ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

allotment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *allotment*, -allotment-

allotment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
allotment (n.) การจัดแบ่ง Syn. distribution, allocation
English-Thai: HOPE Dictionary
allotment(อะลอท' เมินทฺ) n. การจัดแบ่ง, การจัดสรร, ส่วนที่จัดแบ่ง, ส่วนแบ่งที่ได้รับ, ที่ดินที่ให้คนสวนเช่า (share, portion, deal)
English-Thai: Nontri Dictionary
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน,การแจกจ่าย,การจัดแบ่ง,การให้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
allotmentการแบ่งส่วน, การแบ่งสรร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Reapers are assigned an unspecified allotment of souls to collect.ผู้เก็บวิญญาณจะมีหน้าที่ที่ไม่แตกต่างกัน โดยจะมีการแบ่งกันเก็บดวงวิญญาณ
And if you have yet to hit your daily allotment of skeeve before breakfast, each woman had an identical removal of flesh taken from the bottom of her right foot.และถ้านี่ยังไม่ทำให้คุณคลื่นใส้มากพอ ก่อนอาหารเช้า ผู้หญิงแต่ละคน ถูกนำเอาชิ้นเนื้อออกมาเหมือนๆกัน
There's no allotment for a new motor.เราไม่มีเงินค่ามอเตอร์ใหม่
Now, up on Brokeback the Forest Service has got designated campsites on the allotments.ตอนนี้บนภูเขาโบรคแบ็ก เจ้าหน้าที่ป่าไม้อนุญาตให้ตั้งแคมป์ได้บนที่ที่จัดไว้ให้
Gives out onto allotments, gardens, a canal.- ไม่มีกล้องวงจรปิดเหรอ

allotment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cài, ㄘㄞˋ, 埰] allotment to a feudal noble
[cài, ㄘㄞˋ, 采] allotment to a feudal noble

allotment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
御仕着せ;お仕着せ[おしきせ, oshikise] (n) uniforms supplied to employees; an allotment
班田[はんでん, handen] (n) (arch) ancient farmland allotment
班田収授法[はんでんしゅうじゅのほう, handenshuujunohou] (n) allotment of rice paddies for cultivation during the cultivator's lifetime (ancient Japanese law)
配点[はいてん, haiten] (n,vs) allotment (allocation) of marks
分担[ぶんたん, buntan] (n,vs) apportionment; allotment; share; (P)
割り付け;割付け;割付[わりつけ, waritsuke] (n) allotment; assignment; allocation; distribution; layout; editing
割り当て(P);割当て(P);割当[わりあて(P);かっとう(割当), wariate (P); kattou ( wariate )] (n) (1) allotment; assignment; allocation; quota; rationing; (2) {comp} binding; (P)
割り当て額;割当額[わりあてがく, wariategaku] (n) allotment; allocation
割り振り;割振り[わりふり, warifuri] (n) assignment; allotment; quota; rationing; apportionment; allocation (risk, resources, etc.)
割賦[かっぷ;わっぷ, kappu ; wappu] (n) allotment; quota; payment in installments; payment in instalments; hire-purchase
宛い[あてがい, ategai] (n) allotment; arrangement
配分[はいぶん, haibun] (n,vs,adj-no) distribution; allotment; (P)

allotment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kleingärtner {m}allotment holder [Br.]; garden plot holder
Stückezuteilung {f}allotment of securties
Zuteilungsanzeige {f}allotment letter
Zuteilungsbetrag {m}allotment money
Zuteilungskurs {m}allotment price
Anteil {m}allotment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า allotment
Back to top