improve

แปลว่า


vi ดีขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ameliorate , enhance , mend
คำที่เกี่ยวข้อง: ปรับปรุง , ทุเลา
vt ทำให้ดีขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: enhance , mend , reform
คำที่เกี่ยวข้อง: ปรับปรุง

ตัวอย่างประโยค


How can I improve my spoken English? ฉันจะสามารถปรับปรุงการพูดภาษาอังกฤษของฉันได้อย่างไร