active

แปลว่า


adj เกี่ยวกับแหล่งพลังงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดพลังงาน
adj คล่องแคล่ว
ความหมายเหมือนกับ: energetic , lively
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีพลัง , คล่อง , ไว , ว่องไว , กระตือรือร้น , ปราดเปรียว , กระฉับกระเฉง
คำตรงข้าม: sluggish , lazy
adj ซึ่งต้องการพลังงาน
adj ซึ่งทำกำไร
adj ซึ่งทำงานอยู่
ความหมายเหมือนกับ: functioning , acting , working
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเคลื่อนไหว , ที่เคลื่อนที่
adj ซึ่งปฏิบัติการ
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งพร้อมปฏิบัติการ , ซึ่งประจำการ
adj ซึ่งประธานเป็นผู้กระทำ(คำกริยา)
adj ซึ่งมีลักษณะพื้นผิวที่ต่างกัน (ทางดาราศาสตร์)
adj ยังคุอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: ยังคุกรุ่นอยู่