ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

logic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *logic*, -logic-

logic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
logic (n.) ตรรกศาสตร์ See also: ตรรกวิทยา
logic (n.) ระบบการใช้เหตุผล
logic (n.) เหตุผล Syn. reason, sound judgment
logical (adj.) เกี่ยวกับตรรกวิทยา See also: เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล
logical (adj.) มีเหตุผล See also: ตามเหตุผล, สมควร Syn. reasonable, valid Ops. unreasonable, irrational, illogical
logical (adj.) สอดคล้องกับหลักเหตุผล (ความคิด) See also: สอดคล้องกับหลักตรรกวิทยา Syn. rational, sensible
logical sequence (n.) ลำดับของเหตุผล Syn. chain of reasoning
logician (n.) ผู้เชี่ยวชาญในตรรกวิทยา
English-Thai: HOPE Dictionary
logic(ลอจ'จิค) n. ตรรกวิทยา,ตรรก,เหตุผล,การตัดสินด้วยเหตุผล,การอนุมานด้วยเหตุผล
logical(ลอจ'จิเคิล) adj. มีเหตุผล,เกี่ยวกับตรรกวิทยา,เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล., See also: logicality n. ดู logical, Syn. clear
logical driveหน่วยบันทึกตรรกะหมายถึง การแบ่งจานเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อสะดวกในการใช้สอยจานนั้นให้คุ้มค่า เช่น แบ่งฮาร์ดดิสก์ออกเป็น 2 ส่วน ชื่อ C: และ D: ทั้ง ๆ ที่มีเพียงจานเดียว การแบ่งเช่นนี้อาจแบ่งเพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลที่ไม่ต้องการให้ใครทราบก็ได้
logical expressionนิพจน์ตรรกะหมายถึงนิพจน์ที่จะให้ค่าตรรกะเท่านั้น เช่น XZ =
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะหมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การสร้างแผ่นตารางจัดการ หรือการสร้างฐานข้อมูลเพื่อแสดงถึงสัมพันธภาพระหว่างรายการสองรายการ ตัวดำเนินการดังกล่าวมีด้วยกัน 3 ตัวคือ AND, OR, และ NOT เช่น จะเขียนโปรแกรมสั่งให้เครื่องค้นหา (จากแฟ้มข้อมูลใหญ่ ๆ) คนที่มีรายได้สูงกว่าห้าแสนบาทต่อปี AND ใช้รถเบนซ์รุ่นใหม่สุด (หมายความว่า ต้องมีคุณสมบัติทั้งสองอย่าง) ดู OR เปรียบเทียบ
logician(โลจิช'เชิน) nผู้เชี่ยวชาญในตรรกวิทยา
logicise(ลอจ'จิไซซ) vt. ทำให้มีเหตุมีผล,ใช้หลักตรรกวิทยา
logicize(ลอจ'จิไซซ) vt. ทำให้มีเหตุมีผล,ใช้หลักตรรกวิทยา
English-Thai: Nontri Dictionary
logic(n) ตรรกวิทยา,เหตุผล
logical(adj) ตามเหตุผล,ตามหลักตรรกวิทยา
logician(n) นักตรรกวิทยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
logicตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical comparisonการเปรียบเทียบเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical expressionนิพจน์ตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Logic ตรรกะ [คอมพิวเตอร์]
Logical Fallaciesความผิดพลาดทางตรรกศาสตร์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความตรึก (n.) logic Syn. ความคิด, ตรรกะ
ตรรก (n.) logic Syn. ความตรึก, ความคิด, ตรรกะ
ตรรกวิทยา (n.) logic
ตรรกศาสตร์ (n.) logic Syn. ตรรกวิทยา
ตรรกะ (n.) logic
min (abbr.) คำย่อของ minimum/mineralogical/mineralogy/minim(s) See also: น้อยที่สุด
psych (abbr.) คำย่อของ psychiatric, psychiatry, psychological, psychology
zool. (n.) คำย่อของ zoological และ zoology
กรมอุตุนิยมวิทยา (n.) Meteorological Department See also: MET. Syn. อต.
