ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sanity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sanity*, -sanity-

sanity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sanity (n.) การมีสุขภาพจิตที่ดี Syn. sound mind, healthy mind, wholesome outlook
English-Thai: HOPE Dictionary
sanity(แซน'นิที) n. การมีสุขภาพจิตที่ปกติ,จิตปกติ,การมีจิตมั่นคง,การมีเหตุผลพอควร
English-Thai: Nontri Dictionary
sanity(n) การมีสุขภาพจิตดี,ความปกติทางจิตใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sanityภาวะจิตปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของขึ้น (n.) insanity See also: extremely foolish action
ความบ้า (n.) insanity See also: madness, craziness, mania, delirium, mental disorder, mental illness, lunacy Syn. ความวิกลจริต, ความวิปลาส
ความวิกลจริต (n.) insanity See also: madness Syn. ความวิปลาส, ความวิปริต Ops. ความปกติ
ความวิปลาส (n.) insanity See also: madness, craziness, mania, delirium, mental disorder, mental illness, lunacy Syn. ความวิกลจริต
ความวิปลาส (n.) insanity See also: madness Syn. ความวิปริต Ops. ความปกติ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This is insanity!นี่มันบ้าบอไปแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we can, they're going to look at our small patch of sanity and they're going to say it was worth it.ถ้าเราสามารถที่พวกเขากำลังจะ ไป มองไปที่แพทช์เล็ก ๆ ของเรามี สุขภาพจิตดี และพวกเขากำลังจะบอกว่ามัน ก็คุ้มค่า
There are times, I know, when your sanity is about to give way.ผมรู้ว่าสติคุณกําลังจะแตก
What if I'm losing my sanity too?หรือว่าชั้นสูญเสียจิตใจไปแล้ว?
That unless, we can bring you back into sanity now, right now, permanent measures will be taken to ensure you can't hurt anyone ever again.นอกจากว่า เราจะทำให้คุณกลับเป็นปกติได้ตอนนี้ เราต้องแน่ใจว่า คุณจะไม่ทำร้ายคนอื่นอีก ตลอดไป
And my sanity bell goes ringing.จะได้เรียกสติผมกลับคืนมาสักที
So people have to doubt your sanity a little.ดังนั้นคนที่ต้องสงสัยว่าสติของคุณเพียงเล็กน้อย
Go find your sanity that you misplaced somewhere!มีสติหน่อยว่าเธอใส่ผิดที่ผิดทางหรือเปล่า
I questioned my sanity when I first found out..ฉันสงสัยเรื่องสติของฉันเหมือนกัน ตอนที่ฉันรู้ครั้งแรก
The sanity of the plan is of no consequence.ถ้าไม่บ้าก็ทำไม่ได้หรอก
You can't determine a person's sanity from a few amusing stories.คุณจะตัดสินสุขภาพจิตของคนๆนึง จากเรื่องขบขันไม่กี่เรื่องไม่ได้
You know, Dr. Thredson, let me remind you, your job here is to write a recommendation to the court regarding the sanity of one patient.คุณหมอเธรดซัน ดิฉันขอเตือนความจำคุณหน่อยนะ งานของคุณที่นี่ คือ การเขียนจดหมายรับรอง ให้ศาลเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผู้ป่วยคนหนึ่ง
This face he showed the world, this face of sanity and benevolence, that was his real mask.รูปลักษณ์ที่เขาแสดงให้โลกเห็น รูปลักษณ์แห่งจิตปกติและความเมตตากรุณา ซึ่งเป็นหน้ากากที่แท้จริงของเขา

sanity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 痫 / 癇] epilepsy; insanity
精神错乱[jīng shén cuò luàn, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄘㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ, 精神错乱 / 精神錯亂] insanity

sanity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たわい;たあい[, tawai ; taai] (n) (1) (sometimes written as 他愛) (See たわいない) sanity; soundness of mind; prudence and discretion; (2) (arch) drunkenness
天才と狂人は紙一重[てんさいときょうじんはかみひとえ, tensaitokyoujinhakamihitoe] (exp) (col) there's but a fine line between genius and insanity
正気[せいき, seiki] (n,adj-no) (See 狂気) sanity; consciousness; soberness
物狂い[ものぐるい, monogurui] (n) insanity; an insane person
狂気[きょうき, kyouki] (n,adj-no) (See 正気) madness; insanity; (P)
瘋癲[ふうてん;フーテン, fuuten ; fu-ten] (n) (1) (ふうてん only) (sens) insanity; insane person; (2) vagabond; wanderer
癲狂[てんきょう, tenkyou] (n) madness; insanity; lunacy
発狂[はっきょう, hakkyou] (n,vs) madness; craziness; insanity
風狂[ふうきょう, fuukyou] (n,vs) (1) insanity; insane person; (2) arbiter of taste; connoisseur

sanity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: regain consciousness ; come to one's sense ; regain sanity ; revive FR: reprendre conscience ; reprendre connaissance
การไต่สวนสภาพจิต[n. exp.] (kān taisūan) EN: sanity hearing FR:
ของขึ้น[n.] (khøngkheun) EN: insanity ; extremely foolish action FR:
ความบ้า[n.] (khwām bā) EN: insanity ; madness ; craziness ; mania ; delirium ; mental disorder ; mental illness ; lunacy FR: folie [f] ; démence [f] ; aliénation [f] ; délire [m] ; déséquilibre mental [m] ; déglingue [f] (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sanity
Back to top