ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unchanged

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unchanged*, -unchanged-

unchanged ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unchanged (adj.) ที่ไม่เปลี่ยนแปลง See also: ที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม Syn. unaltered, same Ops. changed
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรงกับทรุด (v.) remain unchanged See also: become/get worse
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And so we find that the conditions of war and of the warrior classes remained fundamentally unchanged in the 1,500 years that separate the Trojan Wars from the battlefields of Charlemagne.และเราจะพบว่า เงื่อนไขของสงคราม และชนชั้นนักรบ พื้นฐานไม่เคยเปลี่ยนแปลง เวลา 1,500 ปี แค่แยกสงครามโทรจัน
Yeah, the workmen say this place is basically unchanged since it was built.คนงานบอกว่าที่นี่ไม่มีอะไร เปลี่ยนไปเลยตั้งแต่มันถูกสร้างขึ้น
Here is the stuff of the newborn earth, adrift in cold storage, unchanged ever since that time.นี่คือเรื่องของโลกแรกเกิดคือ ลอยในห้องเย็นไม่เปลี่ยนแปลง นับตั้งแต่เวลานั้น
My plans remain unchanged.- รู้มั้ยผมคิดยังไง มันเป็นของปลอม
My affections and wishes are unchanged.ความรักและความปรารถนาของผมยังไม่เปลี่ยน
Cooperation only lasts as long as the status quo is unchanged.ความร่วมมือจะอยู่นานเท่าที่ สถานะการณ์ยังไม่เปลี่ยน.
While there has been no official rebuke of the terrorists' demands, statements from the White House appear to confirm the president's position is unchanged, and that the treaty will be signed within the hour, as scheduled.มีแถลงการณ์จากทำเนียบขาวยืนยันท่าทีของปธน. ว่าจะไม่ยกเลิกการลงนาม มีแถลงการณ์จากทำเนียบขาวยืนยันท่าทีของปธน.
We must consider them lost. But our plans remain unchanged.เราคงต้องพิจารณาว่าสูญเสียพวกเขาแล้ว แต่แผนงานของเรายังไม่เปลี่ยนแปลง
And your breathing's unchanged.และการหายใจของคุณไม่เปลี่ยนแปลง
Position is unchanged. Use caution. She will be armed.เป็าหมายไม่เปลี่ยนแปลง ใช้ความระมัดระวัง เธออาจจมีอาวุธ.
No matter what you add to a good cup of coffee, its unique fragrance will always remain unchanged.กาแฟที่รสชาติดี ไม่ว่าใส่อะไรลงไป กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของมันก็ยังคงเดิม
A blank slate unchangedคนที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

unchanged ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
旧態依然[きゅうたいいぜん(uK), kyuutaiizen (uK)] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to,n) remaining unchanged (from the old state of things); none the better for the change (if at all)
焦げ付く;焦げつく[こげつく, kogetsuku] (v5k,vi) (1) to get burned and stuck on (e.g. rice in a pan); (2) to become uncollectable (e.g. debt or loan); to become irrecoverable; (n) (3) to remain unchanged (e.g. stock market)
持ち合う[もちあう, mochiau] (v5u) (1) to balance; to counterpoise; (2) to remain unchanged; (3) to share (e.g. the expense); to bear (part of)
昔ながら[むかしながら, mukashinagara] (adv,adj-no) the same as it was long ago; unchanged; traditional

unchanged ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดังเดิม[adv.] (dang doēm) EN: as before ; unchanged FR: comme avant
คงตัว[adj.] (khongtūa) EN: steady ; stable ; constant ; unchanged FR: stable ; constant
แน่นอน[adj.] (naēnøn) EN: certain ; firm ; definite ; positive ; unchanged FR: certain ; précis ; sûr

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unchanged
Back to top