitchbone n เนื้อส่วนสะโพก

almoner n นักสังคมสงเคราะห์

alone adv โดยลำพัง
ความหมายเหมือนกับ: lone , lonely , lolitary
คำตรงข้าม: accompanied , attended

alone adj โดยลำพัง

anklebone n กระดูกข้อเท้า
ความหมายเหมือนกับ: ankle , joint , tarsus , talus

answerphone n เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
ความหมายเหมือนกับ: answering machine

anticyclone n บริเวณที่ความกดอากาศสูงและมีลมแรงพัดออกมา

anyone pron ใครๆ
ความหมายเหมือนกับ: anybody

atone vi ไถ่โทษ

atonement n การไถ่โทษ

abase oneself phrv นอบน้อม

address oneself to phrv พูดกับ

address oneself to phrv ง่วนอยู่กับ

after all is said and done idm ในที่สุด

aid and abet someone idm ช่วยเหลือ (คนทำผิด)

all in one breath idm (พูด) กระหืดกระหอบ

all in one piece idm อย่างปลอดภัย

all manner of someone or something idm ทุกประเภท

all right with someone idm (บางคน) ยอมรับได้

all skin and bones idm ผอมมาก

as far as someone is concerned idm เท่าที่ทำได้

as good as done idm เกือบจะเสร็จ (อาจใช้กริยาอื่นแทน done ได้เช่น cooked, painted ฯลฯ)

as one idm (กลุ่ม) รวมเป็นหนึ่งเดียว

at one fell swoop idm ในคราวเดียว

atone for phrv ชดใช้เรื่อง

backbone n กระดูกสันหลัง
ความหมายเหมือนกับ: spine

backbone n ความกล้า
ความหมายเหมือนกับ: firmness , fortitude

Bahasa Indonesia n ภาษาอินโดนีเซีย

baloney n การพูดคุยไร้สาระ (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: boloney

bare bones n ข้อมูลพื้นฐาน

baritone n น้ำเสียงร้องของผู้ชาย
ความหมายเหมือนกับ: brass

baroness n ภรรยาของท่านบารอน

baronet n ขุนนางอังกฤษยศขั้นต่ำกว่า Baron

baronetcy n ยศของท่านบารอน

bayonet n ดาบปลายปืน

bayonet vt แทงด้วยดาบปลายปืน
ความหมายเหมือนกับ: pierce

begone int คำร้องบอกให้ไปให้พ้นทันที

bone n กระดูก
ความหมายเหมือนกับ: skeleton

bone n วัตถุหรือสารสีขาวจากร่างกายสัตว์

bone vt ถอดกระดูก

bone vi เรียนอย่างหนัก

bone dry adj แห้งมาก

bone of contention n ต้นเหตุที่ทำให้เกิดการโต้เถียง
ความหมายเหมือนกับ: controversy

bone-marrow n ไขกระดูก
ความหมายเหมือนกับ: marrow

bonemeal n ปุ๋ยที่ได้จากกระดูกสัตว์ป่น

boner n ความผิดที่น่าอับอาย

breastbone n กระดูกหน้าอก
ความหมายเหมือนกับ: sternum

brimstone n สารกำมะถัน

brownstone n บ้านที่สร้างด้วยหินแดงน้ำตาล

bygone adj ซึ่งผ่านไปแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: former , past
คำตรงข้าม: future

bygone n สิ่งที่ผ่านไปแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: past

bygones n สิ่งที่มีมานานแล้ว

be above oneself idm ตื่นเต้น

be all over and done with idm เสร็จสมบูรณ์
ความหมายเหมือนกับ: fininish with

be all up with someone idm หมดหวังสำหรับ (คำไม่เป็นทางการ)

be at one idm เป็นหนึ่งเดียว

be beside oneself phrv ตื่นเต้นมาก (เพราะโกรธหรือมีความสุข)

be done for phrv จบแล้ว

be done for phrv ขาดเเล้ว (ผ้า)

be done for phrv เหนื่อยมาก

be done in phrv เหนื่อยมาก (คำไม่เป็นทางการ)

be done up phrv เหนื่อยมาก
ความหมายเหมือนกับ: tire out

be done with phrv ทำ (บางสิ่ง) เสร็จ
ความหมายเหมือนกับ: finish with

be in the money idm เป็นเศรษฐีใหม่ (คำไม่เป็นทางการ)

be mentioned in dispatches idm ได้รับการยกย่อง

be of one mind idm เห็นด้วยทุกอย่าง

beat someone at his own game idm ทำได้ดีกว่าคนอื่นที่ทำกิจกรรมเดียวกัน

beat someone to his knees idm ทำให้พ่ายแพ้อย่างราบคาบ

beat someone to it idm ชนะการแข่งขัน

bone up on phrv ศึกษาอย่างหนัก
ความหมายเหมือนกับ: mug up , swot up

bring someone down a peg or two idm ทำให้ต้อยต่ำกว่าเดิม
ความหมายเหมือนกับ: take down

bring someone down to earth with a bang idm เผชิญความจริง
ความหมายเหมือนกับ: come down

bring someone down to earth with a bump idm เผชิญความจริง
ความหมายเหมือนกับ: come down

bring someone in on the ground floor idm เริ่มทำงานที่ต่ำต้อย

bring someone into line with idm ทำให้ปฏิบัติตาม

bring someone into the world idm ให้กำเนิด
ความหมายเหมือนกับ: come into

bring someone to attention idm แถวตรง (ทางทหาร)
ความหมายเหมือนกับ: stand at

bring someone to attention idm ทำให้สังเกตุเห็น
ความหมายเหมือนกับ: come to

bring someone to book idm ต้องลงบันทึก

bring someone to grips with something idm จัดการกับสิ่งที่ยุ่งยาก
ความหมายเหมือนกับ: come to , get to

bring someone to heel idm ทำให้เชื่อฟัง

bring someone to idm ทำให้ฟื้น
ความหมายเหมือนกับ: come to

bring someone to his feet idm ทำให้ลุกขึ้นยืน
ความหมายเหมือนกับ: get to

bring someone to his knees idm ทำให้พ่ายแพ้อย่างราบคาบ
ความหมายเหมือนกับ: come to

bring someone to his senses idm ทำให้ฟื้น

bring someone to his senses idm ทำให้กลับมามีเหตุผลหรือใช้เหตุผลใคร่ครวญ
ความหมายเหมือนกับ: come to

bring someone to life idm ทำให้น่าสนใจ
ความหมายเหมือนกับ: come to

bring someone to light idm ทำให้ค้นพบ
ความหมายเหมือนกับ: come to

bring someone to the fore idm ทำให้กลายเป็นผู้นำหรือมีอิทธิพล
ความหมายเหมือนกับ: come to

bug one idm รบกวน

burn someone to death idm เผาจนตาย

by oneself idm ตามลำพัง
ความหมายเหมือนกับ: apart , isolated , lonely , only

cannoneer n ทหารที่ยิงปืนใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: artilleryman , gunner

Cantonese n ชาวจีนกวางตุ้ง

Cantonese n ภาษาจีนกวางตุ้ง

capstone n จุดสูงสุด

capstone n หินที่วางอยู่บนกำแพง
ความหมายเหมือนกับ: copestone

car phone n โทรศัพท์ที่ใช้ในรถยนต์

cardphone n โทรศัพท์สาธารณะที่ใช้บัตรในการโทร

cellphone n โทรศัพท์มือถือ
ความหมายเหมือนกับ: mobile phone , cellular phone

cheekbone n โหนกแก้ม
ความหมายเหมือนกับ: jugal bone , malar bone

cicerone n คนนำเที่ยวที่อธิบายถึงประวัติของสถานที่

clone vt ทำให้กำเนิดมาจากเซลล์เดียวกัน

clone n สิ่งมีชีวิตที่เกิดมาจากเซลล์เดียวกัน

cobblestone n หินกรวด
ความหมายเหมือนกับ: pebble

collarbone n กระดูกไหปลาร้า
ความหมายเหมือนกับ: clavicle

colonel n พันเอก

commissioned n ซึ่งได้รับหน้าที่

commoner n คนธรรมดาสามัญ
ความหมายเหมือนกับ: commonality , common people , commonalty

commoner n นักศึกษาที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง (เนื่องจากไม่ได้รับทุน)

complexioned adj ที่มีผิวลักษณะพิเศษ

component n ส่วนประกอบ
ความหมายเหมือนกับ: element , ingredient

conditioned adj ภายใต้เงื่อนไข

condone vt ให้อภัย
ความหมายเหมือนกับ: forgive , pardon

cone n กรวย

coney n กระต่าย (โดยเฉพาะที่มีถิ่นกำเนิดในยุโรป)
ความหมายเหมือนกับ: cony

confectionery n การทำลูกกวาด

confectionery n ร้านขายลูกกวาด
ความหมายเหมือนกับ: confectionary , candy store

confectionery n ลูกกวาด

conventioneer n ผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมเนียม

cornerstone n บุคคลหรือสิ่งสำคัญพื้นฐาน
ความหมายเหมือนกับ: foundation

cornerstone n หินที่มุม

coroner n เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ
ความหมายเหมือนกับ: medical examiner

crone n หญิงแก่ที่น่าเกลียด
ความหมายเหมือนกับ: hag , witch

crossbones n กระดูกไขว้กัน (มักจะปรากฏร่วมกับภาพหัวกะโหลก เป็นสัญลักษณ์หมายถึงความตาย)

curbstone n หินกรวดที่โรยเป็นแถว (สำหรับทำทางเดินเท้า)

cyclone n พายุหมุนไซโคลน

call someone into being idm ริเริ่ม

call someone to arms idm สั่งให้เข้าประจำการ (ทางทหาร)

