blur

แปลว่า


n ความพร่ามัว
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเลือนราง , ความไม่ชัดเจน , ความมัว
vt ทำให้พร่ามัว
ความหมายเหมือนกับ: smudge
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เลือนลาง , ทำให้มัว
vt ทำให้คลุมเคลือ
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ไม่ชัดเจน