ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

partnership

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *partnership*, -partnership-

partnership ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
partnership (n.) ห้างหุ้นส่วน See also: ห้างหุ้นส่วนจำกัด Syn. business, company
partnership (n.) พันธมิตร Syn. association, alliance, participation
English-Thai: Nontri Dictionary
partnership(n) หุ้นส่วน,ห้างหุ้นส่วน,การจับคู่กัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
partnershipห้างหุ้นส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Partnershipหุ้นส่วน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่วมหุ้น (v.) enter into partnership with See also: corporate Syn. ร่วมทุน, เข้าหุ้น
ห้างหุ้นส่วน (n.) partnership
หจก. (n.) limited partnership Syn. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (n.) limited partnership
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean our partnership is untied.หมายความว่าเราเลิกผูกหุ้นส่วนแล้วน่ะสิ
That's one of the weaknesses of a partnership isn't it Sid?นั่นเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของห้างหุ้นส่วน จริงไหม ซิด?
So I think together you know working with you and Pfizer and our other partnership well make this a better place.ผมคิดว่าการทำงานร่วมกัน กับคุณ กับไฟเซอร์และหุ้นส่วนอื่น ๆ ของเรา เราจะทำให้ที่นี่ดีขึ้น
How important this partnership is to me.ว่าความร่วมมือกันของเราสำคัญกับฉันยังไง
He won't just let our partnership dissolve.เขาไม่ยอมให้การร่วมมือกันของเราจบ
I wish I had another one to prove to you how important this partnership is to me.ฉันก็อยากมีข้อพิสูจน์อื่นว่า ความเป็นคู่หูกันสำคัญกับฉันแค่ไหน
Nation are entering into a partnership with my corporation, automatic systems.ได้เข้ารวมกิจการกับบริษัทของผม \ คือ ออโตเมติก ซิสเตมส์
Our partnership lasted long enough for that to happen,เรามีความสัมพันธ์แบบทีมที่ดีกันมาก จนถึงตอนนั้น ที่มันจะแหกคุก
It's said the first partnership between man and animal is with you.มันบอกว่า นายเป็นมิตรภาพ ครั้งแรกระหว่างคนกับสัตว์
It's done with. This is a partnership now.อาจมีบางสิ่งที่คุณจะจดจำไว้
You played ball; this is a partnership now.คุณลงมาถึงตรงนี้แล้ว,เราเป็นหุ้นส่วนกัน
This is a partnership now.ตอนนี้เราเป็นมิตรกันแล้วนะ

partnership ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パートナーシップ[, pa-tona-shippu] (n) partnership
公共組合[こうきょうくみあい, koukyoukumiai] (n) public partnership
共同組合[きょうどうくみあい, kyoudoukumiai] (n) cooperative; partnership
協調関係[きょうちょうかんけい, kyouchoukankei] (n) cooperative relationship; partnership
合名会社[ごうめいがいしゃ, goumeigaisha] (n) unlimited company; unlimited partnership
合資[ごうし, goushi] (n,vs) joint stocks; entering into partnership
合資会社[ごうしがいしゃ, goushigaisha] (n) limited partnership
業務提携[ぎょうむていけい, gyoumuteikei] (n) business partnership
組み合う[くみあう, kumiau] (v5u,vi) to form a partnership or association; to join together; to grapple with
偕老同穴[かいろうどうけつ, kairoudouketsu] (n) (1) happy life partnership; (2) (uk) Venus's flower basket (species of sponge, Euplectella aspergillum); Venus flower basket
匿名組合[とくめいくみあい, tokumeikumiai] (n) anonymous partnership; silent partnership; anonymous association
協力関係[きょうりょくかんけい, kyouryokukankei] (n) cooperative relation; cooperative relationship; collaborative relationships; cooperative structure; cooperative ties; cooperative alliance; partnership; close ties; hookup
協同組合[きょうどうくみあい, kyoudoukumiai] (n,adj-no) cooperative; partnership; (P)

partnership ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้างหุ้นส่วน[n.] (hānghunsuan) EN: partnership FR:
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ห.จ.ก.)[n.] (hānghunsuan) EN: limited partnership FR:
ห้างหุ้นส่วนสามัญ[n.] (hānghunsuan) EN: ordinary partnership FR:
หุ้นส่วน[n.] (hunsuan) EN: partner ; business partner ; associate ; partnership FR: partenaire [m] ; associé [m]
หุ้นส่วนจำกัด (ห.จ.ก.)[n. exp.] (hunsuan jam) EN: limited partnership FR:
หุ้นส่วนสามัญ[n. exp.] (hunsuan sām) EN: ordinary partnership FR:
การเลิกห้างหุ้นส่วน[n. exp.] (kān loēk hā) EN: dissolution of partnership FR:
เข้าหุ้น[v.] (khaohun) EN: go into partnership (with) ; team up (with) FR:
เข้าหุ้นส่วน[v. exp.] (khao hunsua) EN: enter into a partnership FR:
ลงหุ้น[v.] (long-hun) EN: take shares of a company ; form a partnership ; take a partnership interest ; invest with partners FR:
พันธมิตร[n.] (phanthamit) EN: alliance ; association ; partnership ; coalition FR: alliance [f] ; partenariat [m] ; coalition [f]
ร่วมทุน[v. exp.] (ruam thun) EN: enter into partnership with FR:

partnership ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebensgemeinschaft {f}life partnership
Kommanditgesellschaft {f}limited partnership
partnerschaftlich {adj}fair; based on partnership
Partnerschaft {f}partnership

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า partnership
Back to top