จำนนต่อเหตุผล (v.) yield to superior logic See also: surrender, yield, submit, listen to reason Syn. จำนน, ยอม, ยอมจำนน, ยินยอม Ops. ขัดขืน
ช้างน้ำ (n.) a mythological animal with an elephant- like head and a fish-like tail Syn. ฮิปโป
ชีวภาพ (adj.) biological
ทับลัคน์ (v.) astrological event See also: be of auspicious moment fixed upon by astrologers
ทับหลังลัคน์ (v.) astrological event Syn. พระเคราะห์ทับหลังลัคน์
ทางจิตวิทยา (adj.) psychological
ทางชีววิทยา (adj.) biological
ทางสังคมวิทยา (adj.) sociological
ทางเทคโนโลยี (adj.) technological
ปฏิทินโหราศาสตร์ (n.) astrological calendar
พงศาวลี (n.) genealogical diagram See also: family tree
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've just gotta pound some logic into their heads.-ต้องหาเหตุผลป้อนเขาเยอะๆ
But that would draw attention to itself. Where's the logic in that?และเราต้องรู้ให้ได้ว่า สาเหตุทั้งหมดมันมาจากไหน?
Already I can see the chain reaction, the chemical precursors that signal the onset of an emotion designed specifically to overwhelm logic and reason.ผมเห็นปฏิกิริยาลูกโซ่ สารคเมีในร่างกายส่งสัญญาณออกมา การครอบงำของอารมณ์ให้มีชัยชนะเหนือเหตุและผล
We need to go past logic though. Come on. Let's go.- ขอคิสหน่อย เร็วเข้า
Your logic is irrefutable.แล้วคุณจะเชื่อใคร? ของเล่นคลาสสิคหรือผู้หญิงที่
The cortical surface consisting of distributed in logic arrays... various multi-directional buses and distributing converters... for converting synaptic memory into DNA storage.ผิวเปลือกนอกประกอบด้วย กระจายอยู่ในอาร์เรย์ตรรกะ ต่างๆรถโดยสารหลายทิศทาง และแปลงจำหน่าย สำหรับการแปลงหน่วย ความจำไปเก็บดีเอ็นเอ
What I mean is that sometimes logic tells you to do something... but you have to have part of your heart in it as well.ฉันหมายความว่าบางทีเหตุผลบอกให้เธอทำอย่างหนึ่ง แต่เธอก็ควรทำตามหัวใจเรียกร้องด้วย
It really runs counter to logic why the Japanese continue to keep this dying whaling business going, especially when you get the facts about the levels of mercury and other contaminants in the meat.แล้วเราจะจ่ายเงินในจำนวนเท่าๆกัน กับที่คุณได้จากการฆ่าโลมา พวกเขาตอบกลับเรามาว่า "มันไม่ใช่เรื่องเงิน
Following that logic saying she hasn't had her first kiss is her way of saying she's waiting for her first kiss from me.ตามหลักของเหตุผล... .... บอกว่าเธอยังไม่เคยมีจูบแรก...
