fellowship

แปลว่า


n สัมพันธภาพ
ความหมายเหมือนกับ: comradeship , sociability , intimacy
คำที่เกี่ยวข้อง: มิตรภาพ , ความเป็นมิตร , การคบหาสมาคม
คำตรงข้าม: enmity , unsociability
n กลุ่มที่มีประสบการณ์ความรู้สึก ความสนใจและกิจกรรมร่วมกัน
ความหมายเหมือนกับ: alliance , club , league
คำที่เกี่ยวข้อง: สมาคม , กลุ่ม