ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ration*, -ration-

ration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ration (n.) การปันส่วน See also: การแบ่งสรร Syn. allotment, share
ration (n.) ปริมาณที่แบ่งสรร See also: ปริมาณปันส่วน Syn. allowance, portion
ration (vt.) ปันส่วน See also: แบ่งสรร Syn. allot, apportion
ration out (phrv.) แบ่งปัน See also: แบ่งส่วน
rational (adj.) ซึ่งมีเหตุผล See also: รู้จักเหตุผล, เข้าใจเหตุผล Syn. logical, reasonable
rationale (n.) คำชี้แจงเหตุผล See also: พื้นฐานของเหตุผล Syn. ground, reason why
rationalisation (n.) การใช้เหตุผลตัดสิน Syn. explanation, justification
rationalise (vt.) ใช้เหตุผลตัดสิน Syn. explain Ops. justify
rationalism (n.) หลักความเชื่อในเรื่องเหตุผล Syn. realism, reasoning, logic
rationality (n.) ความมีเหตุผล See also: ความมีสติ Syn. sanity, reasonableness Ops. insanity, madness
rationalization (n.) การใช้เหตุผลตัดสิน Syn. explanation, justification
rationalize (vt.) ใช้เหตุผลตัดสิน Syn. explain Ops. justify
rationalizer (n.) ผู้ใช้เหตุผลตัดสิน
rationalizing (n.) การใช้เหตุผล See also: การอ้างเหตุผล Syn. argumentation
rationally (adv.) อย่างมีวิจารณญาณ See also: อย่างสมเหตุผล Syn. reasonably, wisely
rationing (n.) นโยบายจำกัดปริมาณของบางสิ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
ration(เร'เชิน) n. การปันส่วน,ปริมาณปันส่วน,ปริมาณที่แบ่งสรร,อาหารปันส่วน vt. ปันส่วน,แบ่งสรร, See also: rations n. เสบียง, Syn. portion,dole,allot
rational(แรช'เชินเนิล) adj. มีเหตุผล, Syn. reasoning
rationale(แรช'ชะแนล) n. ข้อความแห่งเหตุผล,ข้อความเหตุผลแห่งหลักการ,พื้นฐานของเหตุผล, Syn. basis,reason
rationalise(แรช'ชะเนิลไลช) vt.,vi. จัดให้เข้าหลักแห่งเหตุผล,ขจัดradical (ดู) ออกจากสมการหรือค่าของคณิตศาสตร์, See also: rationalisation n. rationaliszation n. rationaliser n. rationalizer n.
rationality(แรช'เชินแนล'ลิที) n. ความมีเหตุผล, See also: rationalism n.
rationalize(แรช'ชะเนิลไลช) vt.,vi. จัดให้เข้าหลักแห่งเหตุผล,ขจัดradical (ดู) ออกจากสมการหรือค่าของคณิตศาสตร์, See also: rationalisation n. rationaliszation n. rationaliser n. rationalizer n.
rationing(เร'เชินนิง) n. การแบ่งสันปันส่วน
English-Thai: Nontri Dictionary
ration(vt) แบ่งส่วน,ปันส่วน
rational(adj) ด้วยเหตุผล,มีเหตุผล,ตามเหตุผล
rationality(n) ความชอบธรรม,ความมีเหตุผล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rationการปันส่วนอาหารหรือเครื่องดื่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationalถูกเหตุผล, เป็นไปตามเหตุผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationaleเหตุผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationalisation; rationalizationการใช้เหตุผลเข้าข้างตน (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationalise; rationalizeทำให้เป็นรูปตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rationalismเหตุผลนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationalizationการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rationalize; rationaliseทำให้เป็นรูปตรรกยะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rationingการปันส่วน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rational choice theoryทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล [TU Subject Heading]
Rationalizationการจัดให้เข้าหลักเหตุผล [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปันส่วน (v.) ration See also: share, portion Syn. แบ่งเฉลี่ย
แบ่งเฉลี่ย (v.) ration See also: share, portion
จำนวนตรรกยะ (n.) rational number
คนมีเหตุผล (n.) rationalist Syn. คนมีเหตุมีผล Ops. คนไร้เหตุผล
