ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whisker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whisker*, -whisker-

whisker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whisker (n.) หนวดของสัตว์
English-Thai: HOPE Dictionary
whisker(วิส'เคอะ) n. หนวดเครา,หนวด,หนวดแมวหนวดเสือ,ไม้ขนไก่,ผู้ปัด,ผู้กวาด,ผู้ที่เดินอย่างรวดเร็ว,คาง,แก้ม,ผู้อาวุโสรัฐบาลสหรัฐอเมริกา, See also: whiskery adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
whisker(n) เครา,หนวดแมวหรือหนู,ผู้ปัดกวาด,ไม้ขนไก่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนวด (n.) whisker
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was close. A whisker away from disaster.โชคยังดี ที่หัวเหล็กไม่โดนจุดอันตราย
So did anybody tell you to touch the whisker of a sleeping wolf?แล้วใครบอกให้เธอมาเตะหนวดของ หมาป่าที่หลับอยู่หละ?
I wonder why women never grow whiskers.ฉันสงสัยว่า ฉันมีเคราตั้งแต่เมื่อไหร่
Great whiskers, it's a cat!หนวดใหญ่นี่นา นั่นมันแมว !
Totoro gave us a lovely present wrapped in bamboo leaves and tied with dragon whiskers...โต๊ะโตโระให้ของขวัญน่ารักกับเรา... ...ห่อมาในใบใม้ไผ่
[SINGING] Raindrops on roses And whiskers on kittensฝนตกมาใส่กุหลาบ แล้วก็หยดมาใส่ลูกแมว
Whiskers, will you get outta here!วิสเกอร์, นายมาทำอะไรตรงนี้
His eyes were narrow, and there were a few whiskers on his chinตาชิดกัน และมีเคราหรอมแหรม
It's so cute, it's got the little paws, the whiskers...whoaมันน่ารักจริง ๆ มีอุ้งมือน้อย ๆ ขนปุย ๆ ว๊าว
You're so cute with your little whiskers.โอ้ แกนี่น่ารักชะมัด ดูตาแกสิ.
"'silver whiskers, oh, so tickly."'หนวดสีเงินที่ช่างน่าจั๊กจี้
"and his whiskers were so longและหนวดของมัน ยาวมาก

whisker ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毛刺[máo cì, ㄇㄠˊ ㄘˋ, 毛刺] barb; whiskers
[rán, ㄖㄢˊ, 髯] beard; whiskers
胡子[hú zi, ㄏㄨˊ ㄗ˙, 胡子 / 鬍子] beard; moustache or whiskers; facial hair
纹丝[wén sī, ㄨㄣˊ ㄙ, 纹丝 / 紋絲] tiny bit; a jot; whisker
须毛[xū máo, ㄒㄩ ㄇㄠˊ, 须毛 / 鬚毛] whiskers; mustache

whisker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイスカー;ウィスカー;ホウィスカ[, uisuka-; uisuka-; houisuka] (n) whisker
擦れ擦れ[すれすれ, suresure] (adj-na,n) (1) (uk) grazing; skimming; almost touching; passing within inches; being within a whisker; shaving close; (2) (uk) barely; just; narrowly; by a slim margin; (P)
洞毛[どうもう, doumou] (n) vibrissae (e.g. cat whiskers)
紅羅雲[こうらうん;コウラウン, kouraun ; kouraun] (n) (uk) red-whiskered bulbul (Pycnonotus jocosus)
金頭;方頭魚;火魚[かながじら;カナガシラ, kanagajira ; kanagashira] (n) (uk) red-whiskered bulbul (Lepidotrigla microptera)
頬髭;頬髯[ほおひげ, hoohige] (n) whiskers; sideburns; sideboards
風蝶草[ふうちょうそう, fuuchousou] (n) cat's whiskers (Cleome gynandra)
髭(P);鬚;髯[ひげ, hige] (n) (1) moustache; beard; whiskers; (2) extremely short pulse appearing on an electrical signal; (P)

whisker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนวดคุด[n. exp.] (nūat khut) EN: ingrown whisker FR:
ปลานาง[n.] (plā nāng) EN: sheatfish ; sheat fish ; Common Sheatfish ; Whisker Sheatfish FR:
ปลาเนื้ออ่อน[n.] (plā neūa-øn) EN: Sheatfish ; Whisker Sheatfish ; Ompok bimaculatus ; Phalacronotus Bleeker FR: Phalacronotus Bleeker
นกแอ่นฟ้าเคราขาว[n. exp.] (nok aen fā ) EN: Whiskered Treeswift FR: Hémiprocné coiffé [m] ; Hémiprocné fascié [m]
นกนางนวลแกลบเคราขาว[n. exp.] (nok nāngnūa) EN: Whiskered Tern FR: Guifette moustac [f] ; Guifette hybride [f] ; Guifette à moustaches [f]
นกปรอดหัวโขน[n. exp.] (nok parøt h) EN: Red-whiskered Bulbul FR: Bulbul orphée [m] ; Condé [m]
นกโพระดกเคราเหลือง [n. exp.] (nok phōrado) EN: Gold-whiskered Barbet FR: Barbu à joues jaunes [m] ; Barbu à moustaches jaunes [m]
นกภูหงอนวงตาขาว[n. exp.] (nok phū ngø) EN: Whiskered Yuhina FR: Yuhina à cou roux [f] ; Yuhina à collier jaune [f] ; Yuhina à nuque jaune [f]
หนวดแมว[n. exp.] (nūat maēo) EN: cat's whiskers FR:
พยับเมฆ [n.] (phayapmēk) EN: Cat's Whiskers ; Java tea ; Kidney tea plant ; Orthosiphon aristatus FR: Orthosiphon aristatus
หญ้าหนวดแมว[n. exp.] (yā nūat maē) EN: Java Tea ; Kidney tea ; Cat’ s Whiskers FR:

whisker ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barthaar {n}hair of the beard; whisker
Arfakalori {m} [ornith.]Whiskered Lorikeet
Backenbart {m} | mit einem Backenbartwhisker; whiskers | whiskered
Peruanerkauz {m} [ornith.]Long-whiskered Owlet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whisker
Back to top