ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wire*, -wire-

wire ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wire (n.) ลวด See also: สายโลหะ
wire (n.) สายไฟ See also: สายไฟฟ้า, สายเคเบิล Syn. fiber, filament, strand, electric line, power line
wire (n.) โทรเลข Syn. cablegram, telegram
wire (vt.) พันด้วยลวด See also: พันด้วยสายไฟหริอสายโลหะ
wire (vt.) ต่อสายไฟ See also: เดินสายไฟ
wire (vt.) ส่งโทรเลข
wire cable (n.) โทรเลข Syn. telegraphic message
wire cutter (n.) อุปกรณ์ที่ใช้ตัดสายไฟหรือสายโลหะ Syn. wire-cutters
wire for (phrv.) เดินสายสำหรับ
wire fox terrier (n.) สุนัขขนแข็งพันธุ์เทอเรียร์ Syn. wirehaired terrier
wire gauze (n.) ตาข่ายลวด Syn. steel wool
wire in (phrv.) เดินสายเข้ามา
wire off (phrv.) ส่ง (เงิน, ข่าวสาร) ทางโทรเลข See also: ส่งโทรเลข
wire service (n.) สำนักข่าวที่ส่งข่าวสารไปยังสื่อต่างๆ See also: โดยทางโทรเลขหรือดาวเทียม
wire up (phrv.) เดินสายไฟ
wire-cutters (n.) อุปกรณ์ที่ใช้ตัดสายไฟหรือสายโลหะ
wired (adj.) ซึ่งเดินระบบสายเรียบร้อย (เช่น สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์)
wiredraw (vt.) ดึงหรือขึงเส้นลวดให้บางลง Syn. elongate
wiredrawer (n.) เครื่องหรือคนที่ใช้ดึงหรือขึงเส้นลวดให้บางลง
wiredrawn (adj.) ละเอียดลออเกินไป See also: จู้จี้เกินไป
wiredrew (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ wiredraw See also: ทำให้เป็นเส้นลวดที่บางลง
wirehair (n.) สุนัขขนแข็งพันธุ์เทอเรียร์ Syn. wire fox terrier, wirehaired terrier
wirehaired terrier (n.) สุนัขขนแข็งพันธุ์เทอเรียร์ Syn. wire fox terrier
wireless (n.) วิทยุ (คำโบราณ) Syn. radio
wireless (adj.) ซึ่งไม่มีเส้นลวด
wireless telegraph (n.) วิทยุโทรเลข
wireless telephone (n.) วิทยุโทรศัพท์ Syn. radiotelephone
wirelike (adj.) ซึ่งมีลักษณะคล้ายเส้นลวดหรือสายไฟ See also: (โดยเฉพาะความบางและความยืดหยุ่น) Syn. wiry
wireman (n.) ช่างสายไฟ See also: ช่างวางระบบสายไฟ, ช่างวางระบบสายเคเบิ้ล
wireness (n.) การทำด้วยสายโลหะ
wirepuller (n.) ผู้ชักใยเบื้องหลัง See also: ผู้ชักใย
wirepuller (n.) ผู้ชักสายหุ่นกระบอก
wirepulling (adj.) ซึ่งชักใยอยู่เบื้องหลัง See also: ซึ่งมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง Syn. influential
wiretap (vi.) ต่อสายดักฟังโทรศัพท์ของผู้อื่น Syn. bug, tap
wiretap (vt.) ต่อสายดักฟังโทรศัพท์ของผู้อื่น Syn. bug, tap
wiretap (n.) การต่อสายดักฟังโทรศัพท์ของผู้อื่น
wiretapper (n.) ผู้ต่อสายดักฟังโทรศัพท์ของผู้อื่น Syn. eavesdropper, spy, detective
wireway (n.) ทางเดินของสายไฟในตึก
wirework (n.) ผลิตภัณฑ์ลวดโลหะ See also: สิ่งที่ทำจากลวดโลหะ
wireworker (n.) คนที่ทำผลิตภัณฑ์ลวดโลหะ See also: คนที่ทำสิ่งของจากลวดตาข่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
wire(ไว'เออะ) n. ลวด,สายไฟ,สายโลหะ,สายโทรเลข,โทรเลข,ระบบโทรเลข,สายชักใย,สายลวดของเครื่องดนตรีประเภทสาย (เช่น กีตาร์) ,สายเบ็ดตกปลา,สื่อสาร,เส้นปลายทางของกีฬาแข่งม้า vt. จัดให้ลวด (สายไห,สายโลหะ..) ผูกหรือพันด้วยสายลวด,ส่งโทรเลข vi. ส่งโทรเลข,
wire agencyn. สำนักงานข่าวสาร
wire clothn. ผ้าตาข่ายลวดโลหะ
wire entanglementn. กำแพงลวดตาข่าย
wire printerเครื่องพิมพ์แบบเข็มเป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์แบบกระทบ (impact printer) กล่าวคือ ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม มักจะเป็นขนาด 5x7, 7x7, หรือ 7x9 จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น บางทีเรียก wire matrix printer
wire recordern. เครื่องบันทึกและเล่นเสียงด้วยสายเหล็กที่เป็นแม่เหล็ก, See also: wire recording n.