คนมีเหตุมีผล (n.) rationalist Ops. คนไร้เหตุผล
ตามเหตุผล (adv.) rationally See also: according to reason, in reason, sanely, logically
การทำชั่ว (n.) perpetration (a sin) See also: committing a sin Syn. การประพฤติชั่ว Ops. การทำบุญ
BBC (abbr.) คำย่อของ British Broadcasting Corporation
demo (n.) ค่อย่อของ demonstration
demo (sl.) สาธิต (มาจาก demonstration) See also: เดโม่
dog and pony show (sl.) สาธิต (มาจาก demonstration)
M.B.A. (abbr.) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)
Malaysia (n.) ประเทศมาเลเซีย (ชื่อทางการคือ Federation of Malaysia)
NASA (abbr.) องค์การอวกาศแห่งชาติของประเทศอเมริกา (คำย่อของ National Aeronautics and Space Administration) See also: องค์การนาซ่า, นาซ่า
op (abbr.) คำย่อของ operation, operative, opportunity
prep (abbr.) การเตรียม (คำย่อของ preparation) See also:
กรมการปกครอง (n.) Department of Local Administration See also: Department of the Interior
กรมทะเบียนการค้า (n.) Department of Commercial Registration See also: Department of Trade Registration
กรมวิเทศสหการ (n.) Department of Technical and Economic Cooperation
กรรมวาจา (n.) declaration See also: deed by word, ecclesiastical edict Syn. คำประกาศ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've almost finished the preparations for…ฉันเตรียมการเกี่ยวกับ...เกือบจะเสร็จแล้ว
My father is my inspirationพ่อเป็นแรงบันดาลใจให้ฉัน
If you have any frustrations or any problems you can always discuss them with meถ้าเธอมีความคับข้องใจหรือมีปัญหาใดๆ เธอก็สามารถพูดคุยกับฉันได้เสมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Many are too weak to defend their ration against thieves.จำนวนมากอ่อนแรงเกินกว่า จะมาสนใจว่าใครแย่งกิน
Wool, mink collar. It's a nice coat. She'll trade it for ration coupons.ขนแกะปกมิ้งค์แลกคูปองปันส่วน
Water ration Tuesdays, Thursdays and Saturdays.อังคารพฤหัส เสาร์ หยุดจ่ายน้ำ
I just need my daily gas ration from the Sheriff.ฉันเพียงแค่ต้องปันส่วนก๊าซใน ชีวิตประจำวันของฉันจากนายอำเภอ
And the ration cards.และตารางรายการแบ่งปัน.
From now on, one ration card per family.จากตอนนี้ จะแบ่งบัตรอาหาร 1 ใบต่อครอบครัว
I used to clean his shoes at Harrow, informs me we have a good chance... of including it in the standard issue ration pack.ที่จะทำกำไรแล้วมาปันส่วนกัน
We must ration what little food we have left.พวกเราต้องปันอาหารเล็กน้อยที่เรามีอยู่
That was my ration for the day.นั่นเป็นส่วนของผม สำหรับวันนี้
And don't forget to top off your energy cells and ration packs.และอย่าลืมชาร์ตเซลล์พลังงานให้เต็ม รวมทั้งเสบียงด้วย
I'll make it work. I can ration it.ฉันจะทำให้พอ ฉันจะแบ่งปันให้พอ
You'd waste your ration cleaning a bit of cloth?เจ้าเจียดน้ำที่มีไปซักเศษผ้านี่หรือ

ration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美国广播公司[Měi guó guǎng bō gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 美国广播公司 / 美國廣播公司] ABC (American Broadcasting Corporation)
加速度[jiā sù dù, ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ, 加速度] acceleration
施政[shī zhèng, ㄕ ㄓㄥˋ, 施政] administration
行政[xíng zhèng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, 行政] administration; administrative
混杂物[hùn zá wù, ㄏㄨㄣˋ ㄗㄚˊ ˋ, 混杂物 / 混雜物] adulteration; impurities
世代交替[shì dài jiāo tì, ㄕˋ ㄉㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄊㄧˋ, 世代交替] alternation of generations
同盟国[tóng méng guó, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ ㄍㄨㄛˊ, 同盟国 / 同盟國] allied nation; ally; confederation
沿路[yán lù, ㄧㄢˊ ㄌㄨˋ, 沿路] along the way; the duration of a journey
