ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compressor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compressor*, -compressor-

compressor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compressor (n.) เครื่องยนต์ที่มีการบีบอัดก๊าซหรืออากาศ
English-Thai: HOPE Dictionary
compressor(คัมเพรส'เซอะ) n. ผู้อัด,สิ่งอัด,กล้ามเนื้อที่กดส่วนหนึ่งของร่างกาย,เครื่องยนต์ที่มีลูกสูบหรือเครื่องปั๊ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
compressor๑. เครื่องอัดแก๊ส๒. เครื่องอัดแก๊สทำความเย็น, คอมเพรสเซอร์ มีความหมายเหมือนกับ refrigerant compressor [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compressorคอมเพรสเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอมเพรสเซอร์ (n.) compressor
ที่ปั๊มลม (n.) air compressor
ปั๊มลม (n.) air compressor Syn. ที่ปั๊มลม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then the refrigerator's compressor could have clicked on.ใครอ่ะ? (เสี้ยงเคี้ยวมันฝรั่งทอด) ไทเลอร์?
I bought my air compressor there.ฉันซื้อแอร์มาจากที่นั่น
Give the compressor time for the needle to enter the green.เพื่อให้่เครื่องอัดแก๊สย่าง ในอุณหภูมิเตาย่างขึ้นปุ่มสีเขียว
Compressor stall. Compressor stall.กำลังเครื่องตก กำลังเครื่องตก
What it does is, car mounted up on the cannon there, it charges with a huge compressor there - it's actually nitrogen... and it fires the car out over that way, so you get big air.ที่มันทำคือ เอารถมาติดที่ปืนใหญ่นี่ มันปั๊มแรงดันลมปริมาณมาก ซึ่งเป็นไนโตรเจน และมันจะเป่ารถข้าม ไปทางโน้น ทำให้รถลอย
There are those who ask, why connect the capillary tube directly to the compressor valve?มีคนถามว่าทำไมถึงต่อ Capillary Tube เข้ากับ Compressor Valve โดยตรง? แน่นอน ทำไมไม่ต่อมันกับ
I thought the air compressor guy did.ผมคิดว่าเป็นของเจ้าช่างแอร์ซะอีก
He just needs to replace the compressor that Ed Pegram stole.เขาแค่อยากได้คอมเพรสเซอร์ มาแทนตัวที่เอ็ด เพแกรม ขโมยไปนะ
Hey, Dad, you finally got your compressor back.เฮ้ พ่อ ในที่สุด เราก็ได้คอมเพรสเซอร์ของพ่อกลับคืน
It's an old compressor we found in Ed Pegram's barn.มันเป็นคอมเพรสเซอร์เก่า เราพบมันในโรงนาของเอ็ด เพแกรม
What do we want an old compressor for?เราจะต้องการคอมเพรสเซอร์เก่าๆ ไปทำไมกัน?
Some moof-milker put a compressor on the ignition line.บาง มุฟ-โคนม ใส่คอมเพรสเซอร์ในสายการ เผาไหม้

compressor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
压缩机[yā suō jī, ㄧㄚ ㄙㄨㄛ ㄐㄧ, 压缩机 / 壓縮機] compactor; compressor
压缩器[yā suō qì, ㄧㄚ ㄙㄨㄛ ㄑㄧˋ, 压缩器 / 壓縮器] compressor

compressor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアコンプレッサー[, eakonpuressa-] (n) air compressor
コンプレッサ[, konpuressa] (n) {comp} compressor
圧搾機[あっさくき, assakuki] (n) compressor
圧縮器[あっしゅくき, asshukuki] (n) compressor
圧縮機[あっしゅくき, asshukuki] (n) compressor
空気圧縮機[くうきあっしゅくき, kuukiasshukuki] (n) air compressor
コンプレッサー[, konpuressa-] (n) compressor; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
圧縮器[あっしゅくき, asshukuki] compressor

compressor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอมเพรสเซอร์[n.] (khømphrētso) EN: compressor FR: compresseur [m]
เครื่องอัดอากาศ[n. exp.] (khreūang at) EN: air compressor ; compressor FR: compresseur [m]
ปั๊มลม[n. exp.] (pam lom) EN: air compressor FR: compresseur à air [m]

compressor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckluftkompressor {m}air compressor
Axialverdichter {m}axial compressor
Radialverdichter {m} [techn.]centrifugal compressor
Hochdruckverdichter {m}high-pressure compressor
Niederdruckverdichter {m}low-pressure compressor
Kolbenverdichter {m} [techn.] | halbhermetischer Kolbenverdichterpiston compressor | semi-hermetic piston compressor
Schraubenkompressoranlage {f}screw compressor
Federspanner {m}spring compressor
Druckluftanlage {f}compressor unit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compressor
Back to top