exploit

แปลว่า


n การกระทำที่กล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: deed , escapade , venture
คำที่เกี่ยวข้อง: พฤติการณ์ที่กล้าหาญ , ความกล้าหาญ
vt เอาเปรียบ
ความหมายเหมือนกับ: employ , use , utilize
คำที่เกี่ยวข้อง: หาประโยชน์ใส่ตัว