bear

แปลว่า


vt ทน
ความหมายเหมือนกับ: endure
คำที่เกี่ยวข้อง: อดทน , ทนทาน
vt ให้กำเนิด
ความหมายเหมือนกับ: born
คำที่เกี่ยวข้อง: คลอดลูก
vt จดจำไว้ใน่ใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: ระลึก
vt พยุง
คำที่เกี่ยวข้อง: ค้ำ , หนุน , ส่งเสริม
vt รับผิดชอบ
ความหมายเหมือนกับ: accept
vt ถือ
ความหมายเหมือนกับ: carry
คำที่เกี่ยวข้อง: นำไป
vt ส่งผ่าน(ความคิด)
ความหมายเหมือนกับ: transmit
vt ประพฤติตัว
ความหมายเหมือนกับ: behave
คำที่เกี่ยวข้อง: ปฏิบัติตัว
vi มุ่งหน้าไปทางใดทางหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: veer , turn
คำที่เกี่ยวข้อง: บ่ายหน้า
n หมี
n ผู้เก็งกำไรหุ้น
n คนอารมณ์ร้าย

รูปภาพ


bear หมีหมี

ตัวอย่างประโยค


Now he wants to grow a beard. ตอนนี้เขาอยากไว้หนวด

หมวดคำ