ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bewilder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bewilder*, -bewilder-

bewilder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bewilder (vt.) งุนงง Syn. baffle, confuse, perplex Ops. enlighten
bewildered (adj.) งุนงงอย่างที่สุด Syn. perplexed
bewildering (adj.) ทำให้สับสนงุนงง
bewilderment (n.) ความฉงนสนเท่ห์ Syn. perplexity
English-Thai: HOPE Dictionary
bewilder(บิวิล'เดอะ) {bewildered,bewildering,bewilders} vt. ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้งง,ทำให้ลำบากใจ, See also: bewilderment n. ดูbewilder, Syn. confuse ###A. enlighten
English-Thai: Nontri Dictionary
bewilder(vt) ทำให้งง,ทำให้งงงวย,ทำให้หัวหมุน
bewilderment(n) ความสับสน,ความงงงัน,ความงงงวย,ความงุนงง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลิกลั่ก (adj.) bewildered See also: unnatural, suspicious
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Too bewildering for the children And that, of course, means youยุ่งยากสับสนเกินไป สำหรับเด็กวัยอย่างเธอ
Okay, the whole tiara thing, I just find it bewildering that Marie. You didn't believe that...ไม่ใช่ตอนนี้ เอาของนายออกมาจากกระเป๋าให้หมด โอ้ คิดว่านายชื่อไฮเซนเบิร์ก เสียอีก
I sincerely hope I didn't offend you when I made that reference to your religion but I was bewildered by whatever that was you'd administered that girl.ฉันหวังว่าคงไม่ได้ทำให้หมอโกรธตอนที่ ยกเอาเรื่องศาสนาของหมอขึ้นมาพูด แต่ฉันสับสนกับอะไรก็ตามที่คุณจัดการกับเด็กคนนั้น
The accelerators exposed a bewildering array of mysterious particles -- dozens of strains, pieces of matter, all seemingly different.มากมายซึ่งทำให้สับสน ของอนุภาคลึกลับ หลายสิบสายพันธุ์ ชิ้นส่วนของเรื่องทั้งหมดที่ แตกต่างกันดูเหมือนว่า
I be placed in a bewilderment.ข้ารู้สึกมึนงง ยิ่งนัก
Twice in one day, I find myself in a bewilderment.ข้ามึนเป็นครั้งที่สองของวันอีกแล้วสิ
You are not bewildered, you are afraid.เจ้าไม่ได้มึน แต่เจ้าหวาดกลัว
You know, the sound of you shilling these self-serving theories reminds me of your protestations of bewilderment in the wake of the Mothers and Daughters United event last year.รู้ไหม ดูจากที่คุณพร่ำร่ายทฤษฎีต่างๆออกมา เตือนผมให้นึกถึง ตอนที่คุณเอาตัวรอดอย่างสุดตัว ในงานรวมตัวแม่และลูกสาวเมื่อปีก่อน
The kind of love that makes the mundane a marvel, that bewilders with its magnificence.ความรักเช่นนั้นได้สร้างความมหัศจรรย์แก่โลกใบนี้ นั่นทำให้ตะลึงไปกับความงาม
In the home of the great Bewilderbeast.บ้านของ"อสูรมังกร"ผู้ยิ่งใหญ่
But won't that Bewilderbeast just take control of these guys, too?อสูรมังกรไม่ได้ควบคุมเจ้าพวกนี้ด้วยเหรอ
I know you may find this concept a little bit hard to digest... but please keep your bewilderment brief and to the point.ข้ารู้เจ้าอาจพบว่าเรื่องนี้ ยากเกินจะยอมรับ แต่โปรดหยุดจินตนาการฟุ้งฝัน และเข้าประเด็น