志向[zhì xiàng, ㄓˋ ㄒㄧㄤˋ, 志向] ambition; goal; ideal; aspiration
襟抱[jīn bào, ㄐㄧㄣ ㄅㄠˋ, 襟抱] ambition; an aspiration
祖籍[zǔ jí, ㄗㄨˇ ㄐㄧˊ, 祖籍] ancestral hometown; original domicile (and civil registration)
安德肋[Ān dé lèi, ㄢ ㄉㄜˊ ㄌㄟˋ, 安德肋] Andrew (Catholic transliteration); also 安德魯|安德鲁 (Protestant transliteration)
催肥剂[cuī féi jì, ㄘㄨㄟ ㄈㄟˊ ㄐㄧˋ, 催肥剂 / 催肥劑] (animal) fattening preparation
注音符号[Zhù yīn fú hào, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ, 注音符号 / 注音符號] Annotated Sounds, a phonetic transliteration for Chinese used esp. in Taiwan; also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ
注音[zhù yīn, ㄓㄨˋ , 注音 / 註音] Annotated Sounds, a phonetic transliteration for Chinese used esp. in Taiwan; also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ
亚太经合会[Yà Tài jīng hé huì, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 亚太经合会 / 亞太經合會] APEC (Asia Pacific economic cooperation)
仲裁[zhòng cái, ㄓㄨㄥˋ ㄘㄞˊ, 仲裁] arbitration
公断[gōng duàn, ㄍㄨㄥ ㄉㄨㄢˋ, 公断 / 公斷] arbitration (in legal dispute)
图谱[tú pǔ, ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, 图谱 / 圖譜] archive of graphics (e.g. maps, documents or botanical figures); atlas; collection of illustrations or sheet music
粮草[liáng cǎo, ㄌㄧㄤˊ ㄘㄠˇ, 粮草 / 糧草] army provisions; rations and fodder
亚太经济合作组织[Yà Tài Jīng jì Hé zuò Zǔ zhī, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 亚太经济合作组织 / 亞太經濟合作組織] Asian-Pacific Economic Cooperation organization; APEC
亚洲足球联合会[Yà zhōu Zú qiú Lián hé huì, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, 亚洲足球联合会 / 亞洲足球聯合會] Asian Football Confederation
[zhì, ㄓˋ, 志] aspiration; ambition; the will
志愿[zhì yuàn, ㄓˋ ㄩㄢˋ, 志愿 / 志願] aspiration; wish; ideal; volunteer
意愿[yì yuàn, ㄧˋ ㄩㄢˋ, 意愿 / 意願] aspiration; wish (for); desire
抱负[bào fù, ㄅㄠˋ ㄈㄨˋ, 抱负 / 抱負] aspiration; ambition
职志[zhí zhì, ㄓˊ ㄓˋ, 职志 / 職志] aspiration
送气[sòng qì, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 送气 / 送氣] aspiration (phonetics, explosion of breath on consonants distinguishing Chinese p, t from b, d)
奥斯威辛[Ào sī wēi xīn, ㄠˋ ㄙ ㄨㄟ ㄒㄧㄣ, 奥斯威辛 / 奧斯威辛] Auschwitz (concentration camp)
奥斯威辛集中营[Ào sī wēi xīn jí zhōng yíng, ㄠˋ ㄙ ㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ˊ, 奥斯威辛集中营 / 奧斯威辛集中營] Auschwitz concentration camp
自动地工作[zì dòng de gōng zuò, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, 自动地工作 / 自動地工作] automatic operation
基地[jī dì, ㄐㄧ ㄉㄧˋ, 基地] base (of operations); industrial or military base; refers to Al Qaeda 基地組織|基地组织
野战[yě zhàn, ㄧㄝˇ ㄓㄢˋ, 野战 / 野戰] battlefield operation
绝代隹人[jué dài zhuī rén, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ ㄓㄨㄟ ㄖㄣˊ, 绝代隹人 / 絕代隹人] beauty unmatched in her generation (成语 saw); woman of peerless elegance; prettiest girl ever
蓝光[lán guāng, ㄌㄢˊ ㄍㄨㄤ, 蓝光 / 藍光] blue ray; Blu-ray, high definition DVD system pioneered by Sony as the next generation DVD
怀抱[huái bào, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄠˋ, 怀抱 / 懷抱] to hug; to cherish; within the bosom (of the family); to embrace (also fig. an ideal, aspiration etc)
简短[jiǎn duǎn, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄨㄢˇ, 简短 / 簡短] brief; short-duration
英国广播公司[Yīng guó Guǎng bō Gōng sī, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 英国广播公司 / 英國廣播公司] British Broadcasting Corporation; BBC
英国广播电台[Yīng guó Guǎng bō Diàn tái, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 英国广播电台 / 英國廣播電台] British Broadcasting Corporation; BBC
