ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

defraud

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *defraud*, -defraud-

defraud ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defraud (vt.) โกง See also: ฉ้อโกง, หลอก Syn. cheat, swindle
defraud of (phrv.) หลอกลวง See also: ล่อให้ Syn. cheat out of
English-Thai: HOPE Dictionary
defraud(ดิฟรอด') vt. โกง,ฉ้อโกง., See also: defraudation n. ดูdefraud defrauder n. ดูdefraud, Syn. dupe
English-Thai: Nontri Dictionary
defraud(vt) โกง,คดโกง,ฉ้อโกง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
defraud๑. ฉ้อโกง (ก. อาญา)๒. ฉ้อฉล (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉ้อ (v.) defraud See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล Ops. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์
ฉ้อฉล (v.) defraud See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
ฉ้อโกง (v.) defraud See also: embezzle, rook, cheat, fleece, gyp, swindle, rip off Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล, ลวง Ops. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์
ต้มตุ๋น (v.) defraud See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
หลอก (v.) defraud See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
หลอกลวง (v.) defraud See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง Ops. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This room is for patients' families, not for doctors trying to defraud the government.ห้องนี้เป็นห้องสำหรับครอบครัวผู้ป่วย ไม่ใช่สำหรับแพทย์ที่จะโกงรัฐบาล
Yup, I used to hide my stash in my mother's bowling trophy, and you're telling me the man who invented a way to defraud most of New York isn't as clever as a stoned 12-year-old with a butter knife?ใช่ ฉันเคยซ่อนของ ไว้ในถ้วยรางวัลโบว์ลิ่งของแม่ และเธอจะบอกฉันว่า ผู้ชายที่คิดวิธี โกงคนเกือบทั้งนิวยอร์คนี้ฉลาดไม่เท่า
It's bad business to defraud your customer.มันเป็นธุรกิจที่ไม่ด เพื่อหลอกลวงลูกค้าของคุณ.
We didn't defraud the American people and prey on their dreams of owning a home.เราไม่ได้โกงคนอเมริกัน และเหยื่อในฝันของพวกเขา เป็นเจ้าของบ้าน
General Electric was guilty of defrauding the federal government and paid $9.5 million in criminal fines.เจเนรัล อิเล็กตริก มีความผิด ในข้อหาหลอกลวงรัฐบาลสหรัฐฯ และต้องจ่ายค่าปรับ 9.5 ล้านเหรียญ
I defrauded a major corporation.ผมโกงบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่ง
If he can't show it to us, then he defrauded them.ถ้าเขาแสดงให้เราเห็นไม่ได้ เขาก็ฉ้อโกงเรา
Jeff, you know what lawyers call someone who defrauds the state bar, cheats on his lsats, and cons his way into a firm?เจฟ นายรู้มั้ยทนายความเราเรียกคนที่ ตบตาเนติบัณฑิตยสภาได้สนิทใจ โกงข้อสอบ LSAT แล้วสุดท้ายก็สามารถเข้าบริษัททนายได้ว่าอะไร?
And he's defrauded your school to a tune of dozens of credits per year and nearly twice as many dollars.เป็นจำนวนหลายโหลต่อปี เกือบสองเท่าของเงินดอลลาร์ หนักเอาเรื่องนะเนี่ย
Right now, they're saying that anyone who invested with Mr. Shaw has been defrauded, and that more than likely, it's all gone.ตอนนี้ พวกเขากำลังบอกว่าทุกคน ที่ลงทุนกับคุณชอว์ล้วนโดนโกงหมด ยิ่งกว่านั้น ดูเหมือนว่า มันจะไปหมดแล้ว
He only agreed to take the money to prove that Ivy was defrauding people.เค้าตกลงจะรับเงินเท่านั้น เพื่อพิสูจน์ว่าไอวี่โกงคนอื่น
She defrauded all of us, and we should have done this months ago.เธอหลอกลวงพวกเราทั้งหมด และพวกเราน่าจะทำตั้งแต่หลายเดือนก่อน

defraud ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讹诈[é zhà, ㄜˊ ㄓㄚˋ, 讹诈 / 訛詐] extort under false pretences; blackmail; bluff; defraud
[kēng, ㄎㄥ, 坑] pit; to defraud

defraud ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P)
詐害[さがい, sagai] (n) (1) fraud; (vs) (2) to defraud
欺罔[きもう;きぼう;ぎもう(ok), kimou ; kibou ; gimou (ok)] (n,vs) deception; defrauding someone; fooling someone; swindling; false pretences

defraud ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: frauder ; escroquer ; arnaquer ; duper ; rouler (fam.) ; blouser (fig. - fam.) ; filouter (vx) ; estamper (fig. - fam.) ; truander (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer ; duper ; rouler (fam.)
ขี้ฉ้อกลางเมือง[v. exp.] (khī chø klā) EN: defraud the public FR:
โกง[v.] (kōng) EN: cheat ; swindle ; embezzle ; defraud FR: frauder ; tricher ; friponner (vx)
กระบัด[v.] (krabat) EN: defraud FR:
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceive ; delude ; dupe ; defraud ; cheat FR: décevoir ; frustrer ; faire marcher ; tromper ; duper ; berner (fig.)
ประบัด[v.] (prabat) EN: defraud FR:
ตุ๋น[v.] (tun) EN: dupe ; cheat ; trick ; swindle ; deceive ; defraud ; bamboozle ; hoodwink FR: duper ; escroquer ; rouler ; tromper ; embobiner
ยักยอก[v.] (yakyøk) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat FR: détourner des fonds
ตกทอง[n.] (tokthøng) EN: defrauding with phony gold FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า defraud
Back to top