ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obscured

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obscured*, -obscured-

obscured ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méng, ㄇㄥˊ, 瞢] eyesight obscured; to feel ashamed
[yān, ㄧㄢ, 湮] obscured; submerged
[yīn, , 湮] obscured; submerged

obscured ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰る;翳る[かげる, kageru] (v5r,vi) to darken; to get dark; to be clouded; to be obscured
顕在[けんざい, kenzai] (n,vs) actual (as opposed to hidden or obscured); obvious; clear; manifest; explicit; overt; apparent; evident; actualized; actualised; (P)

obscured ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague

obscured ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mattglas {n}obscured glass

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obscured
Back to top