ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

terms

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *terms*, -terms-

terms ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
terms (n.) ข้อตกลง See also: ข้อสัญญา Syn. agreement, conclusion, treaty, understanding
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
terms of agreementข้อความในข้อตกลง, ข้อตกลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
terms and conditionsข้อกำหนดและเงื่อนไข [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศักดินา (n.) status in terms of land, counted in rai See also: right to the possession of farmland
เข้านอกออกใน (v.) be on intimate terms with someone Syn. เข้าออก, เข้าๆ ออกๆ
การกำหนดศัพท์ (n.) coining (new terms)
การบัญญัติศัพท์ (n.) coining (new terms) Syn. การกำหนดศัพท์
ฮั้ว (v.) come to terms See also: arrive at an agreement
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is Aunty Guo not on good terms with my father?ท่านป้าอึ้งย้งไม่ถูกกับพ่อข้าเหรอ?
You must come to terms with that fact.คุณต้องทำใจกับความจริงที่ว่า
What in his terms is a magnificent achievement... you see as your failure, so you call it his.อะไรในแง่ของเขาเป็นความสำเร็จที่งดงาม ... คุณเห็นเป็นความล้มเหลวของคุณ เพื่อให้คุณเรียกว่าของเขา
Formulas, equations, a lot of fancy terms that don't mean a thing.มีแต่สูตร สมการ คำศัพท์พิลึกๆไม่รู้เรื่อง
It happened in the summer of 1959, a long time ago, but only if you measure in terms of years.มันเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของปี 1959 มันนานมาแล้ว แต่ถ้าจะนับกันจริงๆ ก็หลายปี
Your own is gonna be tearing away with yourself, until you come to terms with what you are!นายกำลังจะหนีความเป็นตัวของตัวเอง จนกระทั่งนายกลับมาสู่สิ่งที่เป็นนายเป็น
And you wouldn't know about sleepin' sittin' up in a hospital room... for two months, holding her hand, because the doctors could see in your eyes... that the terms "visiting hours" don't apply to you.เธอไม่รู้หรอกว่าไอ้การนั่งหลับ ในห้องผู้ป่วย 2 เดือน กุมมือเธอไว้ เพื่อหมอจะได้เห็นตาเธอ เหมือนเป็นการสัญญาว่า เธอจะอยู่ในโรงพยาบาล
An old claim that was settled under terms of absolute secrecy.เป็นสิทธิตกลงกันภายใต้เงื่อนไขลับสุดยอด
Not in a reproductive sense, of course, but in terms of approximating the physical sensation, you know, that occurs...ไม่ใช่ในแง่ของการสืบพันธุ์ แต่ในแง่ที่เกือบจะเรียกได้ว่า เป็นความรู้สึกทางกายภาพ
Junuh knew now that if he were to have any chance at all in the tournament, he had no choice but to come to terms with his demons.จูเนอรู้ว่าถ้าจะเอาชนะการแข่งขัน... ...เขาต้องยอมรับภาวะจิตใจของเขาก่อน
"If Second Party fails to fulfill the terms of this contract"ถ้าคู่กรณีคนที่สอง ล้มเหลวในการทำตามสัญญานี้
In terms of influencing movements.ทางด้านอิทธิพลการเคลื่อนไหวค่ะ