When...all logic said that he was dead.เมื่อตามหลักทุกอย่างมันบอกว่า เขาตายไปแล้ว
There is a beautiful logic to this. You know?คุณก็รู้ว่ามันสมควรเป็นแบบนั้น
That logic is post hoc ergo propter hoc.เหตุผลนี่มันก็แค่เรื่องบังเอิญ แบบ Post hoc ergo propter hoc

logic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逻辑炸弹[luó jí zhà dàn, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧˊ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, 逻辑炸弹 / 邏輯炸彈] logic bomb
谓词[wèi cí, ㄨㄟˋ ㄘˊ, 谓词 / 謂詞] predicate (in logic and grammar)
抽象思维[chōu xiàng sī wéi, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 抽象思维 / 抽象思維] abstract thought; logical thinking
大脚[dà jiǎo, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄠˇ, 大脚 / 大腳] bigfoot (mythological animal popular in the US)
前件[qián jiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, 前件] antecedent (logic)
抗原决定簇[kàng yuán jué dìng cù, ㄎㄤˋ ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄘㄨˋ, 抗原决定簇 / 抗原決定簇] antigen determinant (causing immunological response); epitope
半坡村[bàn pō cūn, ㄅㄢˋ ㄆㄛ ㄘㄨㄣ, 半坡村] archaeological site near Xi'an
太古代[Tài gǔ dài, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, 太古代] Archaeozoic (geological era before 2500m years ago)
太古宙[Tài gǔ zhòu, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄓㄡˋ, 太古宙] Archaean (geological eon before 2500m years ago)
反生物战[fǎn shēng wù zhàn, ㄈㄢˇ ㄕㄥ ˋ ㄓㄢˋ, 反生物战 / 反生物戰] biological (warfare) defense
生化武器[shēng huà wǔ qì, ㄕㄥ ㄏㄨㄚˋ ˇ ㄑㄧˋ, 生化武器] biological weapon
生父[shēng fù, ㄕㄥ ㄈㄨˋ, 生父] biological father
生物剂量仪[shēng wù jì liàng yí, ㄕㄥ ˋ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄧˊ, 生物剂量仪 / 生物劑量儀] biological dosimeter
生物化学站剂[shēng wù huà xué zhàn jì, ㄕㄥ ˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 生物化学站剂 / 生物化學站劑] biological-chemical warfare agent
生物媒介[shēng wù méi jiè, ㄕㄥ ˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ, 生物媒介] biological vector
生物弹药[shēng wù dàn yào, ㄕㄥ ˋ ㄉㄢˋ ㄧㄠˋ, 生物弹药 / 生物彈藥] biological ammunition
生物性[shēng wù xìng, ㄕㄥ ˋ ㄒㄧㄥˋ, 生物性] biological
生物战剂[shēng wù zhàn jì, ㄕㄥ ˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 生物战剂 / 生物戰劑] biological agent; biological warfare agent
生物武器[shēng wù wǔ qì, ㄕㄥ ˋ ˇ ㄑㄧˋ, 生物武器] biological weapon
细菌战[xì jùn zhàn, ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣˋ ㄓㄢˋ, 细菌战 / 細菌戰] biological warfare; germ warfare
寒武纪[Hán wǔ jì, ㄏㄢˊ ˇ ㄐㄧˋ, 寒武纪 / 寒武紀] Cambrian (geological period 545-495m years ago)
石炭纪[Shí tàn jì, ㄕˊ ㄊㄢˋ ㄐㄧˋ, 石炭纪 / 石炭紀] Carboniferous (geological period 354-292m years ago)
性质命题[xìng zhì mìng tí, ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ ㄇㄧㄥˋ ㄊㄧˊ, 性质命题 / 性質命題] categorical proposition (logic)
直言命题[zhí yán mìng tí, ㄓˊ ㄧㄢˊ ㄇㄧㄥˋ ㄊㄧˊ, 直言命题 / 直言命題] categorical proposition (logic)
词项逻辑[cí xiàng luó ji, ㄘˊ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ˙, 词项逻辑 / 詞項邏輯] categorical logic
新生代[Xīn shēng dài, ㄒㄧㄣ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, 新生代] Cenozoic (geological era covering the last 65m years)
中国国家地震局[Zhōng guó Guó jiā dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, 中国国家地震局 / 中國國家地震局] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau
顺叙[shùn xù, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ, 顺叙 / 順敘] chronological narrative
三教九流[sān jiào jiǔ liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, 三教九流] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) and Nine Schools (Confucians, Daoists, Yin-Yang, Legalists, Logicians, Mohists, Political Strategists, Ecletics, Agriculturists); fig. people from all trades (often derog.)
