jealous

แปลว่า


adj ขี้หึง
ความหมายเหมือนกับ: envious
คำที่เกี่ยวข้อง: หึงหวง , หึง
adj หวาดระแวง
ความหมายเหมือนกับ: mistrustful , suspicious , vigilant
คำที่เกี่ยวข้อง: ระแวง , ไม่ไว้ใจ
คำตรงข้าม: trustworthy , trusting
adj อิจฉา
ความหมายเหมือนกับ: envious , covetous , green
คำที่เกี่ยวข้อง: ริษยา , อิจฉาตาร้อน
คำตรงข้าม: serene , content

ตัวอย่างประโยค


It sounds like I'm being jealous. ฟังเหมือนกับว่าฉันกำลังหึงอยู่

หมวดคำ