ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

embezzle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *embezzle*, -embezzle-

embezzle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embezzle (vt.) ยักยอกเงิน See also: ฉ้อฉล, ฉ้อโกง Syn. defraud, misappropriate, peculate
embezzlement (n.) การยักยอกเงิน See also: การฉ้อโกงเงิน Syn. misappropriation, peculation
embezzler (n.) ผู้ทุจริต See also: ผู้ยักยอก, คนฉ้อโกง
English-Thai: HOPE Dictionary
embezzlevt. ยักยอก,ฉ้อฉล., See also: embezzlement n. ดูembezzle embezzler n. ดูembezzle
English-Thai: Nontri Dictionary
embezzle(vt) ยักยอก,ฉ้อฉล,โกงกิน,ฉ้อโกง
embezzlement(n) การยักยอก,การฉ้อฉล,การโกงกิน,การฉ้อโกง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
embezzlementการยักยอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embezzlementยักยอก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินนอกกินใน (v.) embezzle See also: take graft, take bribes Syn. กินสินบน, ยักยอก, ฉ้อโกง, คอร์รัปชั่น, คดโกง, ทุจริต
กินสินบน (v.) embezzle See also: take graft, take bribes Syn. ยักยอก, ฉ้อโกง, คอร์รัปชั่น, คดโกง, ทุจริต
กินเศษกินเลย (v.) embezzle See also: misappropriate, misapply Syn. ยักยอก, หาเศษหาเลย
ตระบัด (v.) embezzle See also: cheat Syn. ยักยอก, ฉ้อฉล
ยัก (v.) embezzle See also: misappropriate, peculate Syn. ยักยอก, ยักย้ายถ่ายเท
ยักยอก (v.) embezzle See also: defraud, swindle, dupe, trick, thieve, misappropriate, peculate, pilfer, corrupt, cheat Syn. ฉ้อ, โกง, ยักแยก, ยัก
ยักแยก (v.) embezzle See also: defraud, swindle, dupe, trick, thieve, misappropriate, peculate, pilfer, corrupt, cheat Syn. ฉ้อ, โกง, ยัก
อม (v.) embezzle See also: misappropriate, swindle Syn. โกง, เบียดบัง
การยักยอก (n.) embezzlement
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If they embezzle such funds, someone had to benefit... either in property or by position.ถ้าพวกมันยักยอกเงิน ใครสักคนต้องได้ผลประโยชน์... ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน หรือ ตำแหน่งการงาน
Excuse me-- Well, at least I didn't try and embezzle my own daughter's trust fund so I could go shopping at Lululemon.ขอโทษนะ \ อย่างน้อยฉันก็ไม่ได้พยายาม ยักยอกกองทุนของลูกสาวตัวเอง งั้น..
Track down Comrade KIM who embezzled the operational fundsตามล่าตัวสหายคิมผู้คดโกง ซึ่งได้ยักยอกเงินกองทุนของรัฐบาลไป
Priors for forgery, embezzlement, fraud and theft.คุณยืนยันว่า กระสุนนี้ได้มาจากบ้านใช่ไหม
Fraud, theft, embezzlement.ฉันอาจเข้ากับดักของมิเดิลบรูก ด้วยการทะเลาะกับคุณอย่างนั้น
It appears he's embezzled several hundred thousand pounds' worth of Ministry funds.ข่าวมาว่าเขายักยอกเงินของกระทรวงกลาโหมไปกว่า100ล้านปอนด์
So, this embezzlement- is it on the record?ฉะนั้น การยักยอกนี้ก็ไม่น่าจะจริง\ นี่ถูกบันทึกไว้ไหม?
Agent Walker, we're sending a unit to your hotel to pick up your father for the previous embezzlement charge at 5:00 today.สายลับวอคเกอร์, เราต้องส่ง หน่วยเราไปที่โรงแรม เพื่อจับพ่อของคุณ ข้อหาฉ้อโกง ในเวลา 5 โมงเย็นวันนี้
The captain is being charged with embezzlement and fraud.ผู้กำกับถูกกล่าวหาในข้อหายักยอกเงินและหลอกลวงต้มตุ๋น
Even worse than fraud or embezzlement.และพวกเขาคิดว่า พ่อคุณเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ที่แย่ยิ่งกว่าการฉ้อโกงหรือการยักยอก
With embezzlement and fraud.ด้วยข้อหายักยอกเงินบริษัท
We need to get, for embezzlement.เราต้องไปถึงที่นั่นก่อนสุริยคราส

embezzle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刻薄[kè bó, ㄎㄜˋ ㄅㄛˊ, 刻薄] unkind; harsh; cutting; mean; acrimony; to embezzle by making illegal deductions
中饱[zhōng bǎo, ㄓㄨㄥ ㄅㄠˇ, 中饱 / 中飽] embezzlement; to line one's pockets with public funds; (possible etymological meaning: the middle-man makes a profit)
吞没[tūn mò, ㄊㄨㄣ ㄇㄛˋ, 吞没 / 吞沒] to embezzle; to swallow up; to engulf