俗字[sú zì, ㄙㄨˊ ㄗˋ, 俗字] common form of Chinese character (as opposed to etymologically correct form 正體字|正体字); same as 俗體字|俗体字
俗体字[sú tǐ zì, ㄙㄨˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 俗体字 / 俗體字] common form of Chinese character (versus the etymologically correct form)
褶皱[zhě zhòu, ㄓㄜˇ ㄓㄡˋ, 褶皱 / 褶皺] crease; folding; geological fold
白垩世[bái è shì, ㄅㄞˊ ㄜˋ ㄕˋ, 白垩世 / 白堊世] Cretaceous (geological period)
白垩纪[Bái è jì, ㄅㄞˊ ㄜˋ ㄐㄧˋ, 白垩纪 / 白堊紀] Cretaceous (geological period 140-65m years ago)
九流[jiǔ liú, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, 九流] Nine Schools of Thought (Confucians 儒家, Daoists 道家, Yin-Yang 陰陽|阴阳, Legalists 法家, Logicians 名家, Mohists 墨家, Political Strategists 縱橫|纵横, Ecletics 雜家|杂家, Agriculturists 農傢|农家)
仰韶[Yǎng sháo, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ, 仰韶] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery)
仰韶文化[Yǎng sháo wén huà, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 仰韶文化] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery)
培养液[péi yǎng yè, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄧㄝˋ, 培养液 / 培養液] culture fluid (in biological lab.)
女娃[nǚ wá, ㄋㄩˇ ㄨㄚˊ, 女娃] mythological daughter of Fiery Emperor 炎帝 who turned into bird Jingwei 精衛|精卫 after drowning
精卫[Jīng wèi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ, 精卫 / 精衛] mythological bird, reincarnation of drowned daughter Nuwa 女娃 of Fiery Emperor 炎帝

logic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいまい論理;曖昧論理[あいまいろんり, aimaironri] (n) {comp} fuzzy logic
アクティブロジック機能[アクティブロジックきのう, akuteiburojikku kinou] (n) {comp} active logic function
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] (n) {comp} ECL; Emitter Coupled Logic
クロック発振ロジック[クロックはっしんロジック, kurokku hasshin rojikku] (n) {comp} clock generation logic
ゲート[, ge-to] (n) (1) gate (for entry, boarding, etc.); (2) {comp} gate; (3) logic element; (P)
シーラスロジック[, shi-rasurojikku] (n) {comp} Cirrus Logic
ダイオードトランジスタ論理回路[ダイオードトランジスタろんりかいろ, daio-dotoranjisuta ronrikairo] (n) {comp} Diode-Transistor Logic
ファジーロジック[, faji-rojikku] (n) {comp} fuzzy logic
ファジー論理[ファジーろんり, faji-ronri] (n) {comp} fuzzy logic
ファジィ論理[ファジィろんり, fajii ronri] (n) {comp} fuzzy logic
ロジアナ[, rojiana] (n) (abbr) logic analyzer; (P)
ロジックアナライザ[, rojikkuanaraiza] (n) logic analyser (analyzer)
ワイヤードロジック[, waiya-dorojikku] (n) {comp} wired logic
事理明白[じりめいはく, jirimeihaku] (n) facts being beyond dispute; logic being indisputable
因明[いんみょう, inmyou] (n) (See 五明) hetuvidya (ancient Indian logic for determining right from wrong, truth from falsehood, etc.)
