ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

baptise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *baptise*, -baptise-

baptise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
baptise (vt.) พิธีล้างบาปในศาสนาคริสต์ See also: ทำพิธีตั้งชื่อในศาสนาคริสต์ Syn. purify, immerse
English-Thai: HOPE Dictionary
baptise(แบพไทซ') {baptised,baptized,baptising,baptizing,baptises,baptizes} vt.,vi. ทำพิธีล้างบาปให้,ทำให้สะอาดบริสุทธิ์,ตั้งชื่อ, Syn. cleanse ###A. pollute,stain
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I suppose you do understand that you have a baptised Christian... to marry my daughter, right?ฉันเดาว่าเธอเข้าใจถึงเรื่องที่ต้องล้างบาปตามแบบคลิสเตียน... เพื่อแต่งกับลูกสาวฉัน,ถูกไหม?
I would like to be baptised.ผมอยากเข้าพิธีรับศีลจุ่ม

baptise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้ชื่อว่า[v. exp.] (hai cheū wā) EN: FR: baptiser
รับน้อง[v. exp.] (rap nøng) EN: welcoming ritual for freshmen ; freshman initiation FR: bizuter ; baptiser (Belg.)
ตั้งชื่อ[v. exp.] (tang cheū) EN: name ; call ; assume a name ; choose a name ; denominate ; entitle FR: nommer ; appeler ; baptiser ; prénommer ; donner un nom ; intituler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า baptise
Back to top