bold

แปลว่า


adj กล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: adventurous , fearless
คำที่เกี่ยวข้อง: ห้าว , กล้า
คำตรงข้าม: cowardly
adj ชัดเจน
ความหมายเหมือนกับ: marked
คำที่เกี่ยวข้อง: เห็นชัด
คำตรงข้าม: unnoticeable

คำที่มี "bold" ในคำ


boldness n ความกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: bravery , valiance
คำตรงข้าม: cowardice

boldly adv อย่างกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: fearlessly , bravely

boldly adv อย่างกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: bravely

boldly adv อย่างกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: fearlessly , bravely

boldnes n ความกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: bravery , gallantry
คำตรงข้าม: cowardance

embolden vt ทำให้กล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: encourage , inspirit , invigorate

make bold idm กล้า
ความหมายเหมือนกับ: dareค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top