terms ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白露[Bái lù, ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ, 白露] Bailu or White Dew, 15th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 8th-22nd September
对头[duì tóu, ㄉㄨㄟˋ ㄊㄡˊ, 对头 / 對頭] correct; normal; to be on good terms with; on the right track; right
大暑[Dà shǔ, ㄉㄚˋ ㄕㄨˇ, 大暑] Dashu or Great Heat, 12th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd July-6th August
谷雨[Gǔ yǔ, ㄍㄨˇ ㄩˇ, 谷雨 / 穀雨] Guyu or Grain Rain, 6th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 20th April-4th May
融洽[róng qià, ㄖㄨㄥˊ ㄑㄧㄚˋ, 融洽] harmonious; friendly relations; on good terms with one another
小寒[Xiǎo hán, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄢˊ, 小寒] Lesser Cold, 23rd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 6th-19th January
立冬[Lì dōng, ㄌㄧˋ ㄉㄨㄥ, 立冬] Lidong or Start of Winter, 19th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-21st November
小满[Xiǎo mǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄢˇ, 小满 / 小滿] Xiaoman or Lesser Full Grain, 8th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 21st May-5th June
效价[xiào jià, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, 效价 / 效價] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration); valence (perceived value in psychology); valency
效价能[xiào jià néng, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ ㄋㄥˊ, 效价能 / 效價能] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration)
资深[zī shēn, ㄗ ㄕㄣ, 资深 / 資深] senior (in terms of depth of accumulated experience); deeply qualified
情话[qíng huà, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 情话 / 情話] terms of endearment; words of love
不让须眉[bù ràng xū méi, ㄅㄨˋ ㄖㄤˋ ㄒㄩ ㄇㄟˊ, 不让须眉 / 不讓鬚眉] (idiom) to compare favorably with men in terms of ability, bravery etc; to be a match for men; lit. not conceding to men (beard and eyebrows)
冬至[Dōng zhì, ㄉㄨㄥ ㄓˋ, 冬至] Winter Solstice, 22nd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 22nd December-5th January
规约[guī yuē, ㄍㄨㄟ ㄩㄝ, 规约 / 規約] terms (of an agreement)
春分[Chūn fēn, ㄔㄨㄣ ㄈㄣ, 春分] Chunfen or Spring Equinox, 4th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 21st March-4th April
启蛰[Qǐ zhé, ㄑㄧˇ ㄓㄜˊ, 启蛰 / 啟蟄] Waking from Hibernation; old variant of 驚蟄|惊蛰, Insects Wake, 3rd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 6th-20th March
要好[yào hǎo, ㄧㄠˋ ㄏㄠˇ, 要好] be on good terms; be close friends
二十四节气[èr shí sì jié qi, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ˙, 二十四节气 / 二十四節氣] the 24 solar terms, calculated from the position of the sun on the ecliptic, that divide the year into 24 equal periods
一般性[yī bān xìng, ㄧ ㄅㄢ ㄒㄧㄥˋ, 一般性] general; in general terms; generalized
大体[dà tǐ, ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ, 大体 / 大體] in general; more or less; in rough terms; basically; on the whole
优惠贷款[yōu huì dài kuǎn, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, 优惠贷款 / 優惠貸款] loan on favorable terms; concessionary loan; soft loan
不分彼此[bù fēn bǐ cǐ, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄅㄧˇ ㄘˇ, 不分彼此] make no distinction between what's one's own and what's another's; share everything; be on very intimate terms
不欢而散[bù huān ér sàn, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢ ㄦˊ ㄙㄢˋ, 不欢而散 / 不歡而散] to part on bad terms; (of a meeting etc) to break up in discord
大体上[dà tǐ shàng, ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ ㄕㄤˋ, 大体上 / 大體上] overall; in general terms
从优[cóng yōu, ㄘㄨㄥˊ ㄧㄡ, 从优 / 從優] preferential treatment; most favored terms
特惠[tè huì, ㄊㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, 特惠] special privilege; favorable (terms); discount (price); preferential (treatment); ex gratia (payment)
三项[sān xiàng, ㄙㄢ ㄒㄧㄤˋ, 三项 / 三項] three items; three events; three terms; tri-; trinomial, ternary (math.); triathlon (abbr. for 鐵人三項賽|铁人三项赛)
不和[bù hé, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, 不和] not get along well; be on bad terms; be at odds; discord
词语[cí yǔ, ㄘˊ ㄩˇ, 词语 / 詞語] words; expressions; terms

