immerse

แปลว่า


vt จุ่ม
ความหมายเหมือนกับ: soak , steep , submerge
คำที่เกี่ยวข้อง: แช่
vt จุ่มศีรษะ ส่วนบนร่างกายหรือทั้งร่างลงในน้ำตามพิธีในศาสนาคริสต์
ความหมายเหมือนกับ: baptise
vt หมกมุ่น
ความหมายเหมือนกับ: absorb , engross
คำที่เกี่ยวข้อง: จดจ่อ , ง่วนอยู่กับ