wire-cutter(ไว'เออะคัท'เทอะ) n. คีมตัดลวด
wired(ไว'เออร์ดฺ) adj. ติดตั้งระบบสายลวด (เช่นโทรเลข,โทรศัพท์) ,ประกอบด้วยเส้นลวด,มัดหรือพันด้วยลวด, Syn. equipped with
wiredancer(ไว'เออะแดนเซอะ) n. นักกายกรรมไต่ลวด, See also: wiredancing n.
wiredrawn(ไว'เออะดรอน) adj. พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป,ละเอียดละออเกินไป
wireless(ไว'เออะลิส) adj. ไม่มีเส้นลวด,ไม่มีลวดตาข่าย,ไม่มีสาย,วิทยุ n. โทรเลขไม่มีสาย,โทรศัพท์ไร้สาย,เครื่องรับวิทยุ,รายการวิทยุ,การกระจายเสียงทางวิทยุ vt.,vi. โทรเลขหรือโทรศัพท์โดยไม่มีสาย,, See also: wirlessness n.
wireless telegraphn. วิทยุโทรเลข
wireless telephonen. วิทยุโทรศัพท์
wireman(ไว'เออะเมิน) n. ช่างสายไฟ,ช่างวางสาย
wirenetting(-เนททิง) n. ลวดตาข่ายโลหะ
wirepuller(ไว'เออะพูลเลอะ) n. ผู้ชักใยเบื้องหลัง,ผู้ชักใย,ผู้ชักสายหุ่นกระบอก, See also: wirepulling n.
wiretap(ไว'เออะแทพ) n. การต่อสายดักฟังโทรศัพท์หรือดักรับโทรเลขของผู้อื่น,vt.,vi. ดักฟังโทรศัพท์หรือดักรับโทรเลข adj. เกี่ยวกับการต่อสายดักฟังโทรศัพท์หรือดักรับโทรเลข, See also: wiretapper n., Syn. eavesdrop
wirework(ไว'เออะเวิร์ค) n. ผลิตภัณฑ์ลวดโลหะ,ลวดโลหะ,ลวดตาข่าย,สิ่งทอลวดตาข่าย
English-Thai: Nontri Dictionary
wire(adj) ทำด้วยลวด,ทำจากลวด
wireless(adj) ไม่มีสาย,ไม่มีเส้นลวด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wire๑. ลวด (ใช้ในงานศัลยกรรมและทันตกรรม)๒. ร้อยลวด๓. ตรึงด้วยลวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wire printerเครื่องพิมพ์แบบเข็ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wired gloveถุงมือสื่อข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wiredrawingการไหลรีด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
wirelessไร้สาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wirepullingการใช้เส้นสาย, การโยงใย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wiretappingการดักฟัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wire broadcastingการกระจายเสียงตามสาย [TU Subject Heading]
Wire industryอุตสาหกรรมลวด [TU Subject Heading]
wirelessวิทยุ, ดู  radio [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wiretappingการลอบฟังทางโทรศัพท์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มุ้งลวด (n.) mosquito wire screen
ลวดดอกไม้ไหว (n.) small wire for tying up artificial flowers
ลวด (n.) wire
สายไฟ (n.) wire See also: cable
สายไฟฟ้า (n.) wire See also: cable
ผู้อยู่เบื้องหลัง (n.) wire-puller
ไร้สาย (adj.) wireless
ไร้สาย (adj.) wireless
ไร้สาย (adj.) wireless
wiredrew (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ wiredraw See also: ทำให้เป็นเส้นลวดที่บางลง
ดอกไม้ไหว (n.) artificial flowers on spring wires See also: paper flowers with quivering stems
ลวดหนาม (n.) barbed wire See also: barbwire
วิ่งเต้น (v.) pull the wires See also: set about (getting the job), make great effort, try to achieve one´s purpose
วิ่งเต้น (v.) pull the wires See also: set about (getting the job), make great effort, try to achieve one´s purpose