terms ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached
ツーカーの仲[ツーカーのなか, tsu-ka-nonaka] (exp) (id) (apparently from 通過の仲) on such good terms as to know what each other is thinking
ポツダム宣言[ポツダムせんげん, potsudamu sengen] (n) Potsdam Declaration (July 26, 1945 statement establishing the terms of a Japanese surrender)
一般取引条件契約書[いっぱんとりひきじょうけんけいやくしょ, ippantorihikijoukenkeiyakusho] (n) memorandum of agreement on general trade terms and conditions
三国干渉[さんごくかんしょう, sangokukanshou] (n) (See 下関条約) Triple Intervention (diplomatic intervention by Russia, Germany and France over the terms of the Treaty of Shimonoseki)
二十四節気[にじゅうしせっき, nijuushisekki] (n) 24 divisions of the solar year; 24 terms used to denote the changing of the seasons
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P)
優先使用語をもたないシソーラス[ゆうせんしようごをもたないシソーラス, yuusenshiyougowomotanai shiso-rasu] (exp) {comp} thesaurus without preferred terms
優先使用語をもつシソーラス[ゆうせんしようごをもつシソーラス, yuusenshiyougowomotsu shiso-rasu] (exp) {comp} thesaurus with preferred terms
切り口上[きりこうじょう, kirikoujou] (n) stiff formality; set terms
差別用語[さべつようご, sabetsuyougo] (n) discriminatory terms
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1,此れ・1,其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P)
期差選任[きさせんにん, kisasennin] (n) staggered terms (applied to corporate directors as a defensive measure against hostile takeovers)
混交;混淆;渾淆[こんこう, konkou] (n,vs) (1) mixture; intermixture; mixing up; jumbling together; (2) contamination (creation of unorthodox words or phrases by combining terms of similar form or meaning)
節気[せっき, sekki] (n) 24 divisions of the solar year; 24 terms used to denote the changing of the seasons
面倒見のいい;面倒見の良い;面倒見のよい[めんどうみのいい(面倒見のいい;面倒見の良い);めんどうみのよい(面倒見の良い;面倒見のよい), mendouminoii ( mendoumi noii ; mendoumi no yoi ); mendouminoyoi ( mendoumi no yoi ;] (adj-i) (See 面倒見がいい) helpful (in terms of taking care of people)
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
中点;中テン[ちゅうてん(中点);なかてん(中点);ちゅうテン(中テン);なかテン(中テン), chuuten ( chuuten ); nakaten ( chuuten ); chuu ten ( naka ten ); naka ten ( naka te] (n) (1) (ちゅうてん only) middle point; median point; (2) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
仲の悪い[なかのわるい, nakanowarui] (adj-i) (See 仲が悪い) on bad terms; at loggerheads
同列に論じる[どうれつにろんじる, douretsunironjiru] (exp,v1) to discuss in the same terms; to treat equally
吹きかける;吹き掛ける;吹掛ける[ふきかける, fukikakeru] (v1,vt) (1) to blow upon; to breathe on; to spray; (2) to pick (a fight); to force (unreasonable terms); (3) to exaggerate; to overcharge
大まかに[おおまかに, oomakani] (exp) in broad terms; as a rule of thumb; loosely
好条件[こうじょうけん, koujouken] (n) favourable terms; favorable terms; favourable conditions; favorable conditions; place in the sun
[つい, tsui] (n,conj) (1) opposite; opposition; (2) versus; vs; (3) to (i.e. "we won the game five to three"); (4) equal footing; equal terms; (5) against ...; anti-; toward ...; to ...; (P)
対等[たいとう, taitou] (n) (1) equality (esp. of status, on equal terms); equivalence; (adj-na,adj-no) (2) equivalent; equal; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
優先使用語をもたないシソーラス[ゆうせんしようごをもたないシソーラス, yuusenshiyougowomotanai shiso-rasu] thesaurus without preferred terms
優先使用語をもつシソーラス[ゆうせんしようごをもつシソーラス, yuusenshiyougowomotsu shiso-rasu] thesaurus with preferred terms
用語の抽出[ようごのちゅうしゅつ, yougonochuushutsu] extraction of terms
索引用語の付与[さくいんようごのふよ, sakuinyougonofuyo] allocation of indexing terms