call someone to mind idm จำ
ความหมายเหมือนกับ: bring to , come to , recall to

carry all before one idm กวาดเรียบ

carry someone with one idm ชักจูง

carry something with one idm จดจำได้ดี

catch someone in the act idm จับได้คาหนังคาเขา
ความหมายเหมือนกับ: catch red-handed

chuck oneself at phrv พยายามเอาชนะใจ (เพื่อให้ได้ความรักมา)
ความหมายเหมือนกับ: fling at , hurl at

close to someone idm เข้ากันดีกับ

clue one in idm ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

cone off phrv ทำให้มีรูปกรวย

cow someone into submission idm บังคับให้เห็นด้วย

cross a bridge when one comes to it idm จงแก้ไขเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา

cross oneself idm ทำเครื่องหมายกากบาทบนร่างกายโดยใช้มือ (ศาสนาคริสต์)

cross the bridge before one comes to it idm วิตกเกินไปก่อนเหตุจะเกิด

cross-examine someone idm สอบสวน

crush someone into submission idm ทำให้เชื่อฟังด้วยการบังคับ

crush someone to death idm บดขยี้จนตาย

cry before one is hurt idm โอดครวญไปก่อน

cry oneself to sleep idm ร้องไห้จนหลับ

cut prices to the bone idm ลดราคามากเท่าที่จะมากได้แต่ไม่ขาดทุน

cut someone off without a penny idm เลิกให้ค่าใช้จ่ายหรือเงิน
ความหมายเหมือนกับ: cut out

cut someone to the heart idm ทำร้ายความรู้สึกอย่างยิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: cut someone to the quick

cut someone to the quick idm ทำร้ายความรู้สึกอย่างยิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: cut someone to the heart

declare oneself phrv แสดงตัวอย่างชัดเจน

deliver oneself of phrv แสดงความคิดเห็น

delude oneself into phrv หลอก (ตัวเอง) ในเรื่อง

delude oneself with phrv หลอก (ตัวเอง) ด้วย
ความหมายเหมือนกับ: deceive with

demean oneself phrv ทำให้ด้อยค่าลง (ทางสังคมหรือทางจิตใจ)
ความหมายเหมือนกับ: descend to

deny oneself phrv มีชีวิตอย่างสมถะ

dig someone in the ribs idm แตะด้วยข้อศอกอย่างแอบๆ (เพื่อแสดงความรู้สึกขบขัน)

disport oneself phrv เล่นเพลิน

distinguish oneself phrv ทำให้มีชื่อเสียง

do somehow by someone idm ปฏิบัติบางอย่างต่อบางคน

do someone a good run idm ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบางคน

do someone to death idm ฆ่า

double-cross someone idm หักหลัง

drag someone through the mud idm ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

drive someone into a corner idm ต้อนเข้ามุม

drive someone out of his mind idm ทำให้สับสน

drive someone round the bend idm รำคาญมาก
ความหมายเหมือนกับ: drive crazy

drive someone up the wall idm ทำให้รำคาญ
ความหมายเหมือนกับ: go up , send up

drone on phrv พูดเสียงต่ำ

drone out phrv ทำให้พูดเสียงต่ำ

drop someone idm เลิกคบกับ (แฟน) (คำไม่เป็นทางการ)

drop someone a line idm ส่งจดหมาย

drop the name of someone idm เอ่ยชื่อคนสำคัญหรือมีชื่อเสียงอย่างสนิทสนม

ease someone out idm หมดภาระ

easier said than done idm พูดง่ายกว่าทำ

efface oneself phrv ทำตัวเรียบๆ

enthrone in phrv ยกย่อง

entrench oneself phrv ขุดสนามเพลาะ

every last one idm ทุกคน

every time one turns around idm บ่อยๆ

express oneself phrv แสดงความคิดหรือความรู้สึกออกมา

fall over oneself idm กระตือรือร้นที่จะทำอย่างมาก
ความหมายเหมือนกับ: stumble over

fancy oneself phrv คิดว่าตนเป็น

feel oneself phrv ร่าเริง
ความหมายเหมือนกับ: look oneself

fill one in idm บอก

find it in oneself phrv รู้สึกตัว (กลายเป็นบางสิ่ง)

find oneself phrv ค้นหาตัวเอง (ในเรื่องความสามารถ, ความปรารถนา, ความเป็นตัวของตัวเองฯลฯ)

find oneself phrv พบ (บางคน) ไม่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน
ความหมายเหมือนกับ: find in

flatter oneself phrv ประจบ

fling oneself into idm ใช้ (ความพยายาม, เวลา, ความกระตือรือร้น)
ความหมายเหมือนกับ: hurl into , throw into

fling something in someones face idm ตำหนิ
ความหมายเหมือนกับ: cast in , throw in

flog someone to death idm โบยจนตาย

for the life of one idm แม้ว่าจะถูกขู่ให้กลัว

forget oneself phrv ไม่เห็นแก่ตัว

forget oneself phrv ควบคุมตัวเองไม่ได้

forswear oneself idm สาบานเท็จ
ความหมายเหมือนกับ: perjure oneself

frighten someone out of his wits idm ทำให้หวาดกลัวอย่างมาก
ความหมายเหมือนกับ: frighten to , scare out of , terrify out of

frighten someone to death idm ทำให้กลัวอย่างมาก

full of oneself idm สนใจแต่ตัวเอง

demonetise vt เลิกใช้ (เงินเหรียญหรือธนบัตร) เป็นมาตรฐาน
ความหมายเหมือนกับ: withdraw , devalue , inflate

demonetize vt เลิกใช้ (เงินเหรียญหรือธนบัตร) เป็นมาตรฐาน
ความหมายเหมือนกับ: withdraw , devalue , inflate

dethrone vt ปลดอำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: unseat , degrade , vanquish
คำตรงข้าม: preserve , maintain , uphold

dishonest adj ไม่ซื่อสัตย์
ความหมายเหมือนกับ: untruthful , deceitful , slippery
คำตรงข้าม: ethicle , moral

done adj เสร็จสิ้น
ความหมายเหมือนกับ: complete , ended
คำตรงข้าม: unfinished , incomplete

donee n ผู้ได้รับบริจาค (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: recipient , assignee

drone vi ส่งเสียงหึ่งๆ

drone n เสียงต่ำๆ
ความหมายเหมือนกับ: drone , whir , buzz

earphone n หูฟังวิทยุหรือโทรศัพท์

electioneer vi ใช้อิทธิพลหรือวิธีการที่ไม่ซื่อสัตย์เพื่อได้คะแนนเสียงมา

electioneer vi รณรงค์หาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ความหมายเหมือนกับ: campaign , canvass

electronegative adj ซึ่งประกอบด้วยประจุไฟฟ้าลบ

enthrone vt ให้ (กษัตริย์, สังฆนายก) ขึ้นนั่งบนบัลลังก์ (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: crown

enthrone vt ให้ความสำคัญ (ทางวรรณคดี)
ความหมายเหมือนกับ: elevate , ennoble , exalt

enthronement n การขึ้นครองบัลลังก์
ความหมายเหมือนกับ: coronation

erroneous adj ไม่ถูกต้องเนื่องจากเข้าใจผิด
ความหมายเหมือนกับ: inaccurate , incorrect , wrong

everyone pron ทุกคน
ความหมายเหมือนกับ: everybody , every person

executioner n เพชฌฆาต
ความหมายเหมือนกับ: hangman , headsman , killer

exonerate vt ทำให้พ้นจากความผิด
ความหมายเหมือนกับ: absolve , excuse , vindicate

exponent n ผู้สนับสนุน
ความหมายเหมือนกับ: advocate , supporter

exponent n ผู้อธิบาย
ความหมายเหมือนกับ: explainer , interpreter

exponent n เลขชี้กำลัง

far gone adj ป่วย (คำไม่เป็นทางการ)

fashioner n ช่างออกแบบเสื้อผ้า
ความหมายเหมือนกับ: designer

festoonery n การประดับด้วยพวงมาลัย

fieldstone n หินธรรมชาติซึ่งนำมาใช้ก่อสร้าง
ความหมายเหมือนกับ: boulder , rock

firestone n หินทนไฟ

flagstone n แผ่นหินสำหรับปูพื้น
ความหมายเหมือนกับ: paving stone , block

foregone adj กระทำเรียบร้อยแล้ว

frontal bone n กระดูกหน้าผาก

gather oneself together phrv รวบรวมสมาธิ
ความหมายเหมือนกับ: get together , pull together

get a rise out of one idm ทำให้ขุ่นเคืองใจ

get above oneself phrv คิดถึงมากเกินไป

get someone into trouble idm ทำให้ (ผู้หญิงที่ไม่แต่งงาน) ตั้งครรภ์

give one a break idm ให้โอกาส

give someone a ring idm โทรศัพท์ถึง

go it alone idm ทำด้วยตนเอง

gone on phrv มีความรักกับ
ความหมายเหมือนกับ: go on

hang one on idm ออกไปเมา (ข้างนอก)

hang one on idm ต่อย (คำไม่เป็นทางการ)

have something going for oneself idm ประสบความสำเร็จกับ (สิ่งที่ทำ)

have two strikes against oneself idm อยู่ในอันตราย

help oneself phrv ช่วยเหลือตนเอง
ความหมายเหมือนกับ: help to

hold someone at bay idm ทำให้อยู่ห่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: hold off , keep at

hole in one phrv ตีลูกลงหลุมได้ในการตีครั้งเดียว (กีฬากอล์ฟ)

hug oneself phrv ดีใจกับ

identify oneself phrv พิสูจน์ตนเอง

gallstone n นิ่วในถุงน้ำดี

general practitioner n แพทย์รักษาโรคทั่วไป
ความหมายเหมือนกับ: family doctor

Gladstone bag n กระเป๋าเดินทางขนาดเล็กที่แบ่งเปิดออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน
ความหมายเหมือนกับ: Gladstone

