ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mangle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mangle*, -mangle-

mangle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mangle (vt.) ทำให้เสียโฉม See also: ตัด เฉือน ฉีกหรือขยี้จนแหลกเหลว Syn. crush, tear, injure, wound, slash Ops. heal
mangle (vt.) ทำให้เสื่อมเสีย See also: ทำให้ลดคุณค่า, ทำลาย Syn. ruin, spoil
mangle up (phrv.) ทำให้เสีย See also: ทำให้พัง
mangled (adj.) ซึ่งเสียโฉม See also: ซึ่งแหลกเหลว Syn. bitten, broken, deformed
mangler (n.) ผู้ทำให้เสื่อมเสีย
English-Thai: HOPE Dictionary
mangle(แมง'เกิล) vt. ตัดเฉือนหรือขยี้จนเสียรูปเสียร่าง,ทำให้เสีย,ทำให้เสียหาย,ทำให้บุบบู้บี้,ทำให้แหลกเหลว,รีดน้ำออกจากผ้า,กลิ้งให้เรียบ n. เครื่องรีดน้ำออกจากผ้า,เครื่องบีบผ้าที่ซักแล้วด้วยลูกกลิ้ง, See also: mangler n. -S...
English-Thai: Nontri Dictionary
mangle(vt) ตัด,ฉีก,ทำให้บุบบู้บี้,ทำให้เสีย,ทำให้แหลกเหลว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You let the hounds mangle the pheasant and now I am up to my elbows in it.และตอนนี้ ฉันก็ขึ้นอยู่กับความงอของฉันในนั้น ประเด็นของนายคืออะไร
You're not gonna mangle anyone today, are you?คุณจะยังไม่สู้กับใครวันนี้ใช่ไหม
The metro car, a mass of mangled metal.ภายใต้ซากรถรางใต้ดินที่พังยับเยิน
How you two tragically lost your minds at the sight of her mangled body.น่าเศร้า ที่เธอสองคนเสียสติไป เมื่อแลเห็นร่างแหลกเหลวของเด็กนั่น
The bullet that was taken out of the Archbishop was completely mangled on impact.กระสุนถูกยิงทะลุอาร์กบิชอบ ,แล้วแตกออกตอนกระทบ
The slug was mangled beyond recognition.กระสุนเสียหายจนพิสูจน์ได้ยาก
Son of a bitch mangled eight bodies before I put him down.มันขย้ำไป 8 ราย ก่อนฉันจะจัดการมันได้
# my head was mangled and my words were torn. # # covered in blood like a newly born. # # hey, the wishing well. # # sing it soft and low. ## my head was mangled and my words were torn. #. # covered in blood like a newly born.
We're here because the fabric of integrity has been so abused and mangled that it is little more than a threadbare memory.เรามาที่นี่เนื่องจากความหมายของคำว่าซื่อสัตย์ ได้ถูกทำลายและบิดพลิ้ว จนแทบไม่หลงเหลืออยู่ใน ความทรงจำที่เลือนราง
And after a long day,when everyone else is emotionally drained from multiple traumas and mangled bodies, he'd be the one pushing his coworkers to go out for a drink and talk about their day.หลังการทำงานหลายชั่วโมง เมือทุกคนล้าจากงานที่ต้องเจอแต่คนที่ได้รับความเจ็บปวด รวมทั้งศพของผู้เสียชีวิต เขามักเป็นคนที่บอกให้เพื่อนๆ ไปดื่มกิน พูดคุยถึงงานที่เจอ
They're filled with dried, mangled body bits and bones.มันเต็มไปด้วยซากของศพ และกระดูกที่แห้งติด
Black box got mangled in the crash.กล่องดำพังยับตอนพุ่งชน

mangle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撕裂[sī liè, ㄙ ㄌㄧㄝˋ, 撕裂] mangle

mangle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り刻む;斬り刻む;斬刻む[きりきざむ, kirikizamu] (v5m,vt) to hew; to chop up; to mangle; to mince
叩き切る;たたき切る[たたききる, tatakikiru] (v5r) to mangle; to hack down; to chop down

mangle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหลกเหลว[adj.] (laēklēo) EN: demolished ; smashed ; broken up ; in pieces ; mangled FR:
เสียโฉม [adj.] (sīachōm) EN: disfigured ; mangled FR: défiguré

mangle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fleischwolf {m} | durch den Fleischwolf drehen; hacken; faschieren [Ös.]mangler; mincer; meat grinder [Am.] | to mince
Mangel {f} (Wäsche-)mangle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mangle
Back to top