terms ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive FR:
อนิยตศัพท์[n. exp.] (aniyotsap) EN: undefined terms FR:
อภิธานศัพท์ประมง[n. exp.] (aphithān sa) EN: glossary of fishery terms FR:
อัตราส่วนซึ่งมากกว่า 2 พจน์[n. exp.] (attrāsūan s) EN: ratios with more than two terms FR:
บาดหมาง[v.] (bātmāng) EN: have dissension ; have a rift ; be on bad terms ; disagree ; be at odds (with) ; become estranged FR:
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
ฮั้ว[v.] (hūa) EN: come to terms ; arrive at an agreement FR:
คำอนิยาม[n. exp.] (kham aniyām) EN: undefined terms FR:
คำขาด[n.] (khamkhāt) EN: ultimatum ; final terms ; final demand FR: ultimatum [m]
คำศัพท์เฉพาะ[n. exp.] (khamsap cha) EN: technical terms FR:
คำศัพท์กฎหมาย[n. exp.] (khamsap kot) EN: legal terms FR: termes juridiques [mpl]
คำศัพท์ธุรกิจ[n. exp.] (khamsap thu) EN: business terms ; business vocabulary FR:
เข้าข่ายข้อกำหนดของข้อตกลง[v. exp.] (khao khāi k) EN: be within the terms of the agreement FR:
เข้านอกออกใน[v. exp.] (khao nøk øk) EN: be an insider ; be on the inside ; be on intimate terms with someone ; be trusted FR:
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier
ข้อกำหนด[n.] (khøkamnot) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision ; terms FR: clause [f] ; exigence [f] ; spécification [f] ; stipulation [f] ; termes [mpl]
ข้อกำหนดของข้อตกลง[n. exp.] (khøkamnot k) EN: terms of the agreement FR:
ข้อกำหนดและเงื่อนไข[n. exp.] (khøkamnot l) EN: terms and conditions ; terms & conditions FR:
ข้อกำหนดรายละเอียด[n. exp.] (khøkamnot r) EN: terms of reference FR:
ขุ่นข้องหมองหมาง[adj.] (khunkhøng m) EN: in a bad mood ; in a bad temper ; on bad terms (with) FR:
เกี่ยวกับ[prep.] (kīo kap) EN: regarding ; in regard to ; concerning ; about ; pertaining to ; with respect to ; in terms of FR: concernant ; au sujet de ; à propos de ; relatif à ; en rapport avec ; en ce qui concerne ; sur
เกี่ยวข้องกับ[prep.] (kīokhøng ka) EN: concerning ; in connection with ; in terms of FR: concernant ; relatif à
กฎเกณฑ์และเงื่อนไข[n. exp.] (kotkēn lae ) EN: terms and conditions FR:
กฎเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด[n. exp.] (kotkēn lae ) EN: terms and conditions apply FR:
ลงรอย[v. exp.] (long røi) EN: get along with ; get on well together ; be on good terms with someone ; be compatible ; come to terms ; agree FR: être en bons termes (avec qqn) ; être en accord (avec)
ไม่กินเส้นกัน[X] (mai kinsen ) EN: not get along together ; not on good terms FR:
ไมตรี[n.] (maitrī) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness FR: amitié [f] ; relation amicale [f]
หมาง[v.] (māng) EN: be at odds with ; be on bad terms ; become estranged FR: être en désaccord ; être en mauvais termes
หมางใจ[v.] (māngjai) EN: be hurt ; be at odds with ; be on bad terms FR:
หมางเมิน[v.] (māngmoēn) EN: be at odds with ; be on bad terms FR:
มึนเค[v. exp.] (meun khē) EN: become estranged ; be distant ; be standoffish ; be on bad terms FR:
เงื่อนไขการชำระค่าสินค้า[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: terms of payment FR:
เงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: terms of admission FR:
เงื่อนไขการกู้[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: loan terms FR:
เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: shipping terms FR:
เงื่อนไขส่งมอบ[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: terms of delivery FR:
เป็นมิตร[v.] (pen mit) EN: be friendly ; be on friendly terms ; be friends FR:
ผิดใจ[v.] (phitjai) EN: have a difference ; be discordant ; be estranged ; have a grudge (against) ; be on bad terms ; be on the outs (with s.o.) ; be at loggerheads ; be sore (at) ; have a falling out ; estrange ; displease ; split up FR: être en désaccord ; se trouver en désaccord
พจน์ไม่คล้ายกัน[n. exp.] (phot mai kh) EN: dissimilar terms FR:
พูดโจ่งแจ้ง[v. exp.] (phūt jōngja) EN: speak undisguisedly ; speak in no equivocal terms FR: parler en termes non équivoques

terms ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freundschaftlich; freundlich; friedlich {adj} | sich friedlich trennenamicable | to part on amicable terms
Konditionengestaltung {f}arrangement of terms
attraktive Ausstattung {f}attractive terms
Zahlungserleichterung {f}deferred terms available
Frankatur {f}terms of delivery; delivery terms
Bedingungen {pl} | zu günstigen Bedingungen | zu den genannten Bedingungenterms | on easy terms | on the terms indicated
geldlich; finanziell {adj}in terms of money
Pauschalpreis {m}inclusive terms
paritätisch {adj}equal; on equal terms
Bezug {m} | im Bezug auf | in Bezug auf | in Bezug auf; in Hinsicht auf | in Bezug auf; unter ... Aspekt | mit Bezug aufreference | relating | in relation to; with reference to | with regard to | in terms of | in regard to; with regard to
Vertragsbedingungen {pl} | Vertragsbedingungen aushandeln | Allgemeine Vertragsbedingungen | allgemeine technische Vertragsbedingungenterms of contract; conditions of a contract | to negotiate the conditions of a contract | contractual general conditions | standard terms and conditions
Arbeitsbedingungen {pl}terms of service
Aufnahmebedingungen {pl}terms of admission
Aufgabenbereich {m}terms of reference
Benutzungsbedingungen {pl}terms of usage
Kaufbedingungen {pl}terms of purchase
Mietbedingungen {pl}terms of hire
Themenbereich {m}terms of reference
Zahlungsbedingungen {pl}terms of payment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า terms
Back to top