gone vt กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา go

gone adj จากไป
ความหมายเหมือนกับ: moved , traveled
คำตรงข้าม: returned

goner n คนสาบสูญ (คำสแลง)

gramophone n เครื่องเล่นแผ่นเสียง
ความหมายเหมือนกับ: phonograph , record player

gramophone n หีบเสียง

gravestone n หินสลักชื่อผู้ตายหน้าหลุมฝังศพ
ความหมายเหมือนกับ: headstone , tombstone

grindstone n หินลับให้คม
ความหมายเหมือนกับ: rubstone , whetstone

hailstone n ลูกเห็บ
ความหมายเหมือนกับ: hail

headphones n หูฟังโทรศัพท์
ความหมายเหมือนกับ: earphones

headstone n แผ่นหินจารึกหน้าหลุมฝังศพ
ความหมายเหมือนกับ: gravestone , tombstone

herringbone n แบบรูปแฉกแนวขนานเป็นรูปตัว v ใช้เป็นลายประดับในการเย็บปักถักร้อยหรืออื่นๆ

herringbone vt ประดับตกแต่งโดยใช้แบบรูปแฉกแนวขนานเป็นรูปตัว v

herringbone vi ประดับตกแต่งโดยใช้แบบรูปแฉกแนวขนานเป็นรูปตัว v

high commissioner n ข้าหลวงใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: ambassador , envoy , legate

high-toned adj ซึ่งมีรสนิยมสูง
ความหมายเหมือนกับ: grand , noble , sublime

hipbone n กระดูกสะโพก
ความหมายเหมือนกับ: innominate bone

homophone n คำพ้องเสียง

honest adj ซื่อตรง
ความหมายเหมือนกับ: moral , uncorrupt , upright

honest adj ยุติธรรม

honest livelihood n สัมมาชีพ

honestly adv อย่างจริงใจ

honestly adv อย่างยุติธรรม
ความหมายเหมือนกับ: fairly , impartially , justly
คำตรงข้าม: dishonestly

honesty n ความจริงใจ

honesty n ความซื่อสัตย์
ความหมายเหมือนกับ: incorruptibility , integrity , uprightness

honey n น้ำผึ้ง

honey n ผู้เป็นที่รัก (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: darling , honeybun , sweetheart

honeybee n ผึ้ง (มีชื่อในภาษาละตินว่า Apis mellifera)
ความหมายเหมือนกับ: bee

honeycomb n รังผึ้ง
ความหมายเหมือนกับ: hive

honeycomb n สิ่งที่มีลักษณะคล้ายรังผึ้ง

honeycomb radiator n รังผึ้ง (รถ)

honeydew melon n แตงเนื้อขาวชนิดหนึ่งที่มีรสหวาน (มีชื่อในภาษาละตินว่า Cucumis melon)
ความหมายเหมือนกับ: honeydew , winter melon

honeyed word n คำหวาน
ความหมายเหมือนกับ: flattery

honeymoon n การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์

honeymoon vi ไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์

honey-tongued adj ที่ปากหวาน
ความหมายเหมือนกับ: flattering

hormone n ฮอร์โมน

hush money n ค่าปิดปาก

get what is coming to one idm ได้รับการปฏิบัติอย่างสาสม

give someone the sack idm เลิกจ้าง (คำไม่เป็นทางการ)

gone idm ตาย (คำเลี่ยงเพื่อให้สุภาพ)

had sooner do idm ชอบทำบางสิ่งมากกว่า

hair of the dog that bit one idm เครื่องดื่มผสมอัลกอฮอล์ที่ใช้ดื่มหลังจากเมาค้าง

have a bone to pick with someone idm มีเรื่องโต้แย้งกับบางคน

have a lot going for one idm มีหลายสิ่งเป็นประโยชน์ต่อบางคน (คำไม่เป็นทางการ)

have money to burn idm มีเงินมากจนล้น (คำไม่เป็นทางการ)

have none of idm ไม่ยอมทนต่อบางสิ่ง

have someone on a string idm มีบางคนกำลังคอยการตัดสินใจ

hit someone between the eyes idm ทำให้ประทับใจ

hole in one idm การตีลูกกอล์ฟลงหลุมในการตีเพียงครั้งเดียว

honest to goodness idm พูดความจริง

hush-money idm ค่าปิดปาก

in one fell swoop idm ในคราวเดียว

in the money idm มีค่า

it behoves one to do idm มันเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องกระทำ

just one of those things idm สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้

know someone by sight idm รู้จักชื่อและจำหน้าได้

know someone like a book idm รู้จักดีมาก

lay about one idm ชนหรือกระแทกทุกสิ่งที่อยู่ใกล้

leave no stone unturned idm ค้นหาทุกซอกทุกมุม

leave someone high and dry idm ปล่อยทิ้งไว้ (โดยไม่ช่วยเหลือ)

leave someone holding the baby idm ปล่อยให้ (บางคน) รับผิดชอบ (บางสิ่ง) (คำไม่เป็นทางการ)

leave someone in peace idm หยุดรบกวน

leave someone in the lurch idm ปล่อยให้คอย

Let bygones be bygones idm ลืมสิ่งที่ผ่านไปแล้ว

let someone have it idm พูดโจมตี

likes of someone idm คนแบบนั้น

make someone eat crow idm ทำให้ยอมสารภาพ (คำไม่เป็นทางการ)

make someone look good idm ทำให้ดูว่ามีความสามารถหรือประสบความสำเร็จ

make someone look ridiculous idm ทำให้ดูตลก

money in no object idm ไม่สำคัญว่าบางสิ่งจะราคามากเท่าไร

money talks idm เงินบันดาลทุกสิ่ง

near the bone idm ค่อนข้างหยาบโลน

new one on idm สิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นมาก่อน (และไม่คิดว่าน่าเชื่อถือ) (someone มักใช้แทนด้วย me) (คำไม่เป็นทางการ)

no sooner said than done idm ทำได้ง่าย

no sooner said than done idm อย่างทันทีทันใด

none other than idm บุคคลสำคัญ

none the wiser idm ไม่เป็นที่รู้จักอีกต่อไป

none the worse for wear idm มีสภาพดีเพราะถูกใช้งาน

none to speak of idm ไม่มาก (คำไม่เป็นทางการ)

not for love nor money idm ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตาม

not give someone the time of day idm ไม่สนใจ

not know if one is coming or going idm สับสนมาก

not know someone from Adam idm ไม่รู้จักดี

not know whether one is coming or going idm สับสนมาก

on the one hand idm ในทางตรงข้าม
ความหมายเหมือนกับ: on the other hand , on the other side
คำตรงข้าม: on the other hand , on the other side

on the telephone idm ติดต่อได้ทางโทรศัพท์

over and done with idm จบ

pay someone a left-handed compliment idm หลอกด่า

power behind the throne idm คนที่อยู่เบื้องหลังอำนาจ

press-gang someone into doing something idm บังคับให้ทำบางสิ่ง

promise someone the moon idm ให้สัญญาในสิ่งที่มากเกินไป

pull a fast one idm หลอกลวงได้สำเร็จ

rate someone idm ประเมินว่าดี

reach an agreement (with someone) idm เห็นด้วยหลังจากถกเถียงมานาน

read someone like a book idm เข้าใจคนอื่นอย่างทั้งหมด

read someone to Riot Act idm ด่าอย่างรุนแรง

resign oneself to something idm ยอมรับอย่างไม่เต็มใจ

second to none idm เป็นเลิศ

see someone to the door idm พา (บางคน) ไปทางออก

sell someone a pup idm ขายของไม่ดีให้

sell someone something idm ชักจูง (บางคน) ให้เชื่อใน (บางสิ่ง)

send someone packing idm ไล่ออก (คำไม่เป็นทางการ)

send someone to Coventry idm ไม่ยุ่งด้วย

serve someone right idm สมน้ำหน้า

Shame on someone idm น่าระอาย

show someone the door idm พา (บางคน) ไปทางออก

show someone to the door idm พา (บางคน) ไปทางออก

six of one and half a dozen of the other idm ไม่แตกต่างกัน

skin someone alive idm ด่าว่าอย่างรุนแรง

so far as anyone knows idm เหมือนอย่างที่คนอื่นๆรู้กัน

so far as someone is concerned idm เท่าที่ทำได้

sooner or later idm ไม่ช้าก็เร็ว

sweet-talk someone idm เยินยอเพื่อชักจูงให้ทำหรือยอมตามบางสิ่ง

talk until one is blue in the face idm พูดจนเหนื่อย (คำไม่เป็นทางการ)

tell someone a thing or two idm ด่าว่ารุนแรง

tell someone where to get off idm ด่าว่ารุนแรง

The odds are against one idm มีโอกาสน้อยมาก

the year one idm นานมากๆ (คำไม่เป็นทางการ)

throw good money after bad idm เสียเงินเพิ่มหลังจากเคยเสียมาแล้วครั้งหนึ่ง

throw someone idm ทำให้สับสน

to the tune of some amount of money idm จำนวนเงิน

two-time someone idm หลอกลวง (คู่รักหรือคู่แต่งงานอีกฝ่าย)

up to one idm ขึ้นกับตัวเรา

walk all over someone idm ปฏิบัติไม่ดีกับคนอื่น

watch someone like a hawk idm เผ้าดูไม่คลาดสายตา

wear more than one hat idm ทำหน้าที่หลายอย่าง

what makes someone tick idm สิ่งกระตุ้น

when all is said and done idm เมื่อพิจารณาทุกๆอย่างแล้ว

when one is good and ready idm เมื่อพร้อมดีแล้ว

woe betide someone idm จะเสียใจจากการกระทำนั้นๆ

wrongfoot someone idm ทำให้อยู่ในสถานะการณ์ลำบากอย่างกระทันหัน

impassioned adj ซึ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมา
ความหมายเหมือนกับ: ardent , fervid

