dig

แปลว่า


n การแหย่
คำที่เกี่ยวข้อง: การทิ่ม , การแทง , การกระทุ้ง
vt ขุด
ความหมายเหมือนกับ: jab , gibe , shove , spade , till , poke
คำที่เกี่ยวข้อง: ขุดหา , เจาะ , ทิ่ม , แทง , แยง , คุ้ย , กระทุ้ง
vt เข้าใจ
ความหมายเหมือนกับ: understand
คำที่เกี่ยวข้อง: รับทราบ
vi เจาะ
ความหมายเหมือนกับ: jab , gibe , shove , spade , till , poke
คำที่เกี่ยวข้อง: ขุด , ทำเป็นโพรง , ขุดหา , ขุดค้น , ทิ่ม , แทง , แยง , คุ้ย , กระทุ้ง
n ชอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: รัก
vt มองดู
คำที่เกี่ยวข้อง: จ้อง , ดู
n แหล่งขุดค้น (ทางโบราณคดี)

รูปภาพ


dig ขุดขุด

หมวดคำ