embezzle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting
使い込み[つかいこみ, tsukaikomi] (n,vs) embezzlement
使い込む[つかいこむ, tsukaikomu] (v5m,vt) (1) to embezzle; to misappropriate; to peculate; (2) to accustom oneself to using; to use for a long time
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P)
手をつける;手を付ける;手を着ける[てをつける, tewotsukeru] (exp,v1) (1) to set one's hand to; to start work on; (2) to embezzle; to use (money obtained in illegal fashion); (3) to have sexual relations; to have an affair
業務上横領[ぎょうむじょうおうりょう, gyoumujououryou] (n) corporate embezzlement
横奪[おうだつ, oudatsu] (n,vs) misappropriation; embezzlement
横領[おうりょう, ouryou] (n,vs) embezzlement; misappropriation; usurpation; (P)
横領者[おうりょうしゃ, ouryousha] (n) embezzler
猫ばば;猫糞[ねこばば, nekobaba] (n,vs) embezzlement; misappropriation; pocketing; stealing
盗用[とうよう, touyou] (n,vs) embezzlement; fraudulent use; plagiarism; (P)
着服[ちゃくふく(P);ちゃくぶく;ちゃくぼく(ok), chakufuku (P); chakubuku ; chakuboku (ok)] (n,vs) (1) dressing oneself; putting on clothes; (2) embezzlement; (P)
私する[わたくしする, watakushisuru] (vs-s,vt) (1) to use (public property) as if it belonged to oneself; to misappropriate; to appropriate; to embezzle; (2) (arch) to act selfishly
私消[ししょう, shishou] (n,vs) embezzlement (misappropriation) (of public funds)

embezzle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัง[v.] (bang) EN: misappropriate ; embezzle FR: détourner
เบียดบัง[v.] (bīetbang) EN: misappropriate ; embezzle FR:
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: frauder ; escroquer ; arnaquer ; duper ; rouler (fam.) ; blouser (fig. - fam.) ; filouter (vx) ; estamper (fig. - fam.) ; truander (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer ; duper ; rouler (fam.)
ฉ้อโกงเงิน[v. exp.] (chøkōng ngo) EN: embezzle FR: détourner de l'argent
ฉล[v.] (chon = chal) EN: cheat ; embezzle FR:
ฉ้อราษฎร์บังหลวง[v.] (chørātbangl) EN: corrupt ; embezzle ; peculate ; swindle ; embezzle public funds ; engage in public corruption ; misappropriate public funds ; misappropriate public property FR: corrompre ; détourner ; escroquer
ฟาด[v.] (fāt) EN: eat up ; embezzle FR:
กินบ้านกินเมือง[v.] (kinbānkinme) EN: embezzle public funds FR:
กินกริบ[v.] (kinkrip) EN: corrupt ; be venal ; embezzle FR:
กินนอกกินใน[v.] (kinnøkkinna) EN: embezzle ; take graft ; take bribes ; make money under the table FR:
กินเศษกินเลย[v. (loc.)] (kinsetkinlo) EN: molest ; embezzle FR:
โกง[v.] (kōng) EN: cheat ; swindle ; embezzle ; defraud FR: frauder ; tricher ; friponner (vx)
โกงกินบ้านเมือง[v. exp.] (kōngkin bān) EN: embezzle public fundsq FR:
อม[v.] (om) EN: embezzle ; misappropriate ; swindle FR:
อมเงิน[v. exp.] (om ngoen) EN: swindle ; embezzle ; cheat ; pocket the money FR:
ตระบัด[v.] (trabat) EN: embezzle ; misappropriate FR:
ยักแยก[v. exp.] (yak yaēk) EN: embezzle FR:
ยักยอก[v.] (yakyøk) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat FR: détourner des fonds
ยักยอกเงิน[v. exp.] (yakyøk ngoe) EN: embezzle FR: détourner de l'argent
ยักยอกเงินหลวง[v. exp.] (yakyøk ngoe) EN: embezzle public funds ; misappropriate public funds FR: détourner des fonds publics
การฉ้อโกงเงิน[v. exp.] (kān chøkōng) EN: embezzlement FR: détournement [m]
การยักยอก[n.] (kān yakyøk) EN: embezzlement FR: détournement [m]
การยักยอกเงิน[n. exp.] (kān yakyøk ) EN: embezzlement ; misappropriation ; peculation FR: détournement d'argent [m]
การยักยอกทรัพย์[n. exp.] (kān yakyøk ) EN: embezzlement FR:
คดีเกี่ยวกับการยักยอกเงิน[n. exp.] (khadī kīo k) EN: case of embezzlement ; case ofmisappropriatio FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า embezzle
Back to top