Indonesia n ประเทศอินโดนิเชีย

Indonesia n อินโดนิเชีย

Indonesian adj เกี่ยวกับอินโดนิเชีย

Indonesian n ชาวอินโดนิเชีย

Indonesian n ภาษาอินโดนิเชีย
ความหมายเหมือนกับ: Bahasa Indonesia

intone vt เปล่งเสียงสูงต่ำ
ความหมายเหมือนกับ: utter , voice

intone vi พูดหรือท่องแบบการขับร้อง
ความหมายเหมือนกับ: chant

keep one step ahead of idm ก้าวล้ำหน้า (คนอื่นหรือสิ่งอื่น) อยู่เล็กน้อย

keep oneself in readiness idm เตรียมพร้อมตลอดเวลา

keep oneself to oneself idm เก็บไว้เป็นส่วนตัว

keep someone at bay idm ช่วยให้พ้นจาก
ความหมายเหมือนกับ: keep something at bay

keep someone in his place idm บังคับให้นอบน้อม

keep someone in line idm เข้าแถว

keep someone in suspense idm ทำให้สงสัย

keep someone on the boil idm ทำให้สนใจ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: be on , go off

keep someone on the hop idm ยังคงกระตือรือร้น (คำไม่เป็นทางการ)

keep someone posted on idm แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ

keep someone under observation idm จับตามอง (โดยเฉพาะคนที่ทำผิด)

keep someone up to date idm ทำตัวทันสมัย

keep someone up to scratch idm ได้มาตรฐาน
ความหมายเหมือนกับ: keep someone up to the mark

keep someone up to the mark idm ได้มาตรฐาน
ความหมายเหมือนกับ: keep someone up to scratch

keep up with the Joneses idm แข่งขันกับ

kick someone in teeth idm ทำร้ายจิตใจ (คำไม่เป็นทางการ)

kill oneself with laughter idm สนุกสนานมาก

kill oneself with mirth idm สนุกสนานมาก

kill someone with kindness idm ใจดีกับ

lay oneself open idm เข้าไปเสี่ยง

lay someone by the heels idm ไล่จับ

lay someone to rest idm ฝัง

lay someone to sleep idm ฝัง

lay someone under contribution idm เก็บสะสมเงิน

lay someone under the necessity idm บังคับให้ทำ (บางสิ่ง)

lay someone under the obligation idm บังคับให้ทำ (บางสิ่ง)

lay violent hands on oneself idm ฆ่า

lead someone up the garden path idm หลอกลวง

leap out of oneself idm ตกใจ (เพราะความสุข)

leave alone phrv ปล่อยไว้ตามลำพัง

leave alone phrv อย่ายุ่งกับ
ความหมายเหมือนกับ: learn from

leave alone phrv ไม่นับรวม
ความหมายเหมือนกับ: let alone

leave someone for dead idm ทิ้งไว้ให้ตาย

leave someone in the lurch idm ล้มเหลวที่จะช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

leave someone to himself idm ทิ้งไว้ให้ดูแลตัวเอง

leave someone to his own devices idm ทิ้งไว้ให้ดูแลตัวเอง

leave someone to it idm ปล่อยไว้ตามลำพัง (คำไม่เป็นทางการ)

leave someone to resources idm ทิ้งไว้ให้ดูแลตัวเอง

leave well alone idm พึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่(เพราะกลัวว่าจะเลวร้ายลงไปอีก)
ความหมายเหมือนกับ: leave well enough alone , let alone

leave well enough alone idm พึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่(เพราะกลัวว่าจะเลวร้ายลงไปอีก)

let alone phrv ปล่อยทิ้งไว้
ความหมายเหมือนกับ: leave alone

let alone phrv อย่าเอ่ยถึง
ความหมายเหมือนกับ: leave alone

let someone down gently idm ไม่อยากทำร้ายหรือทำลายความรู้สึกที่ดี

let someone off the hook idm ปล่อยให้เป็นอิสระจาก (ความยุ่งยาก, ความรับผิดชอบ, การตัดสินใจ)
ความหมายเหมือนกับ: be off , be on , get off

let someone or something alone idm ปล่อยไว้ตามลำพัง

let well alone idm พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะกลัวว่าจะแย่ลงไปกว่าเดิม
ความหมายเหมือนกับ: leave alone

live by oneself idm มีชีวิตอยู่อย่างลำพัง
ความหมายเหมือนกับ: live on

lock oneself up idm เลือกอยู่ตามลำพัง

look after oneself idm เป็นตัวของตัวเอง

look oneself phrv รู้สึกตัว
ความหมายเหมือนกับ: feel oneself

look someone in the eyes idm เผชิญกับ...อย่างไม่เกรงกลัว

look someone in the face idm เผชิญกับ...อย่างไม่เกรงกลัว

lose oneself phrv หลงทาง

lower oneself phrv ทำตัวไร้ค่า
ความหมายเหมือนกับ: descend to

jackstone n หมากเก็บ
ความหมายเหมือนกับ: jacks

jawbone n ขากรรไกรล่าง
ความหมายเหมือนกับ: lower jaw , mandible

jawbone vi พยายามจูงใจ (คำไม่เป็นทางการ)

keystone n ส่วนที่สำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: main , major

keystone n หลัก
ความหมายเหมือนกับ: principle , main

kidney stone n นิ่วในไต

knucklebone n กระดูกนิ้วมือ
ความหมายเหมือนกับ: finger bone

krone n โครน (หน่วยเงินตราของประเทศเดนมาร์กและนอร์เวย์)

lazybones n คนขี้เกียจ

lieutenant colonel n พันโทหรือนาวาโท

limestone n หินปูน
ความหมายเหมือนกับ: motar , cement

lioness n สิงโตตัวเมีย

loadstone n แร่แม่เหล็ก
ความหมายเหมือนกับ: Lodestone

lodestone n แร่แม่เหล็ก
ความหมายเหมือนกับ: loadstone

Londoner n ชาวลอนดอน

lone adj โดดเดี่ยว
ความหมายเหมือนกับ: alone

loneliness n ความเปล่าเปลี่ยว
ความหมายเหมือนกับ: lonesomeness

lonely adj ขาดความเห็นใจ

lonely adj เปล่าเปลี่ยว
ความหมายเหมือนกับ: alone
คำตรงข้าม: accompanied

lonely adj ห่างไกลผู้คน
ความหมายเหมือนกับ: uninhabited , unpopulated , desolate , bleak
คำตรงข้าม: crowded , bustling , busy

loner n ผู้อยู่สันโดษ

lonesome adj หงอยเหงา
ความหมายเหมือนกับ: lonely , alone , forlorn

lonesomeness n ความอ้างว้าง
ความหมายเหมือนกับ: loneliness

low tone n เสียงวรรณยุกต์ต่ำระดับ

luncheonette n ห้องอาหารมื้อเที่ยง
ความหมายเหมือนกับ: lunchroom

make a name for oneself idm มีชื่อเสียง

make a pig of oneself idm กินมากเกินไป

make an honest woman of idm แต่งงานกับ (ผู้หญิง)

make no bones about idm กล้าคิด

make one of phrv เข้าร่วมกลุ่ม (คำโบราณ)

make oneself at home idm รู้สึกสบาย

make oneself known to idm แนะนำให้รู้จักกับ

mark someone for life idm ทำให้เกิดรอยแผล

orientate oneself phrv คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม

overreach oneself phrv ทำเกินเลย

madstone n เสน่ห์
ความหมายเหมือนกับ: charm
คำตรงข้าม: hoodoo , curse

maisonette n บ้านหลังเล็ก

malpractitioner n ผู้ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง

marchioness n หญิงที่มีตำแหน่งเทียบเท่ากับ marquis
ความหมายเหมือนกับ: aristocrat

marionette n หุ่นกระบอก
ความหมายเหมือนกับ: puppet , fantoccini

marrowbone n กระดูกที่มีไขกระดูก (รับประทานได้)

megaphone n โทรโข่ง
ความหมายเหมือนกับ: bull horn , amplifier

megaphone vi พูดผ่านโทรโข่ง

megaphone vt พูดผ่านโทรโข่ง

mentioned adj ซึ่งถูกอ้างถึง
ความหมายเหมือนกับ: cited , named , quoted

methadone n สารเสพย์ติด คล้ายมอร์ฟีนช่วยระงับปวดได้

Micronesia n เกาะหนึ่งในหมู่เกาะแปซิฟิก

microphone n เครื่องขยายเสียง
ความหมายเหมือนกับ: sound transmitter , loundspeaker , amplifier

milestone n เหตุการณ์สำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: discovery , breaktrough , anniversary

milestone n เหตุการณ์สำคัญในชีวิตคนหรือประวัติศาสตร์
ความหมายเหมือนกับ: event , breakthrough

milestone n หลักไมล์
ความหมายเหมือนกับ: milepost , stone

millstone n แผ่นหินกลมหนาของโม่หิน
ความหมายเหมือนกับ: grindstone , quernstone

millstone n ภาวะหนักอกหนักใจ
ความหมายเหมือนกับ: impediment , load , responsibility , difficulty

minestrone n ซุปอิตาเลียนประกอบด้วยผัก ถั่ว พาสต้า

missioner n หมอสอนศาสนา
ความหมายเหมือนกับ: missionary

mobile phone n โทรศัพท์เคลื่อนที่

monetarily adv ทางการเงิน

monetarism n ทฤษฎีเกี่ยวกับการเงิน

monetarist n ผู้สนับสนุน monetarism

monetary adj เกี่ยวกับเงินตรา
ความหมายเหมือนกับ: budgetary , pecuniary , gross

money n เงิน
ความหมายเหมือนกับ: legal tender , bank notes , cash , coin

money n ทรัพย์สิน
ความหมายเหมือนกับ: funds , capital , property

money box n กระปุกออมสินแบบมีกุญแจล็อกได้
ความหมายเหมือนกับ: repository , treasury