佛陀[Fó tuó, ㄈㄛˊ ㄊㄨㄛˊ, 佛陀] Buddha; transliteration of Sanskrit; the all-enlightened one

ration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
加配[かはい, kahai] (n,vs) additional ration
減配[げんぱい, genpai] (n,vs) reduction in a dividend; smaller ration
食い繋ぐ;食いつなぐ[くいつなぐ, kuitsunagu] (v5g,vi) (1) to ration out and survive on (some food); (2) to eke out a living
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC
DQN[ドキュン, dokyun] (n) (sl) dumb-ass (person or corporation)
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions
PKO[ピーケーオー, pi-ke-o-] (n) peacekeeping operations; PKO
UA能力の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) {comp} UA capabilities registration
アービトレーション[, a-bitore-shon] (n) arbitration
アービトレーショングループ[, a-bitore-shonguru-pu] (n) {comp} arbitration group
アービトレーションレベル[, a-bitore-shonreberu] (n) {comp} arbitration level
アーム[, a-mu] (n) (1) arm; (2) automated retroactive minimal moderation; ARMM; (P)
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark
アイキャン[, aikyan] (n) {comp} Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; ICANN
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option
アグロメ[, agurome] (n) (abbr) agglomeration
アジア太平洋経済協力会議[アジアたいへいようけいざいきょうりょくかいぎ, ajia taiheiyoukeizaikyouryokukaigi] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC
アップグレードの準備[アップグレードのじゅんび, appugure-do nojunbi] (n) {comp} preparing to upgrade; upgrade preparation
アドミニストレーション[, adominisutore-shon] (n) {comp} administration
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] (n) {comp} address generation
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] (n) {comp} address administration
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
アパレイション[, apareishon] (n) (1) appellation; (2) operation
アリーヤー;アリヤー[, ari-ya-; ariya-] (n) aliyah; immigration to Israel
イギリス放送協会[イギリスほうそうきょうかい, igirisu housoukyoukai] (n) British Broadcasting Corporation; BBC
イラショナル[, irashonaru] (n) irrational
イラスト[, irasuto] (n) (abbr) (See イラストレーション) illustration; (P)
イラストレーション[, irasutore-shon] (n) illustration
インスパイアー;インスパイア[, insupaia-; insupaia] (vs) (1) to inspire; (n) (2) inspiration
インスピレーション(P);インスピレイション[, insupire-shon (P); insupireishon] (n) inspiration; (P)
インテグレーション[, integure-shon] (n) integration; (P)
インテリアデコレーション[, interiadekore-shon] (n) interior decoration
Japanese-English: COMDICT Dictionary
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration
キャリブレート[きゃりぶれーと, kyaribure-to] calibration (vs)
グローバル宣言[グローバルせんげん, guro-baru sengen] global declaration
コンフィギュレーション[こんふぃぎゅれーしょん, konfigyure-shon] configuration
コンフィギュレーションコマンド[こんふぃぎゅれーしょんこまんど, konfigyure-shonkomando] configuration commands
コンフィギュレーションメモリ[こんふぃぎゅれーしょんめもり, konfigyure-shonmemori] configuration memory
サービスの復旧[サービスのふっきょう, sa-bisu nofukkyou] service restoration, restoration of service
システムインテグレーション[しすてむいんてぐれーしょん, shisutemuintegure-shon] system integration
システムコンフィギュレーション[しすてむこんふぃぎゅれーしょん, shisutemukonfigyure-shon] system configuration
システム宣言[システムせんげん, shisutemu sengen] system declaration
システム生成[システムせいせい, shisutemu seisei] system generation, sysgen (acronym)
システム管理操作[システムかんりそうさ, shisutemu kanrisousa] (systems management) operation
システム統合[システムとうごう, shisutemu tougou] system integration
スター型[スターがた, suta-gata] star configuration
スター形[スターがた, suta-gata] star configuration
スター状[スターじょう, suta-jou] star configuration
ソフトウェア構成[ソフトウェアこうせい, sofutouea kousei] software configuration
データ登録[データとうろく, de-ta touroku] data registration