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"The wire must have slipped on the great hill of his back.ลวดต้องมีเล็ดรอด อยู่บนเนินเขาที่ดีของเขากลับ
They've electrified the wire with high tension.ด้วยความตึงเครียดสูง แอชที
Send a wire to the main office and tell them I said...ส่งโทรเลขไปบอก สนง.ใหญ่ว่า... โอ๊ย
Why don't we wire the governor to send us a sheriff?เราก็โทรเลขให้ผู้ว่าฯ ส่งมาสิ
Howard Johnson is right. We'll wire the governor.โฮเวิร์ด จอห์นสันพูดถูก เราจะส่งโทรเลขถึงผู้ว่าฯ
I wanna go AP and UPI. I want to get on the state wire services.ผมอยากได้สํานักข่าวเอพีกับยูพีไอ เเล้วกระจายข่าวทั่วประเทศ
So I put a wire mesh over the nest, and all the little ones died when they hatched.ฉันเลยวางตาข่าย ไว้เหนือรัง ลูกนกตัวน้อยๆทุกตัว ตายเมื่อมันฟักออกจากรัง
But it's private industry like yours that stands to benefit most... by moving inside the wire of Commandant Amon Goeth's camp--เป็น ร.ง.เอกชนเหมือนของคุณ ...ซึ่งก็ควรย้ายมารวมกัน
SIS has got a revolving tail and hung a wire on the house phone.มีรถสลับกันตามและดักฟังโทรศัพท์เขา
I'll call Marano and wire it to you.ผมจะโทรหามาราโน และส่งโทรเลขไปให้คุณ
Even the Ryslampa wire lamps of environmentally-friendly unbleached paper.(เพลง) ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา..
Cut this wire and throw it to him. Then we can go get him.ตัดสายไฟและเหวียงมันไปให้คุณ แล้วเราจะช่วยคุณได้

wire ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钢丝锯[gāng sī jù, ㄍㄤ ㄙ ㄐㄩˋ, 钢丝锯 / 鋼絲鋸] jigsaw (saw with steel wire blade)
橡皮线[xiàng pí xiàn, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄒㄧㄢˋ, 橡皮线 / 橡皮線] wire (sheathed in rubber); cable
克丝钳子[kè sī qián zi, ㄎㄜˋ ㄙ ㄑㄧㄢˊ ㄗ˙, 克丝钳子 / 克絲鉗子] wire cutting pincers
拔丝[bá sī, ㄅㄚˊ ㄙ, 拔丝 / 拔絲] wire drawing; candied floss
铁丝网[tiě sī wǎng, ㄊㄧㄝˇ ㄙ ㄨㄤˇ, 铁丝网 / 鐵絲網] wire netting
太古洋行[Tài gǔ yáng háng, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄧㄤˊ ㄏㄤˊ, 太古洋行] Butterfield and Swire (Hong Kong banking giant)
线缆[xiàn làn, ㄒㄧㄢˋ ㄌㄢˋ, 线缆 / 線纜] cable; wire; cord (computer)
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 鎍] chain; wire
[pán, ㄆㄢˊ, 盘 / 盤] dish; tray; to build; to check; to examine; to transfer; classifier for food: dish, helping; to coil; classifier for coils of wire; tectonic plate
地线[dì xiàn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, 地线 / 地線] earth (wire); ground
窃听[qiè tīng, ㄑㄧㄝˋ ㄊㄧㄥ, 窃听 / 竊聽] eavesdrop; wiretap
火线[huǒ xiàn, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, 火线 / 火線] firing line (battle); live electrical wire
无线电波[wú xiàn diàn bō, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄛ, 无线电波 / 無線電波] radio waves; wireless electric wave
钢丝[gāng sī, ㄍㄤ ㄙ, 钢丝 / 鋼絲] steel wire; tightrope
电话线[diàn huà xiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, 电话线 / 電話線] telephone line; telephone wire
线[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 线 / 線] thread; string; wire; line
