ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ambassdor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ambassdor*, -ambassdor-

ambassdor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ambassdor (n.) รัฐมนตรี See also: นักการฑูต Syn. cabinet member, consul, high officer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ambassdor
Back to top