flock

แปลว่า


n ฝูงสัตว์
ความหมายเหมือนกับ: herd , gaggle , skein
คำที่เกี่ยวข้อง: กลุ่ม , โขยง , หมู่
n ฝูงชน
ความหมายเหมือนกับ: group , company , crowd
คำที่เกี่ยวข้อง: ขบวนประชาชน , หมู่ชน
คำตรงข้าม: solitary
n การชุมนุมในโบสถ์ของชาวคริสต์
vi ูแห่กันไปป
ความหมายเหมือนกับ: gather , crowd , mass
คำที่เกี่ยวข้อง: จับกลุ่ม , กรู , รวมตัว , รวมกลุ่ม
คำตรงข้าม: spread , scatter

คำที่มี "flock" ในคำ


flock after phrv แห่ตาม (อย่างชื่นชม)

flock in phrv แห่กันมาถึง
ความหมายเหมือนกับ: flock into

flock into phrv แห่กันมาถึง
ความหมายเหมือนกับ: flock in

flock round phrv ล้อมรอบ

flock to phrv ไปรวมตัวกันอยู่เพื่อ

flock together phrv รวมตัวกันเพื่อ

Birds of a feather flock together idm คนแบบเดียวกันต้องอยู่ด้วยกันค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top