money market n ธนาคารและองค์กรการเงินที่ให้กู้ยืมเงินและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

money of account n หน่วยเงินตราสำหรับชำระบัญชี

money order n ใบสั่งจ่ายเงิน
ความหมายเหมือนกับ: postal order

money supply n จำนวนเงินหมุนเวียนทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศ

moneybag n ถุงเงิน

moneybags n คนร่ำรวย

moneyed adj ซึ่งมีเงินมาก
ความหมายเหมือนกับ: monied

moneyed adj ร่ำรวย

money-grabber n ผู้ละโมบ
ความหมายเหมือนกับ: money-grubber

money-grabbing n ซึ่งพยายามหาเงินให้ได้มากๆ
ความหมายเหมือนกับ: money-grubbing

money-grubber n ผู้พยายามหาเงินให้ได้มากๆ
ความหมายเหมือนกับ: money-grabber

money-grubbing int ความละโมบ
ความหมายเหมือนกับ: money-grabbing

moneylender n ผู้ให้ยืมเงินโดยปราศจากดอกเบี้ย

moneymaker n คนหาเงินเก่ง

moneymaking n ความมั่งคั่ง

money-saving adj ซึ่งช่วยประหยัดเงิน
ความหมายเหมือนกับ: economical

money-spinner n สิ่งที่ช่วยหาเงินจำนวนมาก

monotone n การพูดแบบไม่มีเสียงสูงต่ำ

moonstone n พลอยสีน้ำเงิน

mudstone n หินดินดาน

neurone n เซลล์ประสาท
ความหมายเหมือนกับ: nerve cell

new-fashioned adj ทันสมัย

Nipponese n ชาวญี่ปุ่น
ความหมายเหมือนกับ: Japanese

no one pron ไม่มีใคร
ความหมายเหมือนกับ: nobody , no man , none
คำตรงข้าม: everybody , everyone

no one pron ไม่มีใคร
ความหมายเหมือนกับ: nobody

no-fly zone n เขตห้ามบินผ่าน

noncommissioned adj ซึ่งเป็นนายทหารชั้นประทวน

noncommissioned officer n นายทหารที่ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร

none pron ไม่มีสักสิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: no one , not anyone , not any

none adv ไม่เลย

none but idm เท่านั้น
ความหมายเหมือนกับ: only

nonentity n คนหรือสิ่งที่ไม่สำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: cipher , cypher , nobody
คำตรงข้าม: celebrity , somebody , VIP

nonentity n สิ่งที่ไม่มีตัวตน

nonequivalence n ความไม่เท่าเทียมกัน

nonessential adj ไม่จำเป็น
ความหมายเหมือนกับ: superfluous , insignificant

nonessentials n สิ่งไม่จำเป็น

nonesuch n คนที่ประเสริฐสุด

nonetheless adv ถึงอย่างไรก็ตาม
ความหมายเหมือนกับ: nevertheless

nonevent n เหตุการณ์กลับตาลปัตร

nose-cone n ส่วนปลายแหลมด้านหน้าของจรวดหรือเครื่องบิน

nurse practitioner n พยาบาลฝึกให้ทำงานหลายอย่างที่เป็นงานของแพทย์

old-age pensioner n คนเกษียณที่ได้รับบำนาญ

old-fashioned adj ที่ล้าสมัย
ความหมายเหมือนกับ: ou of date , outdated
คำตรงข้าม: modern , new

opponency n การขัดขวาง

opponent n คู่ต่อสู้
ความหมายเหมือนกับ: antagonist , foe , rival
คำตรงข้าม: ally , companion , friend

opponent adj ที่เป็นฝ่ายตรงข้าม
ความหมายเหมือนกับ: adverse , antagonistic

optionee n ผู้มีสิทธิเลือก

outdone vt กริยาช่องที่ 3 ของ outdo

outgone vt กริยาช่องที่ 3 ของ outgo

overdone adj ที่ทำให้สุกมากเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: overcooked

overtone n ความหมายเสริม
ความหมายเหมือนกับ: connotation , hint

overtone n เสียงแทรก
ความหมายเหมือนกับ: inference

parishioner n พลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตศาสนา
ความหมายเหมือนกับ: layman , countryman , countrywoman

patroness n ผู้อุปการะที่เป็นหญิง
ความหมายเหมือนกับ: donor , godmother

payphone n ตู้โทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญ

pensioner n ผู้รับเงินบำนาญ
ความหมายเหมือนกับ: person in retirement

peritoneum n เยื่อบุช่องท้อง

petitioner n ผู้ที่ร้องเรียน
ความหมายเหมือนกับ: suppliant , supplicant

phone book n สมุดโทรศัพท์

phone booth n ตู้โทรศัพท์

phone card n บัตรโทรศัพท์
ความหมายเหมือนกับ: calling card

phone vi โทรศัพท์
ความหมายเหมือนกับ: call , telephone

phone vt โทรศัพท์
ความหมายเหมือนกับ: call , telephone

phone n ูโทรศัพท์
ความหมายเหมือนกับ: receiver , telephone

phone n เสียงพูด

phone-in n การโทรศัพท์เข้ามา
ความหมายเหมือนกับ: call-in

phoneme n หน่วยเสียงเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในภาษา (ทางภาษาศาสตร์)

phonemics n การศึกษาเกี่ยวกับหน่วยพื้นฐานของเสียง (แตกต่างกันในแต่ละภาษา)

phonetic adj เกี่ยวกับการออกเสียง

phonetic alphabet n สัทอักษร

phonetics n สัทศาสตร์

pin money n เงินที่มีไว้เพื่อจับจ่ายใช้สอย
ความหมายเหมือนกับ: allowance

pine cone n ผลของต้น pine เป็นรูปกรวย

pioneer n นักบุกเบิก
ความหมายเหมือนกับ: explorer , guide , pathfinder

pioneer n ทหารฝ่ายที่ทำหน้าที่บุกเบิกพื้นที่สร้างถนน

pioneer vt บุกเบิก

pioneer vt สำรวจ

pocket money n เงินติดตัว
ความหมายเหมือนกับ: allowance

postpone vt เลื่อนเวลาออกไป
ความหมายเหมือนกับ: defer , delay , put off

postponement n การเลื่อนเวลาออกไป
ความหมายเหมือนกับ: adjournment , delay , respite

practitioner n ผู้ฝึกหัด

prairie schooner n รถม้าสี่ล้อแบบหนึ่งมีหลังคาคลุม

precious stone n เพชรพลอย
ความหมายเหมือนกับ: gem , diamond

prednisone n ยาต้านภูมิแพ้ชนิดหนึ่ง

prisoner n นักโทษ
ความหมายเหมือนกับ: captive , convict

prisoner of war n เชลยศึก
ความหมายเหมือนกับ: captive , POW

prize money n เงินรางวัล

probationer n ผู้ทำภาคทัณฑ์

progesterone n ฮอร์โมนเพศหญิงหรือเพศเมีย

prone adj ที่อยู่ในท่านอนคว่ำ
ความหมายเหมือนกับ: lying , prostate , recumbent

prone adj ที่มีแนวโน้ม
ความหมายเหมือนกับ: inclined , apt , likely

propone vt เสนอ

proponent n ผู้เสนอ
ความหมายเหมือนกับ: advocate , defender , enthusiast

psychoneurosis n โรคจิตประสาท

phone in phrv โทรศัพท์เสนอหรือให้ (บางสิ่ง)

phone up phrv โทรศัพท์ถึง

place someone behind bars idm กักขัง
ความหมายเหมือนกับ: be behind , put behind

place someone under an obligation idm ผูกมัด
ความหมายเหมือนกับ: put under

place someone under oath idm สาบาน
ความหมายเหมือนกับ: put on

place someone under observation idm จับตาดู
ความหมายเหมือนกับ: put under

place something on one side idm วางไว้ก่อน
ความหมายเหมือนกับ: lay aside

place something on one side idm ไม่ทำต่อ
ความหมายเหมือนกับ: lay aside

place something on one side idm เลิกนิสัย
ความหมายเหมือนกับ: lay aside

place something on one side idm เก็บสำรองไว้
ความหมายเหมือนกับ: lay aside

play oneself in idm ทำให้คุ้นเคยกับการเล่น

play someone like a fish idm ควบคุมได้ง่าย

please oneself idm ทำสิ่งที่คุณเลือก

plight oneself idm สัญญาว่าจะแต่งงานกับ (คำโบราณ)

possess oneself of idm เป็นเจ้าของ

prove oneself phrv พิสูจน์ตัว

pull oneself phrv ยืนตรง (หดกล้ามท้อง)

pull oneself together phrv ควบคุมตนเอง
ความหมายเหมือนกับ: gather together , get together

push oneself phrv พยายามขายความสามารถ
ความหมายเหมือนกับ: push forward , thrust forward

put a good word in for someone idm พูดสนับสนุน

put someone behind bars idm จำคุก
ความหมายเหมือนกับ: be behind , place behind

put someone in mind of idm ทำให้จดจำ
ความหมายเหมือนกับ: set in

put someone in the picture idm อธิบายความจริง
ความหมายเหมือนกับ: be in , be out of

put someone on a pedestal idm ชื่นชมเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: knock off , set on

