ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aristocracy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aristocracy*, -aristocracy-

aristocracy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aristocracy (n.) การปกครองโดยชนชั้นสูง
aristocracy (n.) ชนชั้นสูง Syn. nobility, privileged class
aristocracy (n.) ประเทศหรือรัฐที่ปกครองโดยชนชั้นสูง
aristocracy (n.) สมาชิกของกลุ่มชนชั้นสูง
English-Thai: HOPE Dictionary
aristocracy(แอริสทอค'คระซี) n. พวกคนชั้นสูง,พวกขุนนาง, คณาธิปไตย,การปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ,การปกครองของขุนนาง, Syn. gentry, nobility ###A. proletariat
English-Thai: Nontri Dictionary
aristocracy(n) พวกขุนนาง,ชนชั้นสูง,พวกผู้ดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aristocracyอภิชนาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then it was administered by the church the aristocracy and then the local manors as stewards of gods creation.โบสถ์ ชนชั้นสูง และขุนนางท้องถิ่น เป็นผู้บริหารการใช้ที่ดิน ในฐานะผู้พิทักษ์ผลงานของพระผู้เป็นเจ้า
Yes, to give me eternal youth as a new member of the aristocracy.ท่านสัญญาจะทำให้ ข้าเป็นอมตะในฐานะ สมาชิกของราชสกุล
Since you wanted her and forgot the pride of aristocracy.ตั้งแต่ที่ท่านต้องการเธอ จนลืมศักดิ์ศรีขุนนาง
That's right, I still thought that he was well off and talked about the aristocracy.ก็ใช่ เขาก็เลยคิดว่าตัวเองยังมีฐานะดีอยู่ แล้วก็เลยเอาพล่ามแต่เรื่องคนชั้นสูง
But Jenny Humphrey is destroying everything I worked for, and those girls deserve to learn the meaning of aristocracy.แต่เจนนี่ ฮัมฟรีย์กำลังทำลาย \ ทุกๆอย่างที่ฉันทำมันขึ้น เพื่อเด็กผู้หญิงพวกนั้นสมควรได้เรียนรู้ \ กำลังหมายถึงการปกครองโดยคนชั้นสูง
The decline of the aristocracy?การตกต่ำลงของชนชั้นสูงมั้งคะ?
He asked that I deliver that he did not doubt that deer, the symbol of nobility and aristocracy, would be a fitting present for you." กวางเป็นสัตวืที่เป็นตัวแทนของความมั่งคั่ง มันจึงเป็นของขวัญ ที่เหมาะสมกับคุณ อย่างไม่ต้องสงสัย" เขาฝากให้ผมบอกคุณแบบนั้นน่ะครับ
I mean, granted, she was already from the aristocracy, but... still.ฉันหมายถึง ยินยอม เธอมาจากสังคมชั้นสูงแล้ว แต่ก็นั่นแหละ

aristocracy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
王侯[wáng hóu, ㄨㄤˊ ㄏㄡˊ, 王侯] aristocracy
王侯公卿[wáng hóu gōng qīng, ㄨㄤˊ ㄏㄡˊ ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄥ, 王侯公卿] aristocracy
贵族社会[guì zú shè huì, ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, 贵族社会 / 貴族社會] aristocracy
容克[Róng kè, ㄖㄨㄥˊ ㄎㄜˋ, 容克] Junker (German aristocracy)
贵族[guì zú, ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ, 贵族 / 貴族] lord; nobility; nobleman; noblewoman; aristocrat; aristocracy

aristocracy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アリストクラシー[, arisutokurashi-] (n) aristocracy
斜陽族[しゃようぞく, shayouzoku] (n) declining or impoverished aristocracy
貴族政治[きぞくせいじ, kizokuseiji] (n,adj-no) aristocracy
華冑[かちゅう, kachuu] (n) aristocracy; nobility

aristocracy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิชนาธิปไตย[n.] (aphichanāth) EN: aristocracy FR: aristocratie [f]
ชนชั้นขุนนาง[n. exp.] (chonchan kh) EN: nobility ; aristocracy FR: noblesse [f] ; aristocratie [f]
ผู้ดี[n.] (phūdī) EN: fine person ; gentleman ; lady ; upperclass people ; person of good family ; good people ; aristocracy FR: personne éduquée [f]

aristocracy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aristokratie {f}aristocracy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aristocracy
Back to top