bend

แปลว่า


vi โค้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: งอ , งอตัว , ย่อตัว , ก้ม
vt หันเห
คำที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนเส้นทาง
vt ทำให้โค้ง
ความหมายเหมือนกับ: curve
คำตรงข้าม: straighten
n ทางโค้ง
ความหมายเหมือนกับ: curve
คำที่เกี่ยวข้อง: การโค้ง
vt ยืดหยุ่น (ต่อกฎข้อบังคับ)
vt มีสมาธิต่องานที่ทำ
ความหมายเหมือนกับ: concentrate
คำที่เกี่ยวข้อง: ใจจดใจจ่อ
vt ทำให้ยอม
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ค้อมหัวให้ , ศิโรราบให้

รูปภาพ


bend โค้งโค้ง

หมวดคำ