ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obscuring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obscuring*, -obscuring-

obscuring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obscuring (n.) ความสับสน Syn. blurring

obscuring ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
モザイク[, mozaiku] (n,adj-no) (1) mosaic; (2) pixelated obscuring in images and video, usu. for censorship; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obscuring
Back to top