ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

improvise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *improvise*, -improvise-

improvise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
improvise (vt.) แสดงโดยไม่ได้เตรียมมาก่อน See also: แต่งทันทีโดยไม่ได้เตรียม Syn. ad-lib, extemporize
improvise (vi.) แสดงโดยไม่ได้เตรียมมาก่อน See also: แต่งทันทีโดยไม่ได้เตรียม Syn. ad-lib, extemporize
improvised (adj.) ซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน See also: กะทันหัน, ฉับพลัน, โดยปัจจุบันทันด่วน Syn. unpremeditated
improvised (adj.) ซึ่งทดแทนชั่วคราว See also: สำหรับใช้ชั่วคราว, ชั่วคราว, สำรอง Syn. temporary, substitute Ops. permanent, lasting
English-Thai: HOPE Dictionary
improvise(อิม' พระไวซ) vt., vi. กระทำหรือประพันธ์อย่างไม่ได้มีการตระเตรียมมาก่อน หรืออย่างทันทีทันควัน, ว่ากลอนสด., See also: improviser n., Syn. extemporize, devise
English-Thai: Nontri Dictionary
improvise(vt) กระทำโดยไม่ได้เตรียมมาก่อน,ว่ากลอนสด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฏิภาณกวี (n.) improviser See also: ready poet, impromptu poet, improvisor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mine I must improvise to his because of his great size.เพราะขนาดที่ดีของเขา
Sometimes, they even let me keep some of the crappy stuff from last season, but, you know, I have to improvise 'cause everything is a size zero!บางที พวกเขาก็ให้ฉันเก็บชุดเห่ยๆของซีชั่นที่แล้ว คุณก็รู้นี่ ว่าฉันสามารถแก้ไขชุดทุกขนาดได้ทุกอย่าง
I Have To Improvise Since We Been Dis-Invited From The Waldorfs At The Last Minute.แม่ต้องหาอะไรทานเอง หลังจากครอบครัววอลดอร์ฟยกเลิกนัด
Had to improvise a little, but..ต้องจัดการอะไรนิดหน่อย แต่
I could improvise on it for hours.สนใจฟังเชินเบิร์กหน่อยมั้ย
Perhaps I could improvise some of my def poetry jams. No. No?หรือจะให้ฉันแร็พ จากกลอนที่ฉันแต่ง
They were free to improvise when they performed.พวกเขาเลยรู้สึกเป็นอิสระที่จะอิมโพรไวซ์ เวลาที่พวกเขาแสดง
So the murderer had to improvise and finish the job by stabbing him.ที่นี้ ใครตรงนี้ มีแรงจูงใจ ที่อยากให้เจมส์ วู้ดส์ ตาย ตามที่เจมส์ วู้ดส์บอก พวกเราทุกคนมีแรงจูงใจ
I don't improvise my life like...ฉันไม่ด้นสดกับชีวิตตัวเองเหมือน แคโรไลน์ เด็คเกอร์
When you improvise a plan, sometimes you hit a speed bump.บางครั้งคุณก็ชนยางลูกระนาด
I had to improvise a little bit.ผมต้องเล่นมุกสดบนเวที
They didn't improvise a way out.พวกเขาไม่ได้หาทางออกแบบกะทันหัน

improvise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
俄(P);俄か[にわか, niwaka] (adj-na,n) sudden; abrupt; unexpected; improvised; offhand; (P)
俄仕立て[にわかじたて, niwakajitate] (exp) extemporary; improvised; extemporaneous
俄造り[にわかづくり, niwakadukuri] (n) makeshift; improvised
即席[そくせき, sokuseki] (n,adj-no) extempore; impromptu; improvised; ad-lib; off-the-cuff; instant; (P)
急拵え;急ごしらえ[きゅうごしらえ, kyuugoshirae] (adj-na,n) hastily made; improvised preparation
河内音頭[かわちおんど, kawachiondo] (n) narrative style of Bon dance song from eastern Osaka (often with improvised lyrics)

improvise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้น[v.] (don) EN: improvise FR: improviser ; parler à l'improviste
ด้นสด [v. exp.] (don sot) EN: improvise FR: improviser
จัดอย่างกะทันหัน[v. exp.] (jat yāng ka) EN: improvise FR:
กล่าวกลอนสด[v. exp.] (klāo klønso) EN: improvise FR: improviser
ปฏิภาณกวี[n.] (patiphānkaw) EN: improviser ; ready poet ; impromptu poet ; ready poet FR: improvisateur [m]
ระเบิดแสวงเครื่อง[n. exp.] (raboēt sawa) EN: improvised explosive FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า improvise
Back to top