cab

แปลว่า


vi โดยสารในรถรับจ้าง
vt โดยสารในรถรับจ้าง
n รถรับจ้าง
ความหมายเหมือนกับ: taxicab , taxi
คำที่เกี่ยวข้อง: รถเช่า , รถม้า , ห้องคนขับในรถ