有线[yǒu xiàn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ, 有线 / 有線] wired; cable (television)
无线[wú xiàn, ˊ ㄒㄧㄢˋ, 无线 / 無線] wireless
无线网路[wú xiàn wǎng lù, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 无线网路 / 無線網路] wireless network
无线电[wú xiàn diàn, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ, 无线电 / 無線電] wireless
电线[diàn xiàn, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 电线 / 電線] wire

wire ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エナメル線[エナメルせん, enameru sen] (n) enameled wire
シーズ線[シーズせん, shi-zu sen] (n) sheathing wire
ニクロム線[ニクロムせん, nikuromu sen] (n) nichrome wire
ピアノ線[ピアノせん, piano sen] (n) piano wire
元気者[げんきもの, genkimono] (n) live wire (a person)
地下線[ちかせん, chikasen] (n) underground wire or cable
引き込み線;引込み線;引込線[ひきこみせん, hikikomisen] (n) (railway) siding; service line; service wire
弦(P);絃;鉉[つる, tsuru] (n) (1) bowstring; (2) string (of shamisen, guitar, violin, etc.); (3) (esp. 鉉) bail (arched pot handle); (4) (also written as 梁) (See 枡・1) diagonal levelling wire across the top of a masu; (P)
有刺鉄線[ゆうしてっせん, yuushitessen] (n) (See 荊棘線) barbed wire
石綿金網[いしわたかなあみ, ishiwatakanaami] (n) asbestos coated wire mesh (was used in schools as test equipment)
絶縁線[ぜつえんせん, zetsuensen] (adj-na) insulated wire
線径[せんけい, senkei] (n) wire diameter
荊棘線[ばらせん, barasen] (n) (See 有刺鉄線) barbed wire
鉄条網[てつじょうもう, tetsujoumou] (n) (barbed) wire entanglements
鉄索[てっさく, tessaku] (n) cable; wire rope; cableway
鋼索[こうさく, kousaku] (n) cable; steel wire rope
鋼線[こうせん, kousen] (n) steel wire
[かん, kan] (n) (1) ring; link; (2) open spirals of heavy metal wire twisted into a kettle and used to lift it (tea ceremony)
高圧線[こうあつせん, kouatsusen] (n) high-voltage wire
黒幕[くろまく, kuromaku] (n,adj-no) (1) black curtain; (2) wire puller; mastermind; political fixer; power broker; (P)
アース線[アースせん, a-su sen] (n) ground (earth) wire; earthed line
ケーブルとアース線の配置[ケーブルとアースせんのはいち, ke-buru to a-su sennohaichi] (n) {comp} arrangement of cables and ground wires
テックワイヤー[, tekkuwaiya-] (n) {comp} TechWire
トランシーバー(P);トランシーバ[, toranshi-ba-(P); toranshi-ba] (n) transceiver; small wireless telephone; (P)
トリップワイヤ[, torippuwaiya] (n) tripwire
ハードワイヤード[, ha-dowaiya-do] (n) {comp} hard-wired
ブルートゥース[, buru-tou-su] (n) {comp} Bluetooth (variety of short-range wireless LAN)
ワイヤード[, waiya-do] (n) wired
ワイヤードロジック[, waiya-dorojikku] (n) {comp} wired logic
ワイヤラッピング[, waiyarappingu] (n) wire-wrapping
ワイヤレス[, waiyaresu] (n) wireless; (P)
ワイヤレスLAN[ワイヤレスラン, waiyaresuran] (n) {comp} wireless LAN
ワイヤレスネットワーク[, waiyaresunettowa-ku] (n) {comp} wireless network
ワイヤレスマイク[, waiyaresumaiku] (n) wireless mike
ワイヤレスマイクロホン[, waiyaresumaikurohon] (n) wireless microphone
人形を使う;人形を遣う[にんぎょうをつかう, ningyouwotsukau] (exp,v5u) to manipulate puppets; to pull wires
傀儡師[かいらいし, kairaishi] (n) puppet player; wirepuller
凄腕;すご腕[すごうで, sugoude] (n,adj-no) (1) go-getter; live wire; resourceful person; wizard; virtuoso; (n) (2) remarkable ability; mastery; brilliant technique
