ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enviously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enviously*, -enviously-

enviously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enviously (adv.) อย่างอิจฉา See also: อย่างริษยา Syn. covetously Ops. serenely
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อิจฉาตาร้อน (adv.) enviously See also: jealously Syn. อิจฉาริษยา, อิจฉา

enviously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
指をくわえる[ゆびをくわえる, yubiwokuwaeru] (exp,v1) (often 〜て見る) to look on enviously while doing nothing

enviously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิจฉาตาร้อน[adv.] (itchā tā rø) EN: enviously ; jealously FR: par envie ; par jalousie ; jalousement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enviously
Back to top