ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-puzzle-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น puzzle, *puzzle*,

-puzzle- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's like some kind of code or puzzle we have to figure out.มันเป็นเช่นเดียวกับชนิดของรหัสหรือปริศนาบางอย่างที่เราต้องคิดออก
The edges are uneven... but they fit together like puzzle pieces.ขอบไม่เรียบ... แต่เมื่อนำพวกมันมาต่อชิ้นส่วนกัน เหมือนกับชิ้นส่วนปริศนาเลยทีเดียว
He must have been working on this unfinished puzzle for a while.เขาต้องนั่งเล่นเกมปริศนาอักษรไขว้ อยู่สักพัก
I hear such different accounts of you as puzzle me exceedingly.เรื่องที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับคุณมามันขัดกันมาก ทำให้ฉันงงจริงๆ
I was just too close to the puzzle to see the picture that was forming.แต่กลายเป็นว่า พ่อมัวแต่คลุกวงใน
It's a puzzle measuring just 3 inches by 3 inches on each side made up of multiple colours that you twist and turn and try to get to a solid colour on each side.เป็นกล่องที่แต่ละด้านยาว 3x3 นิ้ว มีสีสันให้คุณหมุนหรือบิด และทำให้แต่ละด้านมีสีเดียวกัน
This one, a puzzle -- Grave desecration.แต่เรื่องนี้, มันทำให้ฉันงง
I feel like a jigsaw puzzle missing a piece.รู้สึกเหมือนทำชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ขาดหาย
She stopped doing Her crossword puzzle Because she's having A hard time reading it.เธอหยุดเล่นครอสเวอร์ดเพราะ เธอต้องเอาเวลาไปในการอ่าน
He made Chinese puzzle boxes.แต่ทำกล่องกลแบบของจีน
Like, seeing all the pieces of a puzzle fit together.ในโลก 2 โลกที่แตกต่างกัน ในโลก 2 โลกที่แตกต่างกัน
It got so that every day at lunch we would both be doing The New York Times crossword puzzle 10 feet from each other.ก็เลยต้องทำอย่างนั้นทุกวันเวลาทานกลางวัน เราทั้งคู่เดินเเข่งเล่นเกมปริศนาอักษรไขว้ ของหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทมส์ แต่ละคนนั่งห่างกัน 10 เมตร

-puzzle- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクロステックパズル;アクロスティックパズル[, akurosutekkupazuru ; akurosuteikkupazuru] (n) acrostic puzzle
クロスワードパズル[, kurosuwa-dopazuru] (n) crossword puzzle
ナンクロ[, nankuro] (n) (abbr) (See ナンバークロス) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji)
ナンバークロス[, nanba-kurosu] (n) number crossword (var. of kanji crossword puzzle with numbers where squares with the same number contain the same kanji)
判じる[はんじる, hanjiru] (v1,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out
判じ絵[はんじえ, hanjie] (n) picture puzzle
判ずる[はんずる, hanzuru] (vz,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out
捻る(P);拈る;撚る[ひねる, hineru] (v5r,vt) (1) to twist; to wrench; to turn (a switch on or off, etc.); to wring (a neck); (2) to puzzle over; (3) to defeat easily; (P)
算額[さんがく, sangaku] (n) (See 和算・わさん) votive tablet depicting a math puzzle given in devotion to a shrine or temple by a wasan mathematician
絵捜し;絵探し[えさがし, esagashi] (n) hidden picture puzzle
頭を捻る;頭をひねる[あたまをひねる, atamawohineru] (exp,v5r) to puzzle over; to think deeply about; to wrack one's brains over

-puzzle- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษรไขว้[n. exp.] (aksøn khwai) EN: crossword puzzle FR: mots croisés [mpl]
อักษรปริศนา[n. exp.] (aksøn prits) EN: crossword puzzle FR: mots croisés [mpl]
จิ๊กซอว์[n.] (jiksø) EN: jigsaw FR: puzzle [m]
เกมปริศนาอักษรไขว้[n. exp.] (kēm pritsan) EN: crossword puzzle FR: mots croisés [mpl] = mots-croisés [mpl]
ครุ่นคิดเกี่ยวกับ[v. exp.] (khrunkhit k) EN: puzzle over FR:
ปัญหาที่ซับซ้อน[n. exp.] (panhā thī s) EN: complicated problem ; Chinese puzzle FR: casse-tête chinois [m]
ปริศนา[n.] (pritsanā) EN: puzzle ; enigma ; riddle ; mystery ; conundrum ; poser FR: énigme [f] ; devinette [f] ; mystère [m] ; paradoxe [m] ; colle [f] (fam.) ; problème épineux [m]
ปริศนาอักษรไขว้[n.] (pritsanā-ak) EN: crossword puzzle FR: mots croisés [mpl] = mots-croisés [mpl]
ปริศนาลายแทง[n.] (pritsanālāi) EN: puzzle of clue to a hidden treasure FR:
ปริศนาลูกบาศก์[n. exp.] (pritsanā lū) EN: cube puzzle FR:
ปริศนาในทางธรรม[n. exp.] (pritsanā na) EN: Dharma puzzle FR:
ปริศนาธรรม[n.] (pritsanātha) EN: koan ; dharmic paradox ; Dharma puzzle FR:
ตัวต่อ[n. exp.] (tūa tø) EN: jigsaw puzzle FR: puzzle [m]

-puzzle- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bilderrätsel {n}picture puzzle
Vexierbild {n}picture puzzle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -puzzle-
Back to top