put someone out of countenance idm ทำให้กังวล

put someone out of work idm ทำให้เสียงานไป
ความหมายเหมือนกับ: throw out

put someone through idm ทดสอบ

put someone to a trade idm ฝึกฝน

put someone to bed idm พยุงให้นอนบนเตียง
ความหมายเหมือนกับ: go to , retire to

put someone to the blush idm ทำให้อับอาย

put someone to the question idm ทำให้ทรมาน

put someone under an obligation idm ทำให้เป็นหนี้
ความหมายเหมือนกับ: place under

put someone under oath idm สาบานต่อศาล
ความหมายเหมือนกับ: put on

put someone under observation idm เฝ้าดูอย่างใกล้ชิด
ความหมายเหมือนกับ: place under

put something behind one idm เห็นว่าไม่สำคัญอีกแล้ว

put something on one side idm วางไว้ก่อน
ความหมายเหมือนกับ: lay aside

put the fear of God in someone idm ทำให้โกรธมาก
ความหมายเหมือนกับ: put into , put up

put the fear of God into someone idm ทำให้หวาดกลัวมาก
ความหมายเหมือนกับ: put in , put up

put the fear of God up someone idm ทำให้หวาดกลัวมาก
ความหมายเหมือนกับ: put in , put into

questioner n ผู้ถาม
ความหมายเหมือนกับ: quizzer , interviewer , examiner , investigator

quick one n เครื่องดื่มผสมอัลกอฮอล์

radio-telephone n โทรศัพท์ที่ถ่ายทอดด้วยการส่งและรับคลื่นวิทยุ

rawboned adj ผอมแห้ง

reasoned adj ซึ่งแสดงด้วยเหตุผล

redone vt กริยาช่องที่ 3 ของ redo

rhinestone n พลอยเทียมไม่มีสีชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายเพชร

raise someone from the dead phrv ทำให้ฟื้นคืนชีพ
ความหมายเหมือนกับ: call up , raise up

rake someone over the coals idm ดุว่า (เพราะทำผิด) (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: call over , haul over

rap someone on the knuckles idm ตำหนิ

read oneself to sleep idm อ่านจนหลับ

reduce someone to tears idm ทำให้ร้องไห้

relieve oneself phrv ถ่ายทุกข์ (ปัสสาวะ, อุจจาระ)

remain one step ahead of idm ล้ำหน้า

repeat oneself phrv พูดซ้ำ

respect oneself phrv นับถือตนเอง

ride someone on a rail idm ผูกไว้กับเสาและนำไปลงโทษ

ruffle someone up the wrong way idm ทำให้ขุ่นเคือง
ความหมายเหมือนกับ: rub up

rush some one off his feet idm ทำให้เร่งรีบ
ความหมายเหมือนกับ: run off

bag on someone sl วิพากษ์วิจารณ์

bone factory sl ป่าช้า

bone orchard sl ป่าช้า

boneyard sl ป่าช้า

crazy bone sl ข้อศอก

dead and gone sl ตาย

dead one sl ขวดเหล้าเปล่าๆ

done to a turn sl ทำอาหารอย่างดี

easy money sl เงินที่ได้มาง่ายๆ

far gone sl เมามาก

frosty one sl เบียร์

gone sl หมดสติ

gone under sl หมดสติ

gooner sl คำเรียกคนเอเชียตะวันออก

honeymoon stage sl ช่วงแรกเริ่ม / ต้น (ก่อนมีปัญหา)

jones sl การติดยา

jones sl อวัยวะเพศชาย (คำหยาบต้องห้าม)

money talks sl เงินบันดาลทุกสิ่ง

more than one bargained for sl มากกว่าที่คาดไว้

number one sl ดีที่สุด

prayerbones sl เข่า (2 ข้าง)

so bad one can taste it sl จริงๆ

war zone sl ย่านอันตราย

a right one sl คนงี่เง่า
ความหมายเหมือนกับ: right one

beef bayonet sl อวัยวะเพศชาย

bone-on sl แข็งตัว (อวัยวะเพศ)

crimp one off sl อึ

dog and bone sl โทรศัพท์

drop one sl ตด

funny money sl เงินปลอม

go into one sl โกรธเคือง
ความหมายเหมือนกับ: get annoyed

go off on one sl โกรธเคือง
ความหมายเหมือนกับ: went off on one

gone down a treat sl สิ่งที่ทำให้มีความสุข
ความหมายเหมือนกับ: go down a treat , went down a treat

gone for a Burton sl ไป

gooner sl แฟนบอลทีมอาร์เซนอล (ทีมฟุตบอลในอังกฤษ)

I had one but the wheels fell off sl การตอบแบบเหน็บแนมว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่พูดมา

Jack Jones sl ด้วยตัวเอง

let one go sl ตด
ความหมายเหมือนกับ: let one rip

let one rip sl ตด
ความหมายเหมือนกับ: let one go

right one sl คนงี่เง่า
ความหมายเหมือนกับ: a right one

telephone numbers sl เงินจำนวนมาก

well gone sl เมามาก

went off on one sl โกรธเคือง
ความหมายเหมือนกับ: go off on one

salmonella n เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร

salmonellae n เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร

sandstone n หินทราย
ความหมายเหมือนกับ: arkrose , freestone , brownstone

sawbones n ศัลยแพทย์ (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: surgeon

saxophone n แซ็กโซโฟน

schooner n เรือใบ
ความหมายเหมือนกับ: clipper , yacht , vessel

scone n ขนมปังสโคน (รสหวานเล็กน้อย)
ความหมายเหมือนกับ: biscuit , bread roll , roll

sea anemone n ดอกไม้ทะเล

seasoner n สิ่งชูรส

self-abandoned adj คำนึงถึงตัวเองเป็นใหญ่

shinbone n กระดูกหน้าแข้ง

shone vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ shine

someone pron บางคน
ความหมายเหมือนกับ: individual , one , somebody

sooner adv ในไม่ช้า

spoonerism n การย้ายเสียงในคำ

spumone n ไอศกรีมอิตาเลียนทำเป็นหลายสีหลายชั้น

stationer n คนขายเครื่องเขียน

stationery n เครื่องเขียน

steppingstone n ก้อนหินที่วางให้เหยียบ

stone n ก้อนหิน
ความหมายเหมือนกับ: rock

stone n เพชรพลอย
ความหมายเหมือนกับ: gem , jewel

stone n เมล็ดผลไม้

stone n หน่วยวัดน้ำหนักตามมาตราอังกฤษเท่ากับ 14 ปอนด์

stone n นิ่ว
ความหมายเหมือนกับ: calculus

stone n สีเทาอ่อน
ความหมายเหมือนกับ: beige , light gray

stone adj ทำด้วยหิน

stone adj มีสีเทาอ่อน

stone vt ขว้างก้อนหิน
ความหมายเหมือนกับ: throw stones at

stone vt เอาเมล็ดออก

stone vt ลับด้วยหิน
ความหมายเหมือนกับ: polish , rub

Stone Age n ยุคหิน

stone-broke adj หมดเงิน

stonechat n นกกินแมลง

stoned adj เมา

stone-deaf adj หูหนวก

stonemason n ช่างหิน

stonewall n กำแพงหิน
ความหมายเหมือนกับ: barrier

stonewall vi สกัดกั้น
ความหมายเหมือนกับ: obstruct

stonewall vt สกัดกั้น
ความหมายเหมือนกับ: obstruct

stoneware n ภาชนะที่ทำจากหิน
ความหมายเหมือนกับ: earthenware , pottery

stonework n ส่วนของสิ่งก่อสร้างที่ทำจากหิน

stonework n การก่อสร้างด้วยหิน

sword bayonet n ดาบสั้น

see someone off the premises idm กำจัด

sell oneself phrv โน้มน้าวให้เห็นความสามารถหรือคุณค่าของ

sell someone down the river idm ทรยศ (บางคน)

send someone up the wall idm ทำให้รำคาญมาก (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: drive up , go up

serve one right idm สมควรได้รับโทษ

show oneself phrv แสดงตัว

spread oneself phrv แผ่เต็มที่

stab someone to the heart idm ทำให้สะเทือนใจ

stare someone in the face idm จ้องหน้า

stare someone in the face idm มองเห็นง่าย

stare someone in the face idm เข้าใจง่าย

stick someone phrv โกง

suit oneself phrv ตามใจตัวเอง

phone suf เสียง

T-bone n เนื้อวัวท่อนกลางที่มีกระดูกรูปตัวที (T)
ความหมายเหมือนกับ: T-bone steak

telephone n โทรศัพท์
ความหมายเหมือนกับ: phone , radiophone

telephone n การสื่อสารทางโทรศัพท์

telephone vi คุยหรือพูดกันทางโทรศัพท์
ความหมายเหมือนกับ: call , phone

telephone vt คุยหรือพูดกันทางโทรศัพท์
ความหมายเหมือนกับ: call , phone

telephone directory n สมุดโทรศัพท์

telephone line n สายโทรศัพท์

telephone receiver n เครื่องที่เปลี่ยนสัญญาณให้เป็นเสียง
ความหมายเหมือนกับ: receiver