多値論理学[たちろんりがく, tachironrigaku] (n) many-valued logic; multi-valued logic
弁証法的論理学[べんしょうほうてきろんりがく, benshouhoutekironrigaku] (n) (obsc) dialectical logic
数式通り方式計算器[すうしきどおりほうしきけいさんき, suushikidoorihoushikikeisanki] (n) {comp} calculator with algebraic logic
演算処理ユニット[えんざんしょりユニット, enzanshori yunitto] (n) {comp} Arithmetic and Logic Unit; ALU
演繹論理学[えんえきろんりがく, en'ekironrigaku] (n) (obsc) (See 帰納論理学) deductive logic
算式通り方式計算器[さんしきどおりほうしきけいさんき, sanshikidoorihoushikikeisanki] (n) {comp} calculator with algebraic logic
算術演算装置[さんじゅつえんざんそうち, sanjutsuenzansouchi] (n) {comp} arithmetic unit; arithmetic logic unit; ALU
節理[せつり, setsuri] (n) (1) joint (geology); (2) reason; sense; logic
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei
アトニー[, atoni-] (n) (physiological) atony (ger
アメダス[, amedasu] (n) Automated Meteorological Data Acquisition System; AMeDAS; (P)
エコマーク[, ekoma-ku] (n) (abbr) ecological mark
エコロジー神学[エコロジーしんがく, ekoroji-shingaku] (n) ecological theology
エコロジー運動[エコロジーうんどう, ekoroji-undou] (n) ecological movement
エコロジカル[, ekorojikaru] (adj-no) ecological
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] (n) {comp} Emitter-Coupled Transistor Logic; ECTL
カルスト[, karusuto] (n,adj-no) karst (geologic formation of irregular limestone deposits) (ger
キメラ(P);キマイラ[, kimera (P); kimaira] (n) (1) chimera (mythological); chimaera; (2) (キメラ only) chimera (biological); chimaera; (P)
サイコロジカル[, saikorojikaru] (n) psychological
ゾゥァラジカル;ゾウアラジカル[, zouarajikaru ; zouarajikaru] (adj-f) zoological
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] ECL, Emitter Coupled Logic
ゲート[げーと, ge-to] gate, logic element
シーラスロジック[しーらすろじっく, shi-rasurojikku] Cirrus Logic
ダイオードトランジスタ論理回路[ダイオードトランジスタろんりかいろ, daio-dotoranjisuta ronrikairo] Diode-Transistor Logic
ファジー論理[ファジーろんり, faji-ronri] fuzzy logic
ファジィ論理[ファジィろんり, fajii ronri] fuzzy logic
プロローグ[ぷろろーぐ, puroro-gu] prologue, PROLOG, Programming in Logic
加算機式計算器[かさんきしきけいさんき, kasankishikikeisanki] calculator with arithmetic logic
形式論理[けいしきろんり, keishikironri] formal logic
数式通り方式計算器[すうしきどおりほうしきけいさんき, suushikidoorihoushikikeisanki] calculator with algebraic logic
数理論理学[すうりろんりがく, suurironrigaku] symbolic logic, mathematical logic
演算処理ユニット[えんざんしょりユニット, enzanshori yunitto] ALU, Arithmetic and Logic Unit
算式通り方式計算器[さんしきどおりほうしきけいさんき, sanshikidoorihoushikikeisanki] calculator with algebraic logic
記号論理学[きごうろんりがく, kigouronrigaku] symbolic logic, mathematical logic
論理けた送り[ろんりけたおくり, ronriketaokuri] logical shift, logic shift
論理図[ろんりず, ronrizu] logic diagram
論理型言語[ろんりがたげんご, ronrigatagengo] logic programming language
述語論理[じゅつごろんり, jutsugoronri] predicate logic (AI)
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL
システム論理装置[システムろんりそうち, shisutemu ronrisouchi] system logical unit
トランジスタ-トランジスタロジック[とらんじすた - とらんじすたろじっく, toranjisuta - toranjisutarojikku] transistor-transistor logic, TTL
トランジスタダイオードロジック[とらんじすただいおーどろじっく, toranjisutadaio-dorojikku] Transistor-Diode Logic, TDL
[ぎ, gi] logical false
共通論理構造[きょうつうろんりこうぞう, kyoutsuuronrikouzou] generic logical structure
基本論理対象体[きほんろんりたいしょうたい, kihonronritaishoutai] basic logical object
報告書レコード[ほうこくしょレコード, houkokusho reko-do] report writer logical record
年代順[ねんだいじゅん, nendaijun] chronological (a-no)
技術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation
文書論理根[ぶんしょろんりこん, bunshoronrikon] document logical root
発生順[はっせいじゅん, hasseijun] chronological (a-no)
直結形トランジスタ論理回路[ちょっけつけいトランジスタろんりかいろ, chokketsukei toranjisuta ronrikairo] Direct-coupled Transistor Logic, DCTL
[しん, shin] logical true
第1種動作LLC[だい1しゅどうさLLC, dai 1 shudousa LLC] logical link control type 1, LLC type 1 (abbr.)
