ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-immerse-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น immerse, *immerse*,

-immerse- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
First immerse the chicken feet in water and cook them.ก่อนอื่นต้องล้างตีนไก่ให้สะอาด แล้วเคี่ยว
There's a popular belief amongst anthropologists that you must immerse yourself in an unfamiliar world in order to truly understand your own.มีความเชื่อกันส่วนใหญ่ ท่ามกลางนักมานุษยาวิทยา ที่ว่า คุณจะต้องเข้าไป ในโลกที่ไม่คุ้นเคยด้วยตัวเอง คุณถึงจะเข้าใจอย่างแท้จริงด้วยตัวคุณ
I immerse myself in study.ฉันหมกมุ่นอยู่แต่กับหนังสือ
It also faces the television at a direct angle-- allowing me to immerse myself in entertainment or game play without being subjected to conversation.มันยังหันหน้าเข้าหาทีวี ในมุมที่เหมาะสม ทำให้ฉันได้ดื่มด่ำกับความบันเทิง หรือเล่นเกม หรือไม่จำเป็นต้องสนทนากับใคร
Something you immerse yourself in for a couple of months, and then drop and leave lying around in your basement.เดี๋ยวเดือนสองเดือนต่อจากนี้ เธอก็จะเบื่อ แล้วเธอก็คงจะโยนของอย่างพี่ เข้าห้องเก็บของ
But, while bathing, Archimedes realized he could immerse the crown and measure the amount the water rose.แต่ว่าระหว่างอาบน้ำ อาร์คีมิดีสก็นึกได้ว่า เขาสามารถเอามงกุฎไปใส่น้ำ แล้ววัดระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นมาได้
But he needs enough in which to immerse a body.แต่เค้าต้องการมากพอ ที่จะแช่ร่างกาย
You know, I was doing some reading about this idea that if you immerse yourself into a foreign language, that you can actually rewire your brain.คุณรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรบางอย่าง เกี่ยวกับการอ่านความคิดที่ว่า ถ้าคุณดื่มด่ำเป็นภาษาต่างประเทศ จริงที่คุณสามารถ rewire สมอง ของคุณ

-immerse- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แช่[v.] (chaē) EN: steep ; soak ; immerse ; dip FR: macérer ; tremper ; immerger
ชุบ[v.] (chup) EN: soak ; immerse ; dip ; steep ; put in a bathe ; douse FR: plonger ; tremper ; immerger
ดอง[v.] (døng) EN: infuse ; soak ; immerse ; steep FR: mariner ; infuser ; macérer
จุ่ม[v.] (jum) EN: dip ; douse ; immerse ; soak ; steep FR: plonger ; tremper
จุ้ม[v.] (jum) EN: douse ; immerse ; steep ; soak FR:
คร่ำเคร่ง[v.] (khramkhreng) EN: be engrossed in ; be absorbed in ; be preoccupied with ; immerse oneself ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard FR:
มุ่งมั่น[v.] (mungman) EN: be engrossed in ; immerse oneself ; be absorbed in ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard ; firmly intend (to) FR: s'entêter ; s'obstiner ; se creuser la tête
ง่วน[v.] (ngūan) EN: be immersed ; be engrossed ; be absorbed (in) ; be preoccupied with ; immerse oneself in ; engage ; busy oneself with FR: être occupé ; être affairé ; être absorbé par ; se plonger dans

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -immerse-
Back to top