flock

แปลว่า


n ฝูงสัตว์
ความหมายเหมือนกับ: herd , gaggle , skein
คำที่เกี่ยวข้อง: กลุ่ม , โขยง , หมู่
n ฝูงชน
ความหมายเหมือนกับ: group , company , crowd
คำที่เกี่ยวข้อง: ขบวนประชาชน , หมู่ชน
คำตรงข้าม: solitary
n การชุมนุมในโบสถ์ของชาวคริสต์
vi ูแห่กันไปป
ความหมายเหมือนกับ: gather , crowd , mass
คำที่เกี่ยวข้อง: จับกลุ่ม , กรู , รวมตัว , รวมกลุ่ม
คำตรงข้าม: spread , scatter