exploit

แปลว่า


n การกระทำที่กล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: deed , escapade , venture
คำที่เกี่ยวข้อง: พฤติการณ์ที่กล้าหาญ , ความกล้าหาญ
vt เอาเปรียบ
ความหมายเหมือนกับ: employ , use , utilize
คำที่เกี่ยวข้อง: หาประโยชน์ใส่ตัว

คำที่มี "exploit" ในคำ


exploitation n การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง

exploited vt หลอกใช้
ความหมายเหมือนกับ: manipulateค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top