ニュージェネレーション[にゅーじえねれーしょん, nyu-jienere-shon] new generation
ネットワークアドミン[ねっとわーくあどみん, nettowa-kuadomin] network administration
ネットワーク構成[ネットワークこうせい, nettowa-ku kousei] network configuration, network layout
ネットワーク管理[ネットワークかんり, nettowa-ku kanri] network administration
ネットワーク統合[ネットワークとうごう, nettowa-ku tougou] network integration
バーストモード転送[バーストモードてんそう, ba-sutomo-do tensou] burst-mode transfer, burst operation
ハードウェア構成[ハードウェアこうせい, ha-douea kousei] hardware configuration
バスアービトレーション[ばすあーびとれーしょん, basua-bitore-shon] bus arbitration
パスワード失効[パスワードしっこう, pasuwa-do shikkou] password expiration
バス調停[バスちょうてい, basu choutei] bus arbitration
ビームペネトレーションCRT[びーむぺねとれーしょん CRT, bi-mupenetore-shon CRT] beam penetration CRT
ビデオ同期装置[ビデオどうきそうち, bideo doukisouchi] genlock, generation lock
ブール演算[ブールえんざん, bu-ru enzan] Boolean operation
ブール演算表[ブールえんざんひょう, bu-ru enzanhyou] Boolean operation table
フェールセーフ動作[フェールセーフどうさ, fe-ruse-fu dousa] failsafe operation
マーク区間宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] marked section declaration
マーク宣言[マークせんげん, ma-ku sengen] markup declaration
マウス移動感度[マウスいどうかんど, mausu idoukando] acceleration
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整合[せいごう, seigou] Thai: การรวมเข้าด้วยกัน English: integration
登録[とうろく, touroku] Thai: การขึ้นทะเบียน English: registration (vs)
経営[けいえい, keiei] Thai: การบริหาร English: administration
運営[うんえい, un'ei] Thai: การบริหาร English: administration
過言[かごん, kagon] Thai: การพูดเกินจริง English: exaggeration

ration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราส่วนทอง[n. exp.] (attrāsūan t) EN: golden ration FR:
แบ่งเฉลี่ย[v.] (baeng chalī) EN: ration FR:
บัตรปันส่วน[n. exp.] (bat pansuan) EN: ration card ; coupon FR:
ปันส่วน[n.] (pansuan = p) EN: ration ; share ; portion ; apportion FR: rationner
ส่วนกำหนด[n. exp.] (suan kamnot) EN: ration FR:
อาหารจานด่วน[n. exp.] (āhān jān dū) EN: fast food FR: fast-food [m] (anglic.) ; restauration rapide [f]
อัคคีภัย[n.] (akkhīphai) EN: fire ; conflagration ; blaze FR: incendie [m]
อักษรล้วน[n.] (aksøn lūan) EN: FR: allitération [f]
อลงการ[n.] (alongkān) EN: decoration FR: décoration [f]
อลงกรณ์[n.] (alongkøn) EN: decoration FR: décoration [f]
อาณา[n.] (ānā) EN: authority ; power ; administration FR: juridiction [f]
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; young generation ; future generations ; posterity ; descendants ; offspring FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
อนุชนรุ่นหลัง[n. exp.] (anuchon run) EN: younger generation ; future generations FR: nouvelle génération [f]
อนุปัสนา[n.] (anupatsanā) EN: consideration FR: considération [f]
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration FR:
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka FR: onction sainte [f] ; lustration [f]
อัด[v.] (at) EN: hold one's breath FR: retenir sa respiration
อตรรกยะ[adj.] (atakkaya) EN: irrational FR: irrationnel
อธิบดี[n. exp.] (athibødī = ) EN: director-general (administration) FR: directeur général de l'administration [m] ; directeur général [m]
อาทร[n.] (āthøn) EN: consideration ; care ; respect ; concern FR: considération [f]
อัตราการระเหย[n. exp.] (attrā kān r) EN: evaporation rate FR:
อัตราการแทรกซึม[n. exp.] (attrā kān s) EN: infiltration rate FR:
อัตราค่าจ้าง[n. exp.] (attrā khājā) EN: wage rate ; wage FR: niveau des salaires [m] ; niveau de rémunération [m]
อัตราแรง [n. exp.] (attrā raēng) EN: acceleration ; rate of acceleration FR: accélération [f]