bewilder ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
困惑[kùn huò, ㄎㄨㄣˋ ㄏㄨㄛˋ, 困惑] bewilder; perplexity; confused
[guài, ㄍㄨㄞˋ, 怪] bewildering; odd; queer; strange; uncanny; devil; monster; wonder at; to blame; quite; rather
目眩[mù xuàn, ㄇㄨˋ ㄒㄩㄢˋ, 目眩] bewildering; dizzying
[mí, ㄇㄧˊ, 迷] bewilder; crazy about; fan; enthusiast; lost; confused
纳闷[nà mèn, ㄋㄚˋ ㄇㄣˋ, 纳闷 / 納悶] puzzled; bewildered
纳闷儿[nà mèn r, ㄋㄚˋ ㄇㄣˋ ㄖ˙, 纳闷儿 / 納悶兒] puzzled; bewildered
迷瞪[mí dèng, ㄇㄧˊ ㄉㄥˋ, 迷瞪] puzzled; bewildered; infatuated

bewilder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とぎまぎ[, togimagi] (n,vs) confusion; bewilderment; embarrassment
五里霧中[ごりむちゅう, gorimuchuu] (n) totally at a loss; lose one's bearings; in a maze; in a fog; all at sea; up in the air; mystified; bewildered
困惑[こんわく, konwaku] (n,vs) bewilderment; disturbance; (P)
当惑[とうわく, touwaku] (n,vs) bewilderment; perplexity; embarrassment; confusion; (P)
惑い[まどい, madoi] (n) delusion; illusion; infatuation; bewilderment; perplexity
惑わす[まどわす, madowasu] (v5s,vt) (1) to bewilder; to perplex; to puzzle; to delude; to mislead; to deceive; (2) to tempt; to seduce; (P)
惑乱[わくらん, wakuran] (n,vs) bewilderment; confusion
戸惑う[とまどう, tomadou] (v5u,vi) to be bewildered; to be perplexed; (P)
昏迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) befuddled (bewildered, confused) state; stupor
目まぐるしい[めまぐるしい, memagurushii] (adj-i) hectic; bewildering; bustling; dizzy
虚脱状態[きょだつじょうたい, kyodatsujoutai] (n) state of lethargy; absolute bewilderment; daze; mental numbness
[まじ, maji] (n) (1) (arch) (See 蠱物) charmed and cursed; (2) something that bewilders; something that leads one astray; the work of demons
蠱物[まじもの, majimono] (n,vs) (1) (arch) (See 蠱) charmed and cursed; (2) something that bewilders; something that leads one astray; the work of demons
迷い(P);紕い;紕(io)[まよい, mayoi] (n) (1) (See 迷う・2) hesitation; bewilderment; doubt; indecision; (2) {Buddh} inability to reach enlightenment; (P)
迷わす[まよわす, mayowasu] (v5s,vt) to puzzle; perplex; bewilder; delude; mislead; fascinate
[やみ, yami] (n,adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P)
面食らう;面喰らう;面くらう[めんくらう, menkurau] (v5u,vi) to be confused; to be bewildered; to be taken aback
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
戸惑う[とまどう, tomadou] Thai: ละล้าละลัง English: be bewildered

bewilder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งง[v.] (ngong) EN: get confused ; be confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder ; not understand FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze FR: regarder fixement
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
เลิกลั่ก[adj.] (loēk lak) EN: bewildered ; unnatural FR:
งง[adj.] (ngong) EN: perplexed ; bewildered ; confused ; puzzled ; mystified ; nonplussed FR: confus
งงงวย[adj.] (ngong-ngūay) EN: stunned ; astonished ; perplexed ; bewildered ; flummoxed ; bemused FR:
งงเป็นไก่ตาแตก[adj.] (ngongpenkai) EN: dumbfounded ; bewildered FR:
งวยงง[adj.] (ngūay-ngong) EN: perplexed ; bewildered ; confused ; puzzled ; mystified ; FR: confondu ; déconcerté ; perplexe
งุนงง[adj.] (ngun-ngong) EN: puzzled ; bewildered ; perplexed ; dazed ; bemused FR: perplexe
พิศวง[adj.] (phitsawong) EN: surprised ; puzzled ; astonished ; amazed ; bewildering FR: étonné ; épaté ; surpris
พิศวงงงงวย[adj.] (phitsawong-) EN: stupefied ; dumbfounded ; perplexed ; bewildered FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bewilder
Back to top