Temperate Zone n อาณาเขตระหว่างซีกโลกร้อนกับขั้วโลก

temporal bone n กระดูกขมับ

testosterone n ฮอร์โมนเพศชายจากลูกอัณฑะสร้างลักษณะผู้ชาย

thigh bone n กระดูกต้นขา
ความหมายเหมือนกับ: thighbone

thighbone n กระดูกต้นขา
ความหมายเหมือนกับ: thigh bone

throne n บัลลังก์
ความหมายเหมือนกับ: divan , gaddi , guddee , masnad

throne n ผู้ครองบัลลังก์
ความหมายเหมือนกับ: sovereign

throne n ตำแหน่งกษัตริย์

throne vi ขึ้นครองบัลลังก์

throne vt ทำให้ขึ้นครองบัลลังก์

throne vi นั่งบนบัลลังก์

time zone n เขตเวลาของโลกซึ่งมี 24 เขต

toadstone n หินลาย

tombstone n ศิลาหน้าหลุมฝังศพ
ความหมายเหมือนกับ: gravestone , headstone

tone n คุณภาพของเสียง
ความหมายเหมือนกับ: nature , trend , temper

tone n น้ำเสียง
ความหมายเหมือนกับ: expression , condition

tone n ลักษณะทั่วๆไป

tone n เสียงที่เกิดจากเครื่องยนต์กลไก

tone n เฉดสี
ความหมายเหมือนกับ: hue , tint , tinge

tone n ความตึงตัวของกล้ามเนื้อหรืออวัยวะอื่นๆในร่างกาย

tone n ระดับเสียง
ความหมายเหมือนกับ: pitch , timbre

tone vi ปรับสีให้กลมกลืน

tone vi พูดหรือออกเสียงด้วยระดับเสียงหนึ่ง

tone color n คุณภาพของเสียง
ความหมายเหมือนกับ: timbre

tone-deaf adj ซึ่งแยกแยะเสียงสูงต่ำของดนตรีไม่ได้

toner n น้ำยาปรับสี

toney adj ทันสมัย

Torrid Zone n ส่วนผิวโลกที่อยู่ด้านข้างเส้นศูนย์สูตร

touchstone n มาตรฐานของการทดสอบ
ความหมายเหมือนกับ: standard , test

tow-away zone n เขตห้ามจอด

trombone n ทรอมโบน

tropical cyclone n พายุในเขตร้อน

twenty-one n เลขที่ยี่สิบเอ็ด

twilight zone n สภาวะก้ำกึ่ง

two-tone adj ซึ่งมีสองสี

take someone by surprise idm ทำให้ประหลาดใจ
ความหมายเหมือนกับ: take unawares

take someone down (a peg or two) idm ทำให้ถ่อมตัว
ความหมายเหมือนกับ: bring down

take someone for idm เข้าใจผิด

take someone on one side idm นำออกจากกลุ่ม (เพื่อคุยส่วนตัว)
ความหมายเหมือนกับ: draw aside , go aside

take someone to task idm ดุด่า
ความหมายเหมือนกับ: tell off

take someone to wife idm แต่งงานกับ (คำเก่า)

tear someone off a strip idm ดุด่า
ความหมายเหมือนกับ: tell off

telephone in phrv โทรศัพท์ส่งข่าว
ความหมายเหมือนกับ: phone in

think for oneself phrv คิดด้วยตนเอง

throw someone out of work dm ทำให้ว่างงาน
ความหมายเหมือนกับ: put out of

tickle someone to death idm ขำมาก

tie one on phrv เมา

unconditioned adj ไม่มีเงื่อนไข
ความหมายเหมือนกับ: unconditional , without strings , no strings attached , no catch;

underdone adj ซึ่งไม่ได้ปรุงให้สุก
คำตรงข้าม: overdone

undertone n เสียงเบา
ความหมายเหมือนกับ: hint , quietly , undercurrent , whisper

undertone n ความหมายซ่อนเร้น
คำตรงข้าม: overtone

undertone n สีที่ไม่สว่าง

undone adj ซึ่งยังกระทำไม่สำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: uncompleted , unfinished
คำตรงข้าม: completed , finished

undone vt กริยาช่องที่ 3 ของ undo

undone vi กริยาช่องที่ 3 ของ undo

undone adj หายนะ (คำเก่า)

unseasoned adj ซึ่งไม่มีประสบการณ์
ความหมายเหมือนกับ: inexperienced , new

unseasoned adj ซึ่งไม่ใส่เครื่องชูรส
ความหมายเหมือนกับ: tasteless

unbosom oneself phrv เปิดเผยความลับ

unburden oneself phrv ปลดภาระ

vacationer n ผู้ลาพักผ่อน
ความหมายเหมือนกับ: vacationeer

vacationer n ผู้ลาพักผ่อน
ความหมายเหมือนกับ: vacationer , vacationeer

videophone n เครื่องโทรศัพท์ที่สามารถเห็นภาพได้

violonellist n คนเล่นเชลโล

waggonette n รถสี่ล้อใช้ม้าลาก มีเก้าอี้นั่ง2ข้าง
ความหมายเหมือนกับ: wagonette

wagoner n ผู้ขับรถขนส่งสินค้า
ความหมายเหมือนกับ: driver

wagonette n รถสี่ล้อใช้ม้าลาก มีเก้าอี้นั่งสองข้าง
ความหมายเหมือนกับ: waggonette

war zone n บริเวณที่มีการทำสงคราม

weaponeer n ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ โดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์

well-done adj ซึ่งทำได้ดี
ความหมายเหมือนกับ: excellent , done , impressive

well-done adj สุกดีแล้ว (เช่น เนื้อเสต็ก)

well-intentioned adj ซึ่งเจตนาดี (แต่มักจะก่อให้เกิดผลที่ไม่ค่อยดีตามมา)
ความหมายเหมือนกับ: well-meaning

whalebone n วัตถุแข็งที่ได้จากปากของปลาวาฬบางชนิด
ความหมายเหมือนกับ: baleen

whetstone n หินลับมีด
ความหมายเหมือนกับ: snakestone

wind cone n ถุงลมรูปกรวยติดปลายด้านหนึ่งไว้กับเสาเหมือนธง
ความหมายเหมือนกับ: windsock

wireless telephone n วิทยุโทรศัพท์
ความหมายเหมือนกับ: radiotelephone

wishbone n กระดูกสองง่ามที่เป็นกระดูกหน้าอกของนก ใช้อธิษฐาน
ความหมายเหมือนกับ: furcula

woebegone adj ซึ่งเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
ความหมายเหมือนกับ: distressed , sorrowful
คำตรงข้าม: happy , joyful

woebegoneness n ความโศกเศร้า

wait on someone hand and foot idm คอยรับใช้ทุกสิ่งทุกอย่าง

yield to none idm ดีที่สุด

zone for phrv อนุมัติ

zone off phrv แบ่งแยกออกจากที่เหลือ (พื้นที่)

xylophone n เครื่องดนตรีลักษณะคล้ายระนาด

xylophone n เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่คล้ายระนาด

zone n พื้นที่
ความหมายเหมือนกับ: region

zone n เขตเวลา

zone n ส่วนของพื้นที่เฉพาะ (เช่น บริเวณที่มีการขนส่งหรือสนามแข่งขัน)

zone vt ทำให้เป็นเขต แนว แถบ โซนหรือภาค

zone vi แบ่งเป็นเขต แนว แถบ โซนหรือภาค

nonexistence n การขาด
ความหมายเหมือนกับ: nonattendance
คำตรงข้าม: presence , attendance

affecting everyone adj ทั่วทั้งหมด
ความหมายเหมือนกับ: universal , general

every one of adj ทุกๆ
ความหมายเหมือนกับ: each , any

honeycombed adj ที่โครงสร้างเป็นรูหรือช่องเล็กๆ

someone else pron สิ่งอื่น
ความหมายเหมือนกับ: an additional one

an additional one pron สิ่งอื่น
ความหมายเหมือนกับ: someone else

any one pron จำนวนหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ones , any number

to one side adv ข้างๆ
ความหมายเหมือนกับ: to the side

to one side adj เฉ
ความหมายเหมือนกับ: awry , aslant

sanctioned adj ที่ได้รับอำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: allowed

boloney n การพูดคุยไร้สาระ (คำสแลง)

ill-conditioned adj คุณภาพไม่ดี

sooner than conj ก่อนหน้านี้เมื่อ
คำตรงข้าม: after

well done int ไชโย
ความหมายเหมือนกับ: great

copestone n หินที่วางอยู่บนกำแพง

imprisoned adj ที่ไม่สามารถหนีได้
ความหมายเหมือนกับ: confined , restrained

money down adj ที่จ่ายเงินเมื่อส่งมอบของ
ความหมายเหมือนกับ: cash down

bones n เครื่องให้จังหวะชนิดหนึ่งเป็นไม้ 2 อันประกบกันมีรูปร่างคล้ายเปลือกหอย (ทำให้เกิดเสียงโดยถือไม้ทั้งสองอันไว้ในมือแล้วตีให้เกิดเสียง)
ความหมายเหมือนกับ: clappers

extortioner n คนที่รีดไถจากผู้อื่น

cellular phone n โทรศัพท์มือถือ
ความหมายเหมือนกับ: mobile phone

telephone exchange n จุดศูนย์รวมของการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์

jugal bone n โหนกแก้ม
ความหมายเหมือนกับ: malar bone

malar bone n โหนกแก้ม
ความหมายเหมือนกับ: jugal bone

tail bone n กระดูกก้นกบ

pioneers n ประชาชนในอาณานิคม
ความหมายเหมือนกับ: people , community , colonists , forerunners

lover oneself vi ลดตัวลงมา
ความหมายเหมือนกับ: vouchsafe , deign

dishonesty n การไม่ซื่อสัตย์
ความหมายเหมือนกับ: bribery

dishonesty n ความมีเล่ห์เหลี่ยม
ความหมายเหมือนกับ: deception

perjure oneself idm สาบานเท็จ

done for adj สูญพันธุ์
ความหมายเหมือนกับ: defunct , extinct , vanished

dishonestly adv อย่างหลอกลวง
ความหมายเหมือนกับ: insincerely , trickily

breakbone fever n ไข้เลือดออก
ความหมายเหมือนกับ: dandy fever

dethronement n การขับออกไป
ความหมายเหมือนกับ: deposition

money in bank n เงินฝาก

security money n เงินมัดจำ

dethronement n การปลดออกจากตำแหน่ง

abandoned adj ซึ่งรกร้าง
ความหมายเหมือนกับ: heglected

moneyless adj แร้นแค้น
ความหมายเหมือนกับ: insolvent , impoverished
คำตรงข้าม: solvent