巻き替え[まきかえ, makikae] (n) (1) winding a replacement thread, wire, etc.; (2) changing from an overarm to an underarm grip on one's opponent's belt (sumo)
引き抜き;引抜き[ひきぬき, hikinuki] (n) (1) hiring from another company; recruitment; scouting; headhunting; (2) quick costume change in kabuki (taking off outer costume); (3) drawing (wire, pipes, metal plate)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ワイヤフレーム表現[わいやフレームひょうげん, waiya fure-mu hyougen] wire frame representation
針金細工表現[はりがねざいくひょうげん, hariganezaikuhyougen] wire frame representation
銅線[どうせん, dousen] copper line, copper wire
電話ワイヤ[でんわワイヤ, denwa waiya] telephone wire
ハードワイヤード[はーどわいやーど, ha-dowaiya-do] hard-wired
単線式回線[たんせんしきかいせん, tansenshikikaisen] single-wire line
無線[むせん, musen] wireless
無線リンク[むせんリンク, musen rinku] wireless link
無線技術[むせんぎじゅつ, musengijutsu] wireless technology
無線方式[むせんほうしき, musenhoushiki] wireless system
無線電話[むせんでんわ, musendenwa] cordless telephone, wireless telephone

wire ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุดสายไฟ[n. exp.] (chut sāifai) EN: cable harness ; wire harness ; cable assembly ; wiring assembly ; wiring loom FR:
เดินสาย[v.] (doēnsāi) EN: run a cable ; run a power line ; install an electric wire FR:
คีมปากเฉียง[n. exp.] (khīm pāk ch) EN: diagonal pliers ; diagonal cutting pliers ; diagonal wire cutters FR:
คีมปอกสายไฟ[n. exp.] (khīm pøk sā) EN: wire stripper FR: pince à dénuder
ขดลวด[n. exp.] (khot lūat) EN: coil ; spiral ; coil of wire ; coil spring FR: bobine [f]
เหล็กลวด[n. exp.] (lek lūat) EN: wire rod FR:
เหล็กเส้น[n.] (leksen) EN: steel rod ; iron wire ; steel bar FR:
ลวด[n.] (lūat) EN: wire ; strand FR: fil de fer [m]
ลวดดอกไม้ไหว[n. exp.] (lūat døkmāi) EN: small wire for tying up artificial flowers FR:
ลวดหนาม[n.] (lūatnām) EN: barbed wire ; barbwire FR: fil de fer barbelé [m] ; barbelé [m]
มุ้งลวด[n. exp.] (mung lūat) EN: mosquito wire screen FR: moustiquaire métallique [f]
สาย[n.] (sāi) EN: string ; thread ; wire ; cord ; line ; tie FR: fil ; cordon ; corde ; câble ; sangle ; courroie ; lien
สายดิน[n.] (sāidin) EN: ground connection ; ground line ; earth wire ; ground wire FR: prise de terre [f]
สายไฟ[n.] (sāifai) EN: cable ; electric wire FR: fil électrique [m] ; câble électrique [m]
สายไฟฟ้า[n. exp.] (sāi faifā) EN: wire ; electricity cable ; cable FR: fil électrique [m] ; câble électrique [m]
สายไฟฟ้าแรงสูง[n. exp.] (sāi faifā r) EN: high tension wire ; high voltage line FR: ligne à haute tension [f]
ตะแกรงลวด[n. exp.] (takraēng lū) EN: wire netting FR: filet métallique [m] ; grillage [m]
โทรเลข[v.] (thōralēk) EN: telegraph ; cable ; wire FR: télégraphier
แบบไร้สาย[adj.] (baēp rai sā) EN: wireless FR: sans fil
อีแอบ[n. exp.] (ī aēp) EN: behind-the-scene man ; wire-puller FR:
ขด[n.] (khot) EN: [classif. : coils of something (wire, rope ...), rings] FR: [classif. : rouleaux (fil métallique, corde ...)]