อัตราแรงเชิงมุม[n. exp.] (attrā raēng) EN: angular acceleration FR:
แบบฟอร์มการเสียภาษีศุลกากร[n. exp.] (baēp føm kā) EN: customs declaration form FR:
ใบต่างด้าว[n. exp.] (bai tāngdāo) EN: alien identification card FR: carte d'immigration [f]
ใบทะเบียนบ้าน[n. exp.] (bai thabīen) EN: house registration FR:
ใบตม. = ใบ ตม.[n. exp.] (bai tømø.) EN: immigration card FR:
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit ; remuneration FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f] ; corporation [f]
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) [org.] (Bansat Børi) EN: Asset Management Corporation FR:
บรรษัทข้ามชาติ[n. exp.] (bansat khām) EN: multi-national corporation ; transnational corporation FR: société multinationale [f] ; multinationale [f]
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)[org.] (Bansat Prak) EN: Small Industry Credit Guarantee Corporation FR:
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)[org.] (Bansat Talā) EN: Secondary Mortgage Corporation FR:
บรัด[n.] (barat) EN: FR: décoration [f]
บัตรขาเข้า[n. exp.] (bat khākhao) EN: arrival card ; immigration arrival card FR: carte d'arrivée [f] ; volet arrivée de la carte d'immigration [m]
บัตรขาออก[n. exp.] (bat khā-øk) EN: departure card ; immigration departure card FR: carte de départ [f] ; volet départ de la carte d'immigration [m]
บัตรผู้ป่วย[n. exp.] (bat phūpūay) EN: patient's registration card FR: carte médicale [f]

ration ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauchatmung {f}abdominal respiration
Abweichung {f}; Aberration
Verwirrung {f} | in einem Augenblick geistiger Verwirrungaberration | in a moment of mental aberration
Absolutbeschleunigung {f}absolute acceleration
Absorptionskälteanlage {f}adsorption-type refrigeration system
Abwägungsergebnis {n}outcome of consideration
Abwanderung {f}migration
Akzelerationsprinzip {n}acceleration principle
Beschleunigungsbegrenzer {m} [techn.]acceleration limiter
Beschleunigungsmoment {n}acceleration torque
Beschleunigungsregelung {f}acceleration control
Fallbeschleunigung {f}acceleration due to gravity; acceleration of gravity
Verfallklausel {f}acceleration clause
Abnahmekonfiguration {f}acceptance configuration
Administrationsbefehl {m}administration command
Beeidigung {f}administration of oath
Konkursbeschluss {m}administration order
Lagerwirtschaft {f}administration of inventory
Nachlassverwaltung {f}administration of estates
Verwaltung {f}administration department
Verwaltungsangestellte {m,f}; Verwaltungsangestellteradministration employee; administration secretary
Verwaltungsaufwand {m}administration effort
Verwaltungsgemeinkosten {pl}administration cost
Zweckverband {m}administration union
Amtshilfe {f}administrative cooperation
Änderungsart {f}alteration type
Änderungscode {m}alteration code
Änderungsdatum {n}alteration date
Änderungsrate {f}alteration rate
Änderungszeile {f}alteration line
Änderungszeit {f}alteration time
Vertragsänderung {f}alteration of contract
Andeutung {f}adumbration
Winkelbeschleunigung {f}angular acceleration
Blinddarmoperation {f} [med.] | Blinddarmoperationen
Arbeitsgang {m}shop operation
Schiedsgerichtsklausel {f}arbitration clause
Schiedsgerichtsordnung {f}arbitration code
Schiedsklausel {f}arbitration clause
Schiedskommission {f}arbitration committee

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ration
Back to top