ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fleece

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fleece*, -fleece-

fleece ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fleece (n.) ขนแกะ
fleece (n.) ผ้าขนแกะ See also: ผ้าขนสัตว์
fleece (vt.) ตัดขน (แกะ)
fleece (vt.) ปอกลอก See also: ล่อลวงเอาทรัพย์ Syn. swindle
fleeceable (adj.) ซื่อ (ทั้งการพูดและการกระทำ) See also: ไร้เดียงสา, ซึ่งไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ซึ่งไม่มีประสบการณ์ Syn. gullible, susceptible Ops. sophisticated
English-Thai: HOPE Dictionary
fleece(ฟลีซฺ) n. ขนแกะ,ขนสัตว์,ผ้าขนแกะ,ผ้าขนสัตว์,สิ่งที่มีลักษณะคล้ายขนแกะ. vt. ลอกขนแกะ,ลอกขนสัตว์,ปอกลอก,รีดไถ,คลุมไปทั่ว., See also: fleecer n., Syn. defraud
English-Thai: Nontri Dictionary
fleece(n) ขนแกะ,ขนสัตว์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนแกะ (n.) fleece See also: lamb´s wool
ขูดรีด (v.) fleece See also: exploit, extort, plunder Syn. รีดไถ, ไถ
รีด (v.) fleece See also: squeeze Syn. รีดไถ, ไถ, รีดนาทาเร้น
อุณา (n.) fleece See also: lamb´s wool Syn. ขนแกะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They didn't have fleece (uniform) on. I don't know, they could have been cops.พวกมันไม่ได้ใส่เครื่องแบบ ฉันไม่รู้ พวกมันอาจจะเป็นตำรวจ
Well, the S.E.C. thought you were a man trying to fleece investors.ตลาดหุ้นคิดว่าคุณปลอกลอกนักลงทุน
"By then with other voice, with other fleece I shall return as poet and put on at my baptismal font, the laurel crown."ถึงตอนนั้นด้วยเสียงอื่น ด้วยร่างอื่น ข้าจะกลับไปในฐานะกวี สวมมงกุฎลอเรลที่อ่างล้างบาป
I'll go start packing my fleece.ฉันจะเริ่มเก็บของเลย
The unmoving line between them is a campus-wide, fleece-laden strip of pillow-to-pillow combat.แนวรบที่ไม่เคลื่อนไหวของพวกเขา ซึ่งทอดยาวข้ามเขตวิทยาลัย เป็นการต่อสู้แบบหมอนกับหมอน
Find yourself another old lady to fleece.ไปหาหญิงชราคนอื่นให้คุณดูดเลือดเถอะ
Hopefully there are some other fashionistas in this fleece-loving town that'll skip a kegger for a free belt.หวังว่าเมืองนี้จะมีนักแฟชั่นบ้าขนแกะ ที่จะยอมไม่กินเบียร์มาอยู่บ้าง

fleece ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羊毛[yáng máo, ㄧㄤˊ ㄇㄠˊ, 羊毛] fleece; wool; woolen
[juān, ㄐㄩㄢ, 脧] fleece; extort; reduce

fleece ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリース[, furi-su] (n,adj-no) fleece
裏毛[うらけ, urake] (n) fleece lining
金羊皮[きんようがわ, kinyougawa] (n) Golden Fleece
カシミヤ;カシミア[, kashimiya ; kashimia] (n) cashmere (fiber, yarn, fleece, clothing, etc. from the cashmere goat)
羊皮[ようひ, youhi] (n) (1) (abbr) sheep skin; fleece; (2) (See 羊皮紙) parchment
虎杖[いたどり;イタドリ, itadori ; itadori] (n) (uk) Japanese knotweed (Fallopia japonica); Japanese fleeceflower; Mexican bamboo; Polygonum cuspidatum; Reynoutria japonica

fleece ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: frauder ; escroquer ; arnaquer ; duper ; rouler (fam.) ; blouser (fig. - fam.) ; filouter (vx) ; estamper (fig. - fam.) ; truander (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off FR: détourner ; escroquer ; duper ; rouler (fam.)
ขนแกะ[n.] (khonkae) EN: wool ; fleece FR: laine [f] ; toison [f]
ขูดรีด[v.] (khūtrīt) EN: fleece ; exploit FR:
ปอกลอก[v.] (pøkløk) EN: strip ; fleece ; mulct FR: plumer ; dépouiller ; voler ; escroquer
โดนถลกหนัง[v. exp.] (dōn thalok ) EN: be fleeced FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fleece
Back to top