เครือข่ายแบบไร้สาย ; เครือข่ายไร้สาย[n. exp.] (khreūakhāi ) EN: wireless LAN ; wireless communication FR: réseau sans fil [m]
ไมโครโฟนไร้สาย[n. exp.] (maikhrōfōn ) EN: wireless microphone FR:
นกนางแอ่นหางลวด[n. exp.] (nok nāng-ae) EN: Wire-tailed Swallow FR: Hirondelle à longs brins [f]
แป๊ก[v.] (paēk) EN: fail to achieve an objective ; fail ; have a deleterious result ; go haywire FR:
ผู้บงการ[n.] (phū bongkān) EN: instigator ; manipulator ; wirepuller ; powerbroker FR: instigateur [m]
ผู้อยู่เบื้องหลัง[n. exp.] (phū yū beūa) EN: wire-puller FR:
ไร้สาย[adj.] (rai sāi) EN: wireless FR: sans fil
เสีย[v.] (sīa) EN: deteriorate ; spoil ; become corrupt ; decay ; be rotten ; be bad ; go bad ; be void ; addle ; go haywire FR: se détériorer ; s'abîmer ; se détraquer ; se gâter ; pourrir
ถนนวิทยุ = ถ.นวิทยุ[n. prop.] (Thanon Witt) EN: Thanon Witthayu ; Wireless Rd. ; Witthayu Rd. FR:
อุปกรณ์ไร้สาย[n. exp.] (uppakøn rai) EN: wireless device FR:
วิเรนทร์[n.] (wirēn) EN: king FR:
วิทยุ[n.] (witthayu) EN: radio ; wireless ; radio message ; radio receiver FR: radio [f] ; transistor [m] ; récepteur radio [m]
วิทยุ-[pref.] (witthayu-) EN: radio ; wireless FR: radio [f]
วิทยุติดตามตัว[n.] (witthayutit) EN: walkie-talkie ; handheld VHF radio ; wireless pager FR:

wire ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blankdraht {m}bare wire
Kernbruch {m}bead wire break
Kerndurchmesser {m}bead wire diameter
Kerngummierung {f}bead wire rubber
Kernumwicklung {f}bead wire wrapping
Bindedraht {m}binding wire; baling wire
Bowdenzug {m} [techn.]Bowden wire
Drahtverspannung {f}bracing wire
Rollendraht {m}bundle wire
Kupferdraht {m}copper wire
Abschneidedraht {m}cutting wire; cut-off wire
Draht-Verbund-Sicherheitsglas {n}laminated wire glass
Erdungsdraht {m} [electr.]drain wire
Widerstandsdraht {m}resistance wire
Masseleiter {m}earth conductor; ground wire
Elektroseilzug {m}electric wire rope hoist
Sicherungsdraht {m}fuse wire; safe-arming wire
Heftdraht {m}stitching wire
Schaltdraht {m}hookup wire
Zuleitungsdraht {m}lead in wire
Lichtleitung {f}lighting wire
sehr lebhafter Mensch; Quirl {m}live wire
Sicherungsdraht {m}lock wire
Nickelchrom-Draht {m}nichrome wire
Normaldrahtlehre {f}standard wire gauge (SWG)
Freileitung {f}open wire; overhead wire
Silberdraht {m}silver wire
Stahldraht {m}steel wire; piano wire
Dehnungsmessstreifen {m}strain gauge; wire strain gauge
Entlastungsseil {n} | Entlastungsseil für Leitungswagenstrain release wire | strain release wire for cable trolley
Zugentlastungsseil {n}strain relief wire
Oberleitung {f}contact wire; trolley wire
Blitzableiter {m}earthwire
Litze {f}braid (wire); lace; cord; flex
Drahtanschluss {m}wire bonding
Hitzdrahtanemometer {n}hot-wire anemometer
Fadenschopfelfe {f} [ornith.]Wire-crested Thorntail
Nabenteil {n}centre member; shell (wire wheel)
Telegramm {n}wire
Abisolierlänge {f}wire stripping

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wire
Back to top