coronet n มงกุฎ
ความหมายเหมือนกับ: crown , circlet , wreath

disillusioned adj ไม่ชอบอีกแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: indifferent

abandoned adj เกเร

telephone exchange n โทรศัพท์กลาง

nonexistence n การสูญพันธุ์

dishonesty n การพูดเท็จ
ความหมายเหมือนกับ: mistatement , prevarication
คำตรงข้าม: fact , truth

favored one n คนโปรด
ความหมายเหมือนกับ: darling

favored one n คนโปรด
ความหมายเหมือนกับ: darling

paving stone n แผ่นหินสำหรับปูพื้น
ความหมายเหมือนกับ: block

free zone n เขตปลอดภาษี

put one phrv โทรศัพท์ถึง
ความหมายเหมือนกับ: be onto

Gladstone n กระเป๋าเดินทางขนาดเล็กที่แบ่งเปิดออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน

commissioner n ข้าราชการ

rubstone n หินลับให้คม
ความหมายเหมือนกับ: whetstone

earphones n หูฟังโทรศัพท์

innominate bone n กระดูกสะโพก

honeybun n ผู้เป็นที่รัก (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: darling , sweetheart

honeydew n แตงเนื้อขาวชนิดหนึ่งที่มีรสหวาน (มีชื่อในภาษาละตินว่า Cucumis melon)
ความหมายเหมือนกับ: winter melon

buffonery n พฤติกรรมที่หยาบ, คึกคะนอง และอึกทึก
ความหมายเหมือนกับ: foolery

dishonesty n ความไม่ซื่อสัตย์
ความหมายเหมือนกับ: corruption
คำตรงข้าม: dishonest , probily

erroneously adv อย่างไม่ถูกต้อง
ความหมายเหมือนกับ: inaccurately
คำตรงข้าม: accurately , correctly

personel adj แต่ละบุคคล
ความหมายเหมือนกับ: private

nonexistent adj ซึ่งไม่ได้ดำรงอยู่
ความหมายเหมือนกับ: absent

gemstone n เพชรพลอย
ความหมายเหมือนกับ: rock

honey bear n สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง

finger bone n กระดูกนิ้วมือ

bonehead n คนโง่ (คำแสลง)
ความหมายเหมือนกับ: blockhead , thickhead

blue gemstone n หินสีฟ้าเข้มที่ใช้ทำเครื่องประดับ

sanctioned adj ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้

paper money n เงินธนบัตร (คำสแลง)

stonelike adj คล้ายหิน
ความหมายเหมือนกับ: lithoidal

stonelike adj คล้ายหิน
ความหมายเหมือนกับ: lithoid

honeyed adj หอมหวาน
ความหมายเหมือนกับ: sweet , pleasing , tasty , delectable , palatable
คำตรงข้าม: disgusting , unpalatable

looney n คนบ้า (คำหยาบ)
ความหมายเหมือนกับ: lunatic , maniac

zygomatic bone n กระดูกโหนกแก้ม
ความหมายเหมือนกับ: cheekbone

practioner n แพทย์
ความหมายเหมือนกับ: physician , doctor

stonehenge n หินขนาดใหญ่มาก
ความหมายเหมือนกับ: monument

honey-bearing adj ซึ่งให้น้ำผึ้ง
ความหมายเหมือนกับ: sugared , sugary

honeydew n เมลอน (ผลไม้ประเภทเดียวกับแตงโม)
ความหมายเหมือนกับ: cantaloupe

falling stone n สะเก็ดดาว
ความหมายเหมือนกับ: meteorite , shooting star

half tone n กระบวนการแกะแม่พิมพ์
ความหมายเหมือนกับ: engraving

quernstone n แผ่นหินกลมหนาของโม่หิน
ความหมายเหมือนกับ: grindstone

chaperone n นายผู้หญิง
ความหมายเหมือนกับ: housekeeper

conditioner n ผู้แก้ไข
ความหมายเหมือนกับ: limiter

conditioner n สิ่งที่แก้ไข
ความหมายเหมือนกับ: limiter

none of two pron ต่างก็ไม่
ความหมายเหมือนกับ: not any one

not any one pron ต่างก็ไม่
ความหมายเหมือนกับ: none of two

psychoneurotic adj เกี่ยวกับโรคประสาท
คำตรงข้าม: unneurotic

honeymooner n คนเพิ่งแต่งงาน
ความหมายเหมือนกับ: blushing bride

not anyone pron ไม่มีสักสิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: no one , not any

nonexistence n การไม่มีอะไร
ความหมายเหมือนกับ: emptiness , blankness , nothingness , vacancy

nonexistence n ความไม่สำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: emptiness , blankness , nothingness , vacancy

at one time adv ณ เวลาหนึ่งในอดีต
ความหมายเหมือนกับ: formerly

lone-parent family n ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่คนเดียว

dethronement n การล้มล้างจากอำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: downfall

moneymonger n นายหน้าเงินกู้
ความหมายเหมือนกับ: moneylender

stone fruit n ลูกพีช
ความหมายเหมือนกับ: apricot

money-concious adj เฉียบแหลม

pensioned adj เกี่ยวกับบำนาญ

electioneering n การเมือง
ความหมายเหมือนกับ: campaigning , seeking nomination

coner vt เสนอให้
ความหมายเหมือนกับ: grant

Persephone n เทพธิดาซึ่งใช้ชีวิตครึ่งปีบนโลกและอีกครึ่งปีใต้โลก (นิทานกรีกและโรมัน)

commissioned officer n ทหารเรือชั้นจ่า
ความหมายเหมือนกับ: petty officer , supply officer

marathoner n คน สัตว์หรือพาหนะที่เข้าแข่งขันความเร็ว
ความหมายเหมือนกับ: runner

restore one to favor vt กู้ชื่อเสียง

present oneself vi รายงานตัว
ความหมายเหมือนกับ: appear

abandon oneself vi สำมะเลเทเมา
ความหมายเหมือนกับ: loosen up

seasoned adj เจริญเต็มที่
ความหมายเหมือนกับ: mature

brone n เสียงพึมพำไม่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: grumble

gone down atreat sl สิ่งที่ทำให้มีความสุข
ความหมายเหมือนกับ: gone down atreat , went down a treat

gone down atreat sl สิ่งที่ทำให้มีความสุข
ความหมายเหมือนกับ: gone down atreat , went down a treat

gone down atreat sl สิ่งที่ทำให้มีความสุข
ความหมายเหมือนกับ: go down a treat

freestone n หินทราย
ความหมายเหมือนกับ: arkrose , brownstone

shoulder bone n กระดูกสะบัก
ความหมายเหมือนกับ: omoplate

well-reasoned adj มีเหตุผล
ความหมายเหมือนกับ: rational , wise
คำตรงข้าม: foolish

proportioned adj ซึ่งมีรูปร่างดี
ความหมายเหมือนกับ: comely , symmetrical
คำตรงข้าม: awkward , ungraceful

shankbone n หน้าแข้ง
ความหมายเหมือนกับ: limb , tibia

deaconess n แม่ชี
ความหมายเหมือนกับ: nun

dishonesty n ความไม่ซื่อสัตย์
ความหมายเหมือนกับ: skullduggery

dishonesty n ความไม่ซื่อสัตย์
ความหมายเหมือนกับ: skulduggery

only one adj โดดเดี่ยว
ความหมายเหมือนกับ: single

talk to oneself vi รำพึง (ส่วนใหญ่ใช้ในบทละคร)
ความหมายเหมือนกับ: speak

wedge-shaped stone n หินรูปลิ่มที่อยู่ส่วนบนของตอม่อ
ความหมายเหมือนกับ: voussoir

sanctioned adj ตามกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: lawful , rightful

throw stones at vt ขว้างก้อนหิน

abandoned adj ซึ่งพลัดหลง
ความหมายเหมือนกับ: lost

prone to adj มีแนวโน้ม
ความหมายเหมือนกับ: liable to

component system n ระบบรอง

kill oneself vt ฆ่าตัวตาย

postponed adj หยุดชั่วคราว
ความหมายเหมือนกับ: abeyant

dark-complexioned adj มีผิวดำ
ความหมายเหมือนกับ: black , dark-skinned

T-bone steak n เนื้อวัวท่อนกลางที่มีกระดูกรูปตัวที (T)

radiophone n โทรศัพท์
ความหมายเหมือนกับ: phone

the one pron นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)
ความหมายเหมือนกับ: this one , that

this one pron นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)
ความหมายเหมือนกับ: the one , that

stone ax n ขวานหิน
ความหมายเหมือนกับ: poggamoggan

unquestioned adj ไม่อาจโต้แย้งได้
ความหมายเหมือนกับ: undoubted , irrefutable

nonequivalent adj ซึ่งไม่เท่ากัน
ความหมายเหมือนกับ: unequalized , unbalanced
คำตรงข้าม: fair , balanced , equivalent

in one direction adj ไปในทิศทางเดียวกัน

dishonesty n การโกหก
ความหมายเหมือนกับ: deception
คำตรงข้าม: honesty , frankness

telephone pole n เสาโทรศัพท์

vacationeer n ผู้ลาพักผ่อน

vacationeer n ผู้ลาพักผ่อน
ความหมายเหมือนกับ: vacationer

hone vt ลับให้คม
ความหมายเหมือนกับ: grind , sharpen

snakestone n หินลับมีด

whinstone n หินสีดำที่มีเนื้อละเอียด

radiotelephone n วิทยุโทรศัพท์

grease one´s palm v bribe
ความหมายเหมือนกับ: put off , buy off , suborn
คำตรงข้าม: ติดสินบนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top