第2種動作LLC[だい2しゅどうさLLC, dai 2 shudousa LLC] logical link control type 2, LLC type 2 (abbr.)
第3種動作LLC[だい3しゅどうさLLC, dai 3 shudousa LLC] logical link control type 3, LLC type 3 (abbr.)
複合論理対象体[ふくごうろんりたいしょうたい, fukugouronritaishoutai] composite logical object
論理コントローラ[りろんコントローラ, riron kontoro-ra] logical controller
論理ドライブ[ろんりドライブ, ronri doraibu] logical drive
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนที่มีการศึกษาสัตว์ English: zoological gardens

logic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริกัป[n.] (børikap) EN: logic FR:
ดิจิตอลลอจิก[n. exp.] (dijitǿn løj) EN: digital logic FR:
จำนนต่อเหตุผล[v. exp.] (jamnon tø h) EN: yield to superior logic ; surrender ; yield ; submit ; listen to reason FR:
การให้เหตุผลแบบนิรนัย[n. exp.] (kān hai hēt) EN: deductive reasoning ; deductive logic FR:
การให้เหตุผลแบบอุปนัย[n. exp.] (kān hai hēt) EN: inductive reasoning ; induction ; inductive logic FR:
การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ[n. exp.] (kān khīen p) EN: logic programming FR: programmation logique [f]
คณิตตรรกศาสตร์[n. exp.] (khanittatak) EN: mathematical logic FR:
ความตรึก[n.] (khwām treuk) EN: logic FR: logique [f]
หลักเหตุผล[n. exp.] (lak hētphon) EN: principle of rationality ; logic FR:
ปริกัลป-[pref.] (parikanlapa) EN: logic FR:
ตรรก[n.] (tak) EN: logic FR: raisonnement [m] ; logique [f]
ตรรกะ[n.] (takka) EN: logic ; thought ; thinking FR: logique [f] ; pensée [f]
ตรรก-[pref.] (takka-) EN: logic FR: logique [f]
ตรรกะแบบบูล[n. exp.] (takka baēp ) EN: Boolean logic FR:
ตรรกศาสตร์[n.] (takkasāt) EN: logic FR: logique [f]
ตรรกศาสตร์แบบฉบับ[n. exp.] (takkasāt ba) EN: classical logic FR: logique classque [f]
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น[n. exp.] (takkasāt be) EN: introduction to logic FR:
ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์[n. exp.] (takkasāt ch) EN: mathematical logic ; symbolic logic FR:
ตรรกศาสตร์เชิงประพจน์[n. exp.] (takkasāt ch) EN: propositional logic FR:
ตรรกศาสตร์เชิงกาลเวลา[n. exp.] (takkasāt ch) EN: temporal logic FR: logique temporelle [f]
ตรรกศาสตร์คลุมเครือ[n. exp.] (takkasāt kh) EN: fuzzy logic FR:
ตรรกศาสตร์หลายค่า[n. exp.] (takkasāt lā) EN: many-valued logic ; multi-valued logic FR:
ตรรกศาสตร์ภาคแสดง[n. exp.] (takkasāt ph) EN: predicate logic FR:
ตรรกศาสตร์รูปนัย[n. exp.] (takkasāt rū) EN: formal logic FR: logique formelle [f]
ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์[n. exp.] (takkasāt sa) EN: symbolic logic FR: logique symbolique [f]
ตรรกวิทยา[n.] (takkawittha) EN: logic FR: logique [f]
อันตรายทางชีวภาพ[n. exp.] (antarāi thā) EN: biological hazard FR: risque biologique [m]
อาวุธเชื้อโรค[n. exp.] (āwut cheūar) EN: bacteriological weapon FR: arme bactériologique [f]
อาวุธชีวภาพ[n. prop.] (āwut chīwap) EN: biological weapon FR: arme biologique [f]
ไบโอโลจิคอล[adj.] (bai-ōlōjikh) EN: biological FR: biologique
เบื้อ[n.] (beūa) EN: mythological man-like creature FR: être imaginaire au corps humain [m]
โบราณสถาน[n.] (bōrānnasath) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site ; ancient buildings FR: ruine [f] ; site historique [m] ; site antique [m]
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatt) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
ใช้โปรแกรม[v. exp.] (chai prōkra) EN: FR: utiliser un logiciel
ชีวภาพ[adj.] (chīwaphāp) EN: biological ; organic FR: biologique
ชีวสถิติ[n.] (chīwasathit) EN: biostatistics ; biological statistics ; biometry FR: biostatistique [f]
เชิงชีวภาพ[adj.] (choēng chīw) EN: biological FR: biologique
เชิงชีววิทยา[adj.] (choēng chīw) EN: biological FR: biologique
เชิงนิเวศ = เชิงนิเวศน์[adj.] (choēng niwē) EN: ecological FR: écologique
เชิงตรรกะ = เชิงตรรก[adj.] (choēng takk) EN: logical FR: logique

logic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechenwerk {n}ALU : arithmetic logic unit
Bool'sche Logik {f}Boolean logic
Schaltungstechnik {f} (stromliefernd)current sourcing logic
Schaltungstechnik {f} (stromziehend)current sinking logic
Logik {f} | angewandte Logiklogic | applied logic
Schaltwerk {n}sequential logic system
Festkörperschaltkreis {m}solid logic
Ablaufglied {n}step logic element
ABC-Waffen {pl}; atomare, biologische und chemische Waffen [mil.]nuclear, biological, and chemical weapons
Ahnenforschung {f}genealogical research
anthropologisch {adv}anthropologically
Bodenfund {m}archaeological find
archäologisch {adj} | archäologischer Beweis; archäologisches Zeugnisarchaeological | archaeological evidence
Rechenwerk {n}arithmetic logical function
astrologisch {adj}astrologic
astrologisch {adv}astrologically
bakteriologisch {adj}bacteriological
bakteriologisch {adv}bacteriologically
chronologisch {adv}chronologically
Denken {n} | logisches Denkenthought | logical thought
dermatologisch {adj} [med.]dermatological
Umweltbewusstsein {n}ecological awareness; environmental awareness
Umweltkatastrophe {f}ecological disaster; environmental catastrophe; eco-catastrophe
Umweltkrise {f}ecological crisis
Umweltrelevanz {f}ecological relevance
ökologische Krise {f}ecological crisis
gerontologisch {adj}gerontological
Bodendenkmalpflege {f}ground monument conservation; archaeological monument conservation
histologisch {adj} [med.]histological
hydrologisch {adj} | hydrologischer Kreislauf | hydrologische Meßwertehydrological | hydrological cycle | measured hydrological value
ichthyologisch {adv}ichthyologically
ideologisch {adv}ideologically
Logik {f}logics
Logik-Analysator {m}logic analyser
Logistiker {m}logician
Logizität {f}logicality
Logizität {f}logicalness
Verknüpfungs-Steuerung {f}logic control
meteorologisch {adj}meteorologic
meteorologisch {adv